30.04.2017 10:14
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2008 >> Kalastuslain 88 § 
 
 
 
 
 
KALASTUSLAIN 88 §

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta, 20.10.2008 

Hallituksen esityksessä (HE 120/2008 vp) ehdotetaan kalastuslain 88 §:n muuttamista niin, että seitsemän vuorokauden viehekalastusmaksu korotetaan seitsemään euroon. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää lausuntonaan esityksestä seuraavaa:

Läänikohtainen viehelupa on osoittautunut hyvin toimivaksi lupajärjestelmäksi. Koko kalenterivuoden kattavan luvan lisäksi kalastuksen harrastaja on voinut lunastaa lyhyempiaikaisen seitsemän vuorokauden viehekalastusluvan. Vaikka lyhytaikainen lupa suhteessa sen antamaan kalastusaikaan (noin 1/20-1/25 kalenterivuoden luvasta) on selvästi koko kalenterivuoden lupaa kalliimpi, on se ollut koko viehelupajärjestelmän ajan suosittu. Se on tehnyt lupajärjestelmästä joustavamman ja palvellut hyvin erityisesti satunnaisia ja/tai matkailevia viehekalastuksen harrastajia, joiden viikkoluvan käyttö on saattanut rajoittua yhteen kalastuskertaan.

Kalastuslain mukaisesti viehekalastusmaksu on sidottu elinkustannusindeksiin ja mahdolliset korotukset sekä kalenterivuoden että seitsemän vuorokauden lupiin tehdään kahden täyden euron tarkkuudella. Hallitus esittää kalastuslain muuttamista kuitenkin niin, että vuoden 2009 alussa seitsemän vuorokauden viehekalastusmaksua voitaisiin korottaa yhdellä eurolla.
Ehdotettua muutosta perustellaan lakialoitteessa esitetyllä hintasuhteella (viikkoluvan hinta 1/4 kalenterivuoden hinnasta) ja sillä, että ilman korotusta lyhytaikainen lupa olisi liian houkutteleva suhteessa kalenterivuoden lupaan.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ei pidä ehdotettua kalastuslain 88 §:n muutosta tarkoituksenmukaisena. Kalenterivuoden luvan hintaa voidaan tarkistaa 29 euroon ilman kalastuslain muutosta. Seitsemän vuorokauden lupa on kalenterivuosiluvan hinnan korotuksen jälkeenkin 4-5 kertaa kalliimpi suhteessa saatavaan kalastusaikaan. Kohtuullisesti hinnoitellun lyhytaikaisemman luvan tarve on ilmeinen, eikä sen toimivuutta ole syytä heikentää tarpeettomilla hinnankorotuksilla.
Se, että eduskunnan kalastuslakiin vahvistama tapa tarkistaa viehekalastusmaksujen hintaa kahden täyden euron tarkkuudella, johtaa toisenlaiseen lopputulokseen kuin lakialoitteessa mahdollisesti edellytettiin, ei ole riittävä peruste lain muuttamiseen.

Huoli siitä, että lyhytaikaisten viehekalastuslupien suosio vähentäisi kalenterivuosilupien myyntiä, on aiheeton. Helposti hankittavat ja lyhytkestoiset viehekalastusluvat lisäävät kalastusharrastusta ja lupatuloja. Joustava lupajärjestelmä tukee myös kansalaisten pyrkimystä toimia lainkuuliaisesti kalavesillä.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö toivoo, että maa- ja metsätalousvaliokunta lausuman muodossa kiinnittää valtioneuvoston huomiota kalastuslain 88 §:n muuttamiseen niin, että viehekalastusta varten voisi lunastaa viikkolupaa lyhyempiä yhden tai kahden vuorokauden lupia.
Samalla tulisi ottaa käyttöön mahdollisuus luvan lunastamiseen myös puhelinmaksulla.

Ohjetta tai päätöstä siitä, koska vuosittain ennen seuraavaa budjettivuotta tarkistetaan kalastuslain 88 §:n mukainen indeksiehdon mahdollinen toteutuminen, ei tiettävästi ole annettu. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä asia tulisi ratkaista niin, että tarkistus tehdään budjettivuotta edeltävänä keväänä, esimerkiksi toukokuun loppuun mennessä.

Riittävän ajoissa tehty tarkistus antaa mm. vapaa-ajankalastajien neuvonnalle paremmat mahdollisuudet huomioida muutokset omassa tiedotuksessaan, jonka esitemateriaaleista suuri osa painetaan jo jakeluvuotta edeltävän kesän ja syksyn aikana. 
Powered by WebUpdate