24.04.2017 06:40
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2005 >> Metsähallituksen maksut 
 
 
 
 
 
METSÄHALLITUKSEN MAKSUT

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksusta 12.12.2005

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK), jonka jäseniä ovat Suomen Kalamiesten Keskusliitto, Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitto ja Suomen Urheilukalastajain Liitto, esittää omasta ja jäsenliittojensa puolesta lausuntonaan kalastuslupia koskevista ehdotuksista seuraavaa.

Esitykseen on sisällytetty laaja kalastuslupien kirjo, mikä palvelee hyvin monipuolista suomalaista vapaa-ajankalastusta ja sen säilyttämistä sellaisena myös tulevina vuosina. Erityisen tyytyväinen SVK on siihen, että lupien hinnoittelussa huomioidaan nuoret. Keskusjärjestö yhtyy perusteluihin, joiden mukaan "hinnoittelulla pyritään tutustuttamaan nuoret luontoon ja luonnossa liikkumiseen sekä ylläpitämään maamme perinteistä metsästys- ja kalastuskulttuuria."

Metsähallituksesta annetun lain mukaan sen tuotteet ja palvelut hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein ja liiketoimintaa rajoittavat valtion maiden ja vesialueiden käytölle annetut yhteiskunnalliset velvoitteet. Metsähallituksen myöntämät kalastusluvat katsotaan hallintopäätöksiksi, joista kannettavat maksut määrätään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.
Luonnoksessa MMM:n asiaa koskevaksi asetukseksi metsähallituksen kalastukseen myöntämät luvat on luokiteltu omakustannusarvon mukaisiin, omakustannusarvoa alempiin ja maksuttomiin julkisoikeudellisiin suoritteisiin sekä liiketaloudellisin perustein hinnoiteltaviin suoritteisiin.

Omakustannusarvon mukaisia lupia ovat vapaa-ajankalastajille tarkoitetut alueelliset vieheluvat ja kalastuspaikkakohtaiset seurueiden vieheluvat sekä pyydysyksikkömaksut.
Omakustannusarvoaan alempaan maksuluokkaan kuuluvat Lapin alueen (poislukien Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat), Pohjanmaan - Kainuun alueen tai Etelä-Suomen alueen viehelupa alle 18 -vuotiaille (nuorisokalastuslupa).
Maksuttomia lupia ovat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa vakituisesti asuvien kotitarvekalastusluvat valtion vesialueilla.
Liiketaloudellisen perustein hinnoiteltuja vapaa-ajankalastajien lupia ovat mm. kalastuslupa virkistyskalastuspaikkana hoidettuun kohteeseen ja kilpailukalastusluvat.
Liiketaloudelliseen hinnoitteluun tulisivat kuuluvaan myös kalaseurojen kalastusoikeuden vuokraukset valtionmailla.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä esitettyä luokittelua ja hinnoittelua tulee tarkistaa seuraavasti:

1. Onginta- ja pilkintäkilpailuja koskevat kilpailuluvat tulee luokitella maksuttomiin suoritteisiin tai niistä voidaan periä enintään luvan kirjoittamisesta aiheutuvat kustannukset. Onginta ja pilkintä kalastusmuotoina kohdistuvat yleensä vähempiarvoiseen kalakantaan ja niistä saattaa olla pikemminkin kalataloudellista hyötyä. Mm. monet osakaskunnat myöntävät jo nyt tästä syystä ilmaisia lupia kalastuskilpailujen järjestämiseen.

2. Pyyntitehoon suhteutettuna viehekalastajan lupa on hinnoiteltu liian korkeaksi verrattuna esimerkiksi verkkokalastuslupiin. Hinnoittelussa vuosilupa yhdelle verkolle on 6 euroa, mutta lähes viisinkertainen (27 ?) vieheellä kalastavalle. Viehekalastuslupa on hinnaltaan sama kuin läänikohtainen viehekalastuskortti. Myös tässä suhteessa se on hinnoiteltu liian korkeaksi. Suhteutettuna läänikohtaiseen viehekalastuskorttiin viehekalastajan vuosilupa tulisi olla korkeintaan 18 euroa ja verkkoluvan hintaan suhteutettuna 6 euroa.

3. Kalastuslupaan virkistyskalastuskohteeseen (liiketaloudellinen hinnoittelu) tulisi sisällyttää nuorisolupa, jonka hinnoittelu olisi samantapainen kuin alle 18 -vuotiaille tarkoitetun nuorisokalastusluvan. Mahdollisesti tämä sisältyy nykyiseen esitykseen, mutta ei käy ilmi muistiossa esitetyistä perusteluista.

4. Kalastusoikeuden vuokraus kalaseuroille tai muille yleishyödyllisille yhteisöille tulisi tehdä liiketaloudellisten periaatteiden sijaan joko omakustannusarvoaan alemmalla tai omakustannusarvon mukaisella hinnalla. 
Powered by WebUpdate