24.04.2017 18:14
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2006 >> Monimuotoisuus 
 
 
 
 
 
MONIMUOTOISUUS

Lausunto LUONNON PUOLESTA - IHMISEN HYVÄKSI, Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta 2006 - 2016, 7.12.2006

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää tutustuttuaan viitekirjeen yhteydessä lähetettyyn aineistoon "LUONNON PUOLESTA - IHMISEN HYVÄKSI, Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia 2006 - 2016" lausuntonaan seuraavaa.

Lausunnolla oleva asiakirja sisältää yleispiirteisen selvityksen luonnon monimuotoisuuden suojelun kansainvälisestä taustasta ja YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen toteuttamisesta ja tuloksista kansallisen biodiversiteettiohjelman puitteissa vuosina 1997 - 2005. Johtopäätöksenä todetaan, että ohjelman toimet eivät ole kuitenkaan kaikilta osin onnistuneet pysäyttämään tai kääntämään luonnon monimuotoisuuden kielteistä kehitystä maassamme. SVK:n mielestä tämä näkyy erityisesti vesiluonnossamme, mistä alkuperäisen vesiluontomme piirteet näyttävät karsiutuvan edelleenkin valuma-alueilta vesistöihin siirtyvän monenlaisen ainesvirtaaman seurauksena. Samoin rantarakentaminen, kaukokulkeutuminen ja edelleenkin jatkuva pienvesien tilan tahallinen ja tahaton muuttaminen jne. kaventavat vesiluontomme monimuotoisuutta.

Vaikutuksiltaan ei kalatalouskaan valitettavasti ole merkityksetön laajamittaisella, osin hallitsemattomalla kalanistutusinnollaan, jonka juuret ulottuvat ajassa kauas. Järviemme nykyinen kalalajisto on osin tulosta istutustoiminnasta, joka ei ole ymmärtänyt arvostaa alkuperäisiä kalalajeja saati kalakantoja. SVK pitää luonnon monimuotoisuuden tilaa koskevassa kohdassa 2.2 olevaa mainintaa vesien ja vesiluonnon suunnittelusta ja käytöstä puuttuvasta riittävästä ekologisten näkökohtien huomioon ottamisesta aiheellisena.

Vuosille 2006 - 2016 laaditun luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian visio ja tekstikin sisältävät merkittäviä tavoitteita. Koko asiakirjan merkitys kaventuu kuitenkin vaatimattomaksi, kun kohdassa 4, Strategian vaikutukset, todetaan, että strategian lähtökohtana on ollut sen toteuttaminen valtionhallinnon yleisten taloudellisten ehtojen puitteissa ilman valtion kokonaismenojen lisäystä, mutta se saattaa edellyttää huomattavaakin uudelleen kohdentamista. SVK:n käsityksen mukaan näin ympäripyöreillä maininnoilla saattaakin tavoitteiden toteutumisaste jäädä varsin vaatimattomaksi. Vesiluonnon kannalta mm. vesipuitedirektiivin toimenpano vesien hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi vaatii huomattava panostusta. Tämän vuoksi strategian tulisi sisältää tietoja myös tarvittavista panostuksista kaikilta niiltä hallinnonaloilta, joita strategian tavoitteet koskevat.

Luonnon monimuotoisuuden seurannoissa kerätään tietoa laajalti mm. ekosysteemeissä, lajiyhteisöissä ja lajeissa tapahtuvista muutoksista. SVK odottaa, että maamme kalaston - niin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle kuuluvien talouskalojen kuin ympäristöministeriön hallinnonalalle kuuluvien luonnonsuojelulain liitteessä lueteltujen kalalajien - tila ja esiintyminen vesiluonnossamme saadaan kartoitettua ja tallennettua kattavaksi tietokannaksi (esim. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Kala-Atlas), jota mm. kalanistutuksia ohjaavat viranomaiset ja toteuttavat organisaatiot sekä ympäristöviranomaiset voivat seurata. Näin myös muutosten seuranta olisi mahdollista kalavesien hoitotoiminnasta ja niiden vaikutuksista kiinnostuneille kalavedenomistajille ja kalastuksen harrastajille. Hyötyä näistä tiedoista on mm. uhanalaisten kalalajien suojelulle, kalanistutuksissa käytettävien kalakantojen valinnalle, kalastuksen kohdentamiselle jne.

SVK pitää strategiassa esitettyä Suomen visiota hyväksyttävänä ja kymmenvuotiskauden tavoitteita haastavina ja taloudellisia voimavaroja vaativina. SVK edellyttää toimenpiteiden johtavan tulevien sukupolvien vesien luonnonvaroihin pohjautuvan, niin elinkeinona kuin harrastuksenakin harjoitetun kalastuksen edellytysten säilymiseen. Vain näin vesistöjemme kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö on mahdollista.

SVK kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto tästä asiakirjasta. Virkistys- ja vapaa-ajankalastajien valtakunnalliset järjestöt - Suomen Kalamiesten Keskusliitto, Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitto sekä Suomen Urheilukalastajien Liitto - ovat yhdistäneet toimintansa vuonna 2000 perustetun Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön puitteisiin ja lausuntopyynnöt ym. yhteydenotot pyydämme osoittamaan keskusjärjestölle. 
Powered by WebUpdate