25.04.2017 02:12
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2008 >> Kalataloustarkkailu 
 
 
 
 
 
KALATALOUSTARKKAILU

Lausunto kalataloustarkkailuiden kehittämistyöryhmän raportista, 1.9.2008

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää lausuntonaan raportista ja sen sisältämistä ehdotuksista seuraavaa:

Työryhmä esittää laajan ja perusteellisen katsauksen kalataloudellisen tarkkailun lainsäädännölliseen taustaan, velvoitetarkkailuprosessiin ja kalataloudellisten tarkkailujen nykytilaan.
Muistiossa on kyetty kartoittamaan hyvin myös velvoitetarkkailuun liittyviä ongelmia. Huomiotta on kuitenkin jäänyt se, että kalatalousviranomaisella ei nykyisellään ole riittävää yhteistyötä vapaa-ajankalastajien ja heitä edustavien järjestöjen kanssa. Useimmiten velvoitetarkkailuissa on kysymys muutoksista, joista kärsivät taajaan asuttujen alueiden vapakalastusta harrastavat vapaa-ajankalastajat. Tästä syystä myös vapaa-ajankalastajia tulisi kuulla lupahakemusten lausunnonantovaiheessa.
Vapaa-ajankalastajien kuulemista heikentää se, että he läheskään aina eivät asu tarkkailun kohteena olevan kalavetensä välittömässä läheisyydessä. Tästä syystä heidän näkemyksensä eivät tule esiin myöskään tarkkailuveden rantatalouksille osoitetuissa kalastustiedustelussa. Kärjistyneimmillään tämä ongelma on vaelluskaloihin liittyvissä tarkkailuissa.
Kirjanpitokalastukset antavat tietoa lähinnä paikallisten verkkokalastajien saaliin kehityksestä ja tiedot vapakalastusta harrastavien vapaa-ajankalastajien saaliin muutoksista ja näkemyksistä jäävät puutteellisiksi. Tämä on ongelma myös siksi, että seurattavan muutoksen vaikutukset vapakalastajan ja verkkokalastajan saaliisiin saattavat olla hyvinkin erilaisia.
Muistiossa syyksi haitankärsijöiden (vesialueen omistajat, kalastusalueet) heikkoon kuulemiseen arvellaan heidän passiivisuuttaan. SVK:n mielestä vapaa-ajankalastajien osalta kysymys saattaa olla myös siitä, että mahdollisuutta lausunnon antoon tai muuhun kuulemiseen ei tarjota.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö pitää työryhmän esittämiä yleisiä kehittämistavoitteita hyvinä.
Myös työryhmän kehittämissuositukset ovat pääosin kannatettavia. SVK pitää tärkeänä yhteistyön lisäämistä kalatalous- ja ympäristöhallinnon välillä, kalataloustarkkailun ja vesienhoitoalueiden seurantaohjelmien yhteensovittamista, tarkkailumenetelmien yhteensovittamista ja tarkkailuvelvoitteiden tulosten valvontaa. Työryhmän suositukset pitäisi ottaa käyttöön mahdollisimman pian.
Työryhmän kehittämissuosituksiin Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää seuraavia lisäyksiä:
- lupahakemusten lausunnonannossa myös vapaa-ajankalastajia ja heidän järjestöjään opastetaan seuraamaan kuulutuksia ja osallistumaan lupaprosesseihin
- tarkkailusuunnitelmissa ja tarkkailumenetelmissä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että vapaa-ajankalastajat olisivat paremmin edustettuina kalastustiedusteluissa ja että kirjanpitokalastuksessa otettaisiin nykyistä enemmän huomioon vapakalastus.
Molempia esityksiä voi perustella sillä, että vapaa-ajankalastus on useimmiten sekä saalisosuudeltaan että sosioekonomiselta arvoltaan suurin kalavarojen hyödyntäjä.

Tiedottamisen merkitystä on käsitelty lähinnä tarkkailuraporttien sisällön julkaisemisessa. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä työryhmän työ on tältä osin jäänyt puutteelliseksi. Tehokas tiedonvälitys lupaprosessin lausunnonantovaiheessa, tarkkailun tulosten esittelyssä ja tarkkailuvelvoitteiden toteutuksen valvonnassa lisää asianosaisten osallistumista prosessiin ja poistaa niitä ongelmia, joita esimerkiksi lausunnonannossa ja tarkkailun toteuttamisessa on havaittu.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö toivookin, että työryhmän suosituksia tiedottamisen osalta täydennetään.

Lopuksi Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö toteaa, että toisin kuin muistiossa esitetään, sen laatimiseen eivät ole osallistuneet kaikki kalataloustarkkailun kannalta keskeiset sidosryhmät, sillä työryhmässä ei ollut vapaa-ajankalastajien edustajaa. 
Powered by WebUpdate