25.04.2017 03:53
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2004 >> EU:n neuvoa antava tmk 
 
 
 
 
 
EU:N NEUVOA ANTAVA TMK

Lausunto ehdotuksesta neuvoston päätökseksi alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien perustamisesta yhteisessä kalastuspolitiikassa 2.1.2004

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää tutustuttuaan viitekirjeen yhteydessä lähetettyihin komission perusteluihin ja ehdotukseen neuvoston päätökseksi alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien perustamisesta yhteisessä kalastuspolitiikassa (2003/0238,CNS) lausuntonaan seuraavaa.

Euroopan yhteisöjen komission esittämissä perusteluissa todetaan alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien olevan vastaus alan toimijoiden esittämiin toiveisiin olla tiiviimmin mukana uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan kehittämisessä. Euroopan vapaa-ajankalastajien yhteistyöjärjestö EAA, johon SVK kuuluu, on vuosien ajan pyrkinyt pääsemään mukaan keskusteluihin ja osaltaan myös vaikuttamaan päätöksen tekoon toteutettaessa yhteistä kalastuspolitiikkaa. Aikaisemmin noudatetun ja kalakantojen romahduksiin johtaneen yhteisen kalastuspolitiikan yhteydessä tätä mahdollisuutta ei ole ollut, mutta nyt uudistetussa yhteisessä kalastuspolitiikassa, kun merten elollisten luonnonvarojen kestävän käytön periaatteiden mukainen hyödyntäminen on osoittautunut välttämättömyydeksi, alan toimijoiden joukkoon ehdotetaan hyväksyttäväksi myös "muita eturyhmiä" kuten ympäristöjärjestöjä ja vapaa-ajankalastajien järjestöjä. SVK pitää tämänkaltaista kehitystä välttämättömänä, koska vapaa-ajankalastajien harrastusedellytykset perustuvat monilta osin samoihin kalakantoihin kuin elinkeinokalastajienkin. Eri osapuolten kalastusedellytysten ylläpito, taloudelliset heijastukset saaristo- ja rannikkoväestöön ym. seikat on tunnettava hyvin toteutettaessa tasapainoisesti uudistettua yhteistä kalastuspolitiikkaa asianomaisilla merialueilla.

Varsinaisen neuvoston päätöstä koskevan ehdotuksen osalta SVK pitää asiallisena sitä, että Itämerta varten perustetaan oma neuvoa-antava toimikunta. Lienee myös tarkoituksenmukaista, että Suomen osalta varmistetaan osallistuminen luoteisten vesialueiden alueelliseen neuvoa-antavaan toimikuntaan, mikäli sen toimialue käsittää Teno- ja Näätämöjokien vaelluskalakantojen syönnösalueita. Alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan kokoamisessa ja toiminnassa kunkin jäsenvaltion panos on merkittävä. Artiklassa 3 edellytetään mm. tavoitteiden asettelun osalta, että pyyntö esitetään asianomaiselle jäsenvaltiolle ja komissiolle kalatalousalan edustajien ja muiden eturyhmien toimesta. Näistä artiklassa 1 mainittujen määritelmien perusteella kalatalousalan edustajat vapaa-ajankalastajia ja vesiviljelijöitä lukuunottamatta kuulunevat jo ennestään yhteisen kalatalouspolitiikan toimijoihin. On tärkeätä että kalatalousviranomaisten toimesta huolehditaan siitä, että 1. artiklassa joukkoon "muut eturyhmät" kuuluvat yhteisöt kuten SVK ja ympäristö- ja luonnonsuojelujärjestöt ovat aktiivisesti mukana jo tässä vaiheessa.

Ehdotuksessa neuvoston päätökseksi on selkeästi varmistettu kalatalousalan toimijoiden johtava asema alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan työssä määrittelemällä ( 5 artikla), että sekä yleiskokouksessa että toimeenpanevassa komiteassa on oltava kaksi kolmasosaa jäsenistä kalatalousalan toimijoiden hallussa. Toiminnalta edellytetty avoimuus - mm. kokousten on oltava avoimia yleisölle ( 6 artikla ) - merkitsee kuitenkin aikaisempaa laajempaa tiedonkulkua niin tutkimuksen kuin päätöksen teonkin osalta kansalaisjärjestöille. Tätä voidaan pitää vaikutuksiltaan yhtenä ehdotuksen tärkeimmistä kohdista. Osallistumismahdollisuuksien puitteissa SVK:llakin on edellytykset edustajaan Itämeren alueellisessa neuvoa- antavan toimikunnan yleiskokouksessa. Sen toimeenpanevassa komiteassa, jossa on muiden eturyhmien edustajia 4-6 henkilöä, tulee aina olla vähintään yksi Itämeren jäsenvaltioissa toimivien vapaa-ajankalastusjärjestöjen edustaja. Tämä henkilö voi ajoittain olla suomalainen. Ehdotuksen edustajasta jäsenvaltioille voi tehdä Euroopan vapaa-ajankalastajien yhteistyöjärjestö EAA tai sen ns. pohjoinen ryhmä.

SVK suhtautuu ehdotukseen periaatteessa myönteisesti, mutta huomauttaa kuitenkin, että käytännössä osallistuminen Itämeren alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan työhön edellyttää kalatalousviranomaisten taholta tähän tarkoitukseen osoitettua riittävää tukea kuten 7. artiklassa edellytetäänkin kultakin jäsenvaltiolta. Komission tarjoaman kolmivuotisen käynnistyskuluihin tarkoitetun rahoituksen jälkeen "alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien olisi pystyttävä itse vastaamaan omasta rahoituksestaan". SVK:n käsityksen mukaan ehdotetun raskaan "EU-mallin" mukaisen toimikuntatyön ja rakenteen keventäminen on ainakin kertyvien kokemusten mukaan toteutettavissa käynnistysvaiheen jälkeen.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö huomauttaa lopuksi, että Suomen järjestäytyneiden vapaa-ajankalastajien järjestöverkko, joka sisältää paikallisia ja alueellisia kalaseuroja, piiritason yhteisöjä sekä kolme valtakunnallista järjestöä, on muutama vuosi sitten tiivistänyt toimintaansa niin, että kolme valtakunnallista keskusjärjestöä ovat organisoitunut yhdeksi valtakunnalliseksi keskusjärjestöksi Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöksi (SVK). Tämä lausunto on annettu SVK:n toimesta ja nimissä, vaikka viitekirje on osoitettu sen yhdelle jäsenjärjestölle Suomen Kalamiesten Keskusliitolle. 
Powered by WebUpdate