Koolla on väliä -hanke 2017-06-19T17:19:05+00:00

Koolla on väliä -hanke (2015→)

Vapaa-ajankalastuskulttuuri on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana kotitarvekalastuksesta kohti virkistyskalastusta. Tämän päivän arvoja ovat suuret elämykset ja virkistäytyminen kalavesien äärellä, itse pyydetyn kalan ruuaksi laittamista unohtamatta. Samaan aikaan ovat aktiiviharrastajien keskuudessa yleistyneet kiinnostus ja omat vaikuttamiskeinot kalavesien ja -kantojen kunnossapitoon. Esimerkiksi useimpien vaelluskalakantojemme vähintään uhanlainen tila huolestuttavat harrastajia ja niiden elvyttämistä halutaan edistää.
Koolla on väliä -hankkeen tarkoituksena on kannustaa ja opastaa vapaa-ajankalastajia vastuullisuuden huomioimiseen ja toteutumiseen kalastusharrastuksessaan. Hanke lisää harrastajien tietoisuutta suurten petokalojen merkityksestä kalakannoille sekä vaelluskalakantojen heikosta nykytilasta Suomessa. Hanke edistää vastuullisuuden huomioon ottamista kalastuskilpailussa ja kannustaa osallistumaan kalojen luontaista lisääntymistä sekä kalavesien siisteyttä edistäviin toimiin.
Vuonna 2017 toiminta keskitetään kolmeen suurempaan kokonaisuuteen:

Vastuulliset kalastuskilpailut

Vastuullisten kalastuskilpailujen määrä kasvoi vuonna 2016 ja on todennäköistä, että suosio jatkuu myös vuonna 2017. Hanke on vahvasti eturintamassa mukana kilpailujen järjestäjänä, yhteistyökumppanina ja tunnetuksi tekijänä. Uuden aikakauden kilpailut tavoittavat osallistujiksi sekä pitkän linjan kilpailukonkareita että aiemmin kilpailuja karttaneita kalastuksen harrastajia.
Vastuullisten kilpailuiden tavoitteena on vastuullisuuden huomioiminen, kilpailukalojen hyvä kohtelu sekä kalakantojen ja -lajien kestävyyden turvaaminen. Lähtökohtana on, ettei petokaloja ja uhanalaisia lajeja tarvitse tappaa paremmuuden selvittämiseksi.

Kalavesien kunnostaminen ja kalakantojen elvyttäminen

Hanke tulee järjestämään ja osallistumaan kalavesien kunnostuksiin, jotka ovat erinomainen keino avartaa ja lujittaa kalastajien suhdetta kalavesiin sekä tiedottaa niiden nykytilasta. Patoamiset sekä tukinuittoa varten aikoinaan tehdyt uomaperkaukset ovat järvialueella tapahtuvan intensiivisen pyynnin ohella hankaloittaneet tai jopa kokonaan estäneet vaelluskalojen luontaisen elinkierron. Vapaa-ajankalastaja voi osaltaan auttaa virtavesikutuisten kalojen elinkierron onnistumisessa.

 

Vastuullisen vapaa-ajankalastuksen edistäminen

Hanke tiedottaa ja esittelee kestävän kalastuksen perusteista sekä vastuullisen toiminnan kalakannoille ja -vesille myönteisistä vaikutuksista tapahtumissa ja sosiaalisen median avulla. Hanketta edeltäneessä Vastuullinen vapaa-ajankalastaja -hankkeessa on aikaisempina vuosina tuotettu runsas määrä tietoa ja materiaalia vastuullisesta kalastamisesta, joita tullaan edelleen hyödyntämään. Hankkeen uudessa esitteessä käydään läpi vastuullisen vapaa-ajankalastajan toimintaohjeet saaliskalojen valinnasta oikeaoppiseen kalan vapauttamiseen. Esitteen pääset lukemaan klikkaamalla kuvaa!

null

Vastuullinen vapaa-ajankalastaja -hanke (2011-2014)

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) Vastuullinen vapaa-ajankalastaja -hankkeen tarkoituksena oli ohjata suomalaista vapaa-ajankalastusta yhä kestävämpään ja eettisempään suuntaan, jossa avainasemassa ovat harrastajien omat valinnat. Hankkeessa neuvottiin kalastuksen harrastajia toimimaan oikein ja tekemään luonnon sekä kalakantojen kannalta oikeita valintoja. Hanke päättyi vuoden 2014 lopussa.
Hanke pohjautui Euroopan sisävesikalastuskomission (EIFAC) virkistyskalastuksen käytännesääntöihin, jotka laadittiin vuonna 2007. Laaditut käytännesäännöt esittävät ympäristöystävällisen, eettisesti asianmukaisen ja sosiaalisesti hyväksyttävän virkistyskalastuksen minimistandardit.