25.04.2017 03:54
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2009 >> Sulfaattimaat 
 
 
 
 
 
SULFAATTIMAAT

Lausunto happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentämistä selvittäneen ohjausryhmän raportista, 31.8.2009

Tutustuttuaan otsikossa mainittuun raporttiin Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan asiasta seuraavaa.

Selvitystyön tavoitteena oli happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentämiseen liittyvien selvitystarpeiden kartoitus ja ehdotuksen laatiminen haittojen vähentämisen suuntaviivoiksi. Suuntaviivojen mukaisten toimenpiteiden tavoitteena on edistää sellaisia kestäviä  maankuivatuksen ratkaisuja sekä käytäntöjä, joilla happamien aineiden ja metallien huuhtoutumat sulfaattimaista voidaan saattaa mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä ohjausryhmän raportti täyttää hyvin selvitystyölle asetetut vaatimukset. SVK kannattaa työryhmän esityksiä sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen torjumiseksi.

Keskusjärjestö pitää vapaa-ajankalastuksen kannalta erittäin tärkeänä, että erityisesti vähävetisillä Pohjanmaan alueilla sulfaattimaiden aiheuttamista toistuvista kalakuolemista päästään eroon ja vesistöt saadaan monipuoliseen kalastuskäyttöön.

Ehdotusta lukiessa huomio kiinnittyi kohdassa 9.9. "Happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen torjunta" otsikon Perustelut alla olevaan väittämään, jonka mukaan "happamien sulfaattimaiden aiheuttama laaja-alainen ympäristövahinko on melko harvoin toistuva tilanne, joka usein aiheutuu pitkäaikaisesta kuivuudesta." Tilanteessa, jossa happamuus on muuttanut useita eri jokia ja luomia täysin tai lähes täysin kalattomaksi, on edellä esitetty väittämä melkoista ongelman vähättelyä. 
Powered by WebUpdate