26.04.2017 12:59
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2004 >> Kalaistutusten kehittäminen 
 
 
 
 
 
KALAISTUTUSTEN KEHITTÄMINEN

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää tutustuttuaan viitekirjeen yhteydessä lähetettyyn kalanistutusten kehittämistyöryhmän muistioon (Työryhmämuistio MMM 2004:6) lausuntonaan seuraavaa 5.8.2004

Maa- ja metsätalousministeriö määritteli asettamiskirjeessään työryhmän tehtäväksi istutuspoikasten laatukriteerien tarkistamisen käytettävissä olevien tietojen avulla sekä esityksen tekemisen kalanpoikasten laadun ja istutusten kehittämiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Kalojen istuttamisen saatua yhä hallitsevamman aseman kalavesiemme hoitomuotona keskustelu istutustoiminnan tuloksellisuudesta on aktiivista niin vapaa-ajankalastajien kuin kalavedenomistajien ja koko kalataloudenkin piirissä. Toimikunnan muutaman vuoden kestäneen työskentelyn aikana tämä keskustelu on vain voimistunut, sillä julkisuuteen saatetut tutkimustulokset kertovat mm. lohen ja taimenen viljeltyjen vaelluspoikasten istutustulosten selkeästä heikentymisestä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tämä ilmenee myös kalavesillä niin pettyneiden vapaa-ajankalastajien puheissa kuin heikentyneinä saaliinakin. Toisaalta istutustulokset vaihtelevat runsaasti tapauksista riippuen, joten myös myönteisistä tuloksista riittää kerrottavaa vapaa-ajankalastajien parissa.

Kalanistutusten onnistuminen ei riipu pelkästään istutuspoikasten laadusta vaan myös kohdevesistöjen ominaisuuksista ja siellä harjoitettavasta kalastuksesta. Siksi tulosta ei voi arvioida aikaisempien istutusten antaman saaliin perusteella, mikä tarkoittaa sitä, ettei ns. keskisaalista/1000 istutettua poikasta ole olemassakaan. Vastuuta epäonnistumisista ei voi asettaa pelkästään kalanpoikasten tuottajille, sillä kalanpoikasten istutuksiin liittyy myös aina kova halu parantaa kalavesiensä laatua miettimättä sen enempää istukkaiden menestymisen edellytyksiä. Turhia, jopa haitallisia istutuksia suoritetaankin jatkuvasti. Opastuksesta ja neuvonnastakaan ei aina ole hyötyä, jos istutusinto on voimakasta. Joskus myös poikaskauppaa ja -välitystä harjoittavat henkilöt ja organisaatiot pitävät kaupallista menestymistään tärkeämpänä kuin asiakkaan mahdollisuuksia aikanaan hyötyä istutuksensa tuloksellisuudesta. Sen arviointihan saattaa olla mahdollista vasta usean vuoden päästä. Tämänkin mietinnön sivuilta paljastuu, miten eri tavoin nykyisinkin istutustoiminnan tuloksellisuutta sekä kannattavuutta voidaan arvioida ja arvioidaan niin kalatalouden ammattilaisten kuin harrastajienkin parissa. Kaikesta ristiriitaisuudesta huolimatta on SVK:n käsityksen mukaan kuitenkin erittäin tärkeää, että istutuspoikasten laatuun liittyvät vaatimukset varmistavat poikasten korkean laatutason.

Kalanistutusten kehittämistyöryhmä on laatinut parisenkymmentä osin varsin yleistä, osin hyvinkin yksityiskohtaista suositusta asettamiskirjeessä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kalanistutustoiminnan kehittämisen kannalta näiden suositusten toteuttamisella on merkitystä, joskin niihin liittyy myös kasvavaan byrokraattisuuteen viittaavia piirteitä kuten suunnitteluryhmien perustamisia. SVK pitää keskeisenä kalastusalueiden merkitystä ja vastuuta toimialueensa kalavesien hoidon ohjaajana ja toteuttajana, minkä toimikuntakin ilmentää mm. 11. suosituksessaan.

Kalastusalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien sisällössä ja toteutuksessa tulisi mahdollisimman pian tuntua tämänkin työryhmän suositukset suhteutettuna kalastusalueen kalastavan väestön odotuksiin ja vesistöjen tarjoamiin edellytyksiin. Nykyisin harjoitettuun istutustoimintaan liittyvät odotukset ja toisaalta käytännössä mahdolliset ja odotettavissa olevat tulokset voitaisiin jo nykyisenkin tiedon valossa ymmärtää realistisemmin kuten muistiosta ja sen keräämästä kirjallisuusaineistosta ilmenee. Toteutettuina tämän työryhmämuistion kohdassa 3.5 mainitut tutkimustarpeet antaisivat lisää perustaa mm. kalastusalueissa tehtäville ratkaisuille. SVK:n käsityksen mukaan erityisesti kalataloushallinnolta ja -tutkimukselta tarvitaan kasvavaa panosta kalanistutustoiminnan merkitystä ja tuloksellisuutta koskevan riippumattoman ja uusimmankin tiedon viemiseksi kalastusalueiden päätöksenteon perustaksi. Tulevaisuudessa kalavesien hoidon kokonaisuuden hallitsemiseksi on otettava huomioon myös vesipuitedirektiivin toteuttamisesta seuraavat vesiluonnon ennallistamiseen ja hyvän ekologisen tilan ylläpitämiseksi ja saavuttamiseksi tarvittavat kalatalousalan ja ympäristöalan yhteistyötarpeet.

Vapaa-ajankalastuksen kannalta on merkityksellistä, että velvoiteistutuksin onnistutaan ylläpitämään hankkeiden vaikutusalueella lupapäätöksissä edellytetyllä tavalla hoidon kohteena olevat kalakannat kalastuskelpoisina. Tilanne ei nykyisin ole näiltä osin tyydyttävä merialueillamme hoidon kohteena olevien petokalojen eikä siian ja nahkiaisenkaan osalta. Myöskään muilla valtion, kuntien ja yksityisten varoilla toteutettujen istutusten tuloksellisuus on varsin kyseenalainen. Istutuksia tehdään edelleen entiseen tapaan eikä aikaisempiakaan suosituksia kuten vaellussiian poikasten laadun nostamisesta luonnonpoikasten koko- ja kuntotasoon ole toteutettu. Onko syyt tilanteeseen meren olosuhteissa, harjoitetussa kalastuksessa vai istukkaiden laadussa ym. tekijöissä on merkittävä kysymys, johon tulisi saada vastaus kalataloustutkimukselta. Kalatalouteen käytettävällä rahoituksella lienee kalavesien hoidon ja yleensä kalatalousalan piirissä muitakin käyttökohteita kuin tuloksellisuudeltaan olematon istutustoiminta. Sama tilanne tietysti koskee kaikkia varojaan kalanistutustoimintaan uhraavia osapuolia.

SVK:n käsityksen mukaan on jo hiukan tarpeetonta jättää arvioimatta kalanistutusten osalta vapaa-ajankalastuksessa ja kalastusmatkailussa saavutettavat rahalliset hyödyt vetoamalla kuluneeseen sanontaan " vaikeasti rahassa arvioitavia hyötyjä". Mm. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkimukset antavat näiltä osin uutta pohjaa arvioinneille niin taloudellisten hyötyjen kuin istutustoiminnan ja sen kehittämisedellytysten kannalta. SVK käsityksen mukaan mainittu sanonta on eräänlaista vapaa-ajankalastuksesta kertyneen tiedon vähättelyä, joka johtaa sen merkityksen aliarviointiin kalatalouskentässämme. Siihen ei ole kalanistutusten kehittämisenkään osalta enää mitään aihetta. 
Powered by WebUpdate