Haukitehtaat 2018-07-02T12:27:16+00:00

Ihmistoiminnan myötä suurin osa kosteikkoluontotyypeistä on uhanalaisia valtakunnallisesti. Suomen kosteikkojen tilalla on suuri merkitys, sillä monia eurooppalaisia kosteikkoluontotyyppejä tavataan pääasiassa meillä. Merkittävää osaa sisävesien jäljellä olevista kosteikoista uhkaa umpeenkasvu, mikäli kunnostustoimiin ei ryhdytä.

Ruotsissa tehtyjen arvioiden mukaan suuri osa haukien aiemmin käyttämistä lahtivesien kutualueista on tuhottu ihmistoiminnan myötä (venesatamien ruoppaukset ym.). Samoista syistä on olettavasti myös Suomessa hauen kutualueiksi soveltuvien alueiden määrä pienentynyt. VELMU-hankkeen aineistosta käy ilmi, että varsinkin suurten kasvukeskusten läheisyydessä hauen lisääntymisalueita ei juuri ole jäljellä.
Haukitehdas-hankkeessa pyrimme lisäämään hauen lisääntymiseen soveltuvia alueita maassamme. Parhaiten suunnitellut ja onnistuneet kohteet ovat oikeita haukitehtaita, joista saattaa syntyä satoja tuhansia uusia hauen poikasia vuosittain!

Kosteikot

Haukitehdas, mikä se on?

SVK mukana menossa!

Haukitehdas -hanke on rahoitettu osittain maa- ja metsätalousministeriön kalastonhoitomaksuvaroista