24.04.2017 06:38
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2008 >> Metsähallituksen maksut 
 
 
 
 
 
METSÄHALLITUKSEN MAKSUT

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksusta, 3.11.2008

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) edustaa suomalaisia järjestäytyneitä vapaa-ajankalastajia. Lausuntonaan SVK esittää kunnioittaen seuraavaa.

Esitykseen on sisällytetty laaja kalastuslupien kirjo, mikä palvelee hyvin monipuolista suomalaista vapaa-ajankalastusta ja sen säilyttämistä sellaisena myös tulevina vuosina. Erityisen tyytyväinen SVK on siihen, että lupien hinnoittelussa huomioidaan nuoret. Keskusjärjestö yhtyy perusteluihin, joiden mukaan "hinnoittelulla pyritään tutustuttamaan nuoret luontoon ja luonnossa liikkumiseen sekä ylläpitämään maamme perinteistä metsästys- ja kalastuskulttuuria."

Onnistuneena ja toimivana ratkaisuna Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö pitää myös matkapuhelimella haettavaa kalastuslupaa (mobiililupa), joka vastaa hyvin kalastavien kansalaisten tarpeita.

Metsähallituksesta annetun lain mukaan sen tuotteet ja palvelut hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein ja liiketoimintaa rajoittavat valtion maiden ja vesialueiden käytölle annetut yhteiskunnalliset velvoitteet. Metsähallituksen myöntämät kalastusluvat katsotaan hallintopäätöksiksi, joista kannettavat maksut määrätään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.
Luonnoksessa MMM:n asiaa koskevaksi asetukseksi metsähallituksen kalastukseen myöntämät luvat on luokiteltu omakustannusarvon mukaisiin, omakustannusarvoa alempiin ja maksuttomiin julkisoikeudellisiin suoritteisiin sekä liiketaloudellisin perustein hinnoiteltaviin suoritteisiin.

Omakustannusarvon mukaisia lupia ovat vapaa-ajankalastajille tarkoitetut valtakunnalliset vieheluvat ja kalastuspaikkakohtaiset seurueiden vieheluvat sekä pyydysyksikkömaksut.
Omakustannusarvoaan alempaan maksuluokkaan kuuluvat valtakunnalliset alle 18 -vuotiaille (nuorisokalastuslupa) tarkoitetut viehekalastusluvat.
Maksuttomia lupia ovat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa vakituisesti asuvien kotitarvekalastusluvat valtion vesialueilla.
Liiketaloudellisen perustein hinnoiteltuja vapaa-ajankalastajien lupia ovat mm. kalastuslupa virkistyskalastuspaikkana hoidettuun kohteeseen ja kilpailukalastusluvat.
Liiketaloudelliseen hinnoitteluun tulisivat kuuluvaan myös kalaseurojen kalastusoikeuden vuokraukset valtionmailla.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä esitettyä luokittelua ja hinnoittelua tulee tarkistaa seuraavasti:

1. Onginta- ja pilkintäkilpailuja koskevat kilpailuluvat tulee luokitella maksuttomiin suoritteisiin tai niistä voidaan periä enintään luvan kirjoittamisesta aiheutuvat kustannukset. Onginta ja pilkintä kalastusmuotoina kohdistuvat yleensä vähempiarvoiseen kalakantaan ja niistä saattaa olla pikemminkin kalataloudellista hyötyä. Mm. monet osakaskunnat myöntävät jo nyt tästä syystä ilmaisia lupia kalastuskilpailujen järjestämiseen.

2. Kalastuslupaan virkistyskalastuskohteeseen (liiketaloudellinen hinnoittelu) tulisi sisällyttää nuorisolupa, jonka hinnoittelu olisi samantapainen kuin alle 18 -vuotiaille tarkoitetun nuorisokalastusluvan.

3. Pyyntitehoon suhteutettuna viehekalastajan lupa on hinnoiteltu liian korkeaksi verrattuna esimerkiksi verkkokalastuslupiin. Hinnaltaan viehelupa on viisinkertainen verrattuna vuosilupaan yhdelle verkolle.

4. Kalastusoikeuden vuokraus kalaseuroille tai muille yleishyödyllisille yhteisöille tulisi tehdä liiketaloudellisten periaatteiden sijaan joko omakustannusarvoaan alemmalla tai omakustannusarvon mukaisella hinnalla. 
Powered by WebUpdate