Lausunto Metsähallituksen Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelmasta vuosille 2017-2022, 18.4.2017

LAUSUNTO METSÄHALLITUKSEN ETELÄ-SUOMEN LUONNONVARASUUNNITELMASTA VUOSILLE 2017-2022

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut Metsähallituksen esitykseen Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelmaksi vuosille 2017-2022 ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

” Luonnonvarasuunnittelun lähestymistapana oli selvittää valtion maista ja vesialueista saatavia hyötyjä ja niiden saavuttamismahdollisuuksia, ja niiden sovittamista omistajan vaatimuksiin ja toimintaympäristön reunaehtoihin. Metsähallituksen liiketoiminnassa on tavoitteena omistajalinjausten puitteissa mahdollisimman suuren yhteiskunnallisen kokonaishyödyn tuottaminen. Myös julkisten hallintotehtävien tavoitteiden osalta tarkasteltiin tässä luonnon monimuotoisuuteen, virkistyskäyttöön ja erätalouteen liittyviä hyötyjä.”.

SVK pitää hyvänä Metsähallituksen pyrkimystä taloudellisen tuoton ohella huomioida myös metsä- sekä järviluonnon maisemalliset- sekä virkistykselliset arvot. Lajistoltaan monipuoliset metsät, kalastoltaan terveet vesistöt sekä maisemallisesti ihmisen virkistäytymistä tukevat ympäristöt ovat erittäin tärkeitä luontoelämyksen tuottajia. Ne tulee turvata kansalaisille jatkossakin.

Metsähallituksen tavoitteet maa- ja metsäalueiden luonnonsuojelun kehittämiseksi ja ihmisten virkistysympäristöiksi ovat kannatettavia. Kansallispuistojen edelleen perustaminen ja olemassa olevien puistojen kehittäminen ovat hyväksyttäviä ja kannatettavia pyrkimyksiä, joita SVK tukee. Tärkeää on myös säilyttää alueilla laajat eräily- ja kalastusmahdollisuudet.

”Etelä-Suomen valtion vesien kalastusjärjestelyt ja kalavesien hoito toteutetaan hyödyntämällä kalakantoja kestävästi, kannattavasti ja monipuolisesti. Kalastusjärjestelyissä otetaan huomioon kalatalousalueiden laatimat, alueelliset käyttö- ja hoitosuunnitelmat. Metsähallitus myös osallistuu omalta osaltaan aktiivisesti näiden suunnitelmien laadintaan”.

Metsähallituksella on merkittävä rooli vesialueiden hallinnoijana ja tulevien kalatalousalueiden yhteistyökumppanina. Pyrkimys laadukkaiden ja tietoon perustuvien käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimisessa on tärkeää.

”Kaupallisen kalastuksen harjoittamisen edellytykset ja riittävät kalastusoikeudet turvataan. Niitä pyritään aktiivisesti parantamaan kaupallisten kalastajien, osakaskuntien ja kalatalousalueiden kanssa tehtävällä yhteissuunnittelulla ja sijainninohjauksella. Yhteistoiminta eri sidosryhmien kesken on jatkuvaa”.

Kaupallisten kalastajien toimintaympäristön turvaaminen on tärkeää. Kalastajille tulee turvata mahdollisuus elinkeinon harjoittamiseen ja kotimaisen kalan kauppaan tuottamiseen. Kaupallinen kalastus on paikoin tehokasta ja sen merkitys kalakantoihin tulee huomioida. Lupia tulee myöntää alueille, joilla kalakannat tutkitusti kestävät pyynnin. Lisäksi alueiden kalakantojen kehitystä tulee seurata aktiivisesti ja tarvittaessa kalastusta tulee säädellä kestävän käytön periaatteiden mukaisesti.

”Vapakalastuskohteita kehitetään vastaamaan paremmin nykyistä kysyntää ja kalastajien arvomaailmaa. Kalastuksessa hyödynnetään monipuolisesti ja kestävästi alueen luontaisia kalakantoja. Pyyntikokoisen kirjolohen istuta ja ongi -kohteita pidetään yllä. Mahdollisten kohteiden vähentämisten yhteydessä huomioidaan kuitenkin muu alueellinen matkailuyritystoiminta. Luonnonkalakohteiden määrää vastaavasti lisätään ja myös muiden kuin lohikalojen kalastuskäyttöä edistetään. Uudet kohteet voivat olla yhteistyössä osakaskuntien kanssa muodostettavia yhteislupa-alueita. Vapakalastuskohteet luovat osaltaan mahdollisuuksia mm. matkailuelinkeinotoiminnalle”.

Metsähallituksella on merkittävä rooli erilaisten kalastusmahdollisuuksien tuottajana. Istuta- ja ongi-paikkojen määrä ja suosio ovat vähentyneet, mutta niillä on edelleen oma käyttäjäkuntansa, joten toiminnan jatkaminen on toivottavaa.

Erityisen kannatettavia ovat pyrkimykset hyödyntää monipuolisesti ja kestävästi alueen luontaisia kalakantoja, lisätä luonnonkalakohteiden määrää sekä edistää muiden kuin lohikalakohteiden kalastuskäyttöä.

SVK pitää lisäksi hyvin tärkeänä laajojen vapakalastukseen soveltuvien yhtenäislupa-alueiden perustamista. Maamme pirstoutunut vesienomistusjärjestelmä on usein estänyt yhtenäislupa-alueiden perustamisen. Metsähallituksella on jo yksistään hallinnassa laajoja vesialueita. Näihin yhdistämällä muiden vesialueiden omistajien alueita saadaan riittävän suuria yhtenäislupa-alueita perustetuksi vetouistelijoiden tarpeisiin.