25.04.2017 03:52
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2009 >> Kalastuslain 8§ 
 
 
 
 
 
KALASTUSLAIN 8§

Lausunto hallituksen esityksestä kalastuslain 8 §:n 1 momentin muuttamisesta, 4.6.2009

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) tutustuttuaan hallituksen esitykseen kalastuslain 8 § 1 momentin muuttamisesta esittää lausuntonaan seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan kalastuslakia muutettavaksi niin, että osanottajamääriltään vähäiset järjestetyt tilaisuudet eivät jatkossa vaatisi onginta-, pilkintä- ja viehekalastuskilpailujen tapaan kalastusoikeuden haltijan lupaa. Muutos antaisi kalastusmatkailuyrittäjille oikeuden järjestää yleiskalastusoikeuksien perusteella ohjattuja ja opastettuja kalastusretkiä.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö pitää esitystä hyvin perusteltuna ja kannattaa sen saattamista voimaan mahdollisimman pian.
Opastettuja kalastusretkiä käyttävät yritysasiakkaiden lisäksi yhä useammin tavalliset kansalaiset, joille kalastusoppaan ohjauksessa saattaa avautua aivan uusi ja kiinnostava harrastusmahdollisuus. Ohjatuista kalastusretkistä hyötyvät myös lapset ja nuoret sekä sellaiset väestöryhmät, joilta liikunnalliset tai muut syyt estävät kalavesille pääsyyn. Näin esitetty lakimuutos ylläpitää kalastusta kaikkien suomalaisten suosittuna luontoharrastuksena.

Kalakantojen kannalta esitetyllä muutoksella ei ole haitallisia vaikutuksia. Yleiskalastusoikeuksien tarkoittama kalastus (onginta, pilkintä ja viehekalastus yhdellä vieheellä) on kestävän käytön mukaista eikä tutkitusti vaaranna kalakantoja tai rasita niitä kohtuuttomasti.
Koulutetut kalastusoppaat huolehtivat siitä, että asiakkaiden kalastamat kalakannat pysyvät hyvinä myös tulevaisuudessa ja takaavat näin ammatinharjoittamisen edellytykset.
Mitä tulee ongintaan ja pilkintään, jo nyt monet valistuneet kalastusoikeuden haltijat näkevät kalastusmuotojen vaikutukset kalakantoihin hyödyllisinä ja myöntävät luvat kalastuskilpailujen järjestämiseen maksutta.

Vapaa-ajankalastuksen ja kalastusmatkailun merkitys maaseudun ja saaristoalueiden elinvoimaisuudelle on suuri ja kasvaa yhä kaupungistumisen ja vapaa-ajan lisääntymisen myötä. Vesillä ja rannoilla liikkuvat kalastuksen harrastajat käyttävät monipuolisesti myös muita alueiden palveluja ja lisäävät taloudellista toimeliaisuutta.
Lakimuutos vähentää niitä ongelmia, joita on syntynyt esimerkiksi mökkikyläyrittäjien tarjotessa palveluja, joihin on kuulunut yrittäjän asiakkaansa puolesta maksama viehekalastusmaksu. Lakimuutoksen jälkeen yrittäjillä on paremmat mahdollisuudet tarjota kalastusmahdollisuuksia esim. ulkomaisille asiakkaille.

Esityksen perusteluissa on kiinnitetty huomiota siihen, että toisin kuin esimerkiksi metsästyslaissa, kalastuslaissa ei ole säännöstä, joka estäisi kalastuksen häirinnän.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on samaa mieltä esityksen kanssa siitä, että häirintäasia tulee ottaa esille omana asiakokonaisuutenaan kalastuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

  
Powered by WebUpdate