30.04.2017 10:06
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2008 >> Kemi-Ounasjoki 
 
 
 
 
 
KEMI-OUNASJOKI

Lausunto Kemi-Ounasjoki työryhmän väliraportista, 13.6.2008

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää tutustuttuaan Kemi-Ounasjoen vesistön monikäyttö- ja tulvariskien hallintasuunnitelmaan (Visio 2015) seuraavaa:

SVK pitää tärkeänä, että suunnitelman valmistelussa huomioidaan kalataloudelliset näkökulmat. Tässä mielessä Lapin liitto on toiminut avoimesti ja yhteistyössä Kemijoen vesistöalueen eri käyttäjätahojen kanssa. Väliraporttia ei ole sisällöltään voi pitää varsinaisena suunnitelmana toimenpiteistä, vaan se on pikemminkin katsaus työryhmän näkemyksiin joen moninaiskäytöstä ja tulvariskeistä, sekä mahdollisista tulvariskien hallitsemiseen tähtäävistä toimista.

SVK ei kannata vesivoiman ja tekoaltaiden lisärakentamista Kemijoen vesistöalueella. Vastaavista hankkeista on aina aiheutunut pitkäkestoisia, ekologisesti ja kalataloudellisesti haittoja, joiden kokonaistaloudelliset haitat ovat usein saavutettuja hyötyjä suuremmat.
Tulvasuojelualtaat, joita samanaikaisesti käytetään energiatuotantoon, eivät väliraportinkaan mukaan kykenee estämään suurimpia tulvia. Suurtulvien estämiseksi tulvasuojelualtaiden tulisi olla tyhjiä, jotta vettä voitaisiin tarpeen tullen riittävästi kerätä suurtulvan estämiseksi.

Tulvariskien hallitsemiseen tähtäävistä toimenpiteistä SVK kannattaa valuma-alueisiin kohdistuvia toimenpiteitä. Metsä- ja suo-ojituksista johtuen valuma-alueiden vedenpidätyskyky on oleellisesti alentunut luonnontilaan verrattuna. Sulamisvedet valuvat luonnottoman nopeasti metsistä ja soilta vesistön pääuomiin ja ojitukset ovat yksi merkittävin syy Kemijoen tulvahuippuihin. Valuma-alueiden osalta tulee tarkastella entistä tarkemmin ojituksista metsätaloudelle saatavaa hyötyä ja punnita sitä kevätaikaiseen nopeutuneeseen valumaan ja tulvariskeihin liittyviin haittoihin. Metsätaloudelle tuottavuuden kannalta tärkeimpien alueiden kunnostusojituksissa vesiensuojelutoimenpiteillä on huippuvirtaamien leikkaamisen lisäksi kalataloudellista hyötyä Laskeutusaltailla, pintavalutuskentillä, kaivukatkoilla ja suojavyöhykkeillä vähennetään ojituksista virtavesiin kulkeutuvien maa-ainesten määrää. Tällä on oleellinen merkitys virtavesien pohjien liettymisen vähentämisessä ja lohikalojen elinympäristön parantamisessa.

Lumen sulamisesta tai rankoista sateista aiheutuvat tulvat ovat osa luonnollista vesistöjen vedenpinnan vaihtelua. Tulvauhan alaisille alueille rakentaminen on lähtökohtaisesti huonoa suunnittelua eikä näille alueille ei tule myöntää rakennusoikeutta. Nykyisten, väärille alueille rakennettujen ja vaaravyöhykkeellä sijaitsevien rakennusten tulvasuojelussa väliaikaisten toimenpiteiden lisäksi pysyvien tulvavallien rakentaminen on suositeltavin ratkaisu. Muut esitetyt ratkaisut ovat suurtulvariskitkin huomioiden erittäin kalliita ja kalataloudellisesti vahingollisia. 
Powered by WebUpdate