Alueellisen kalataloushallinnon loppuraportti

Lausunto alueellisen kalataloushallinnon kehittämisryhmän loppuraportista, 11.11.2011

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut alueellisen kalataloushallinnon kehittämistyöryhmän raporttiin ja esittää lausuntonaan siitä kunnioittavasti seuraavaa.

Työryhmän toimeksiantona oli laatia ehdotukset alueellisen kalataloushallinnon tehtävien ja toimialueiden tarkoituksenmukaiseksi kehittämiseksi ja ottaa huomioon ehdotuksia laatiessaan alueellisen kalataloushallinnon tehtäviin liittyvät erikoistumismahdollisuudet, yhteistyö ELY-keskusten sisällä eri toimintojen välillä sekä valtion tuottavuusohjelma.

Työryhmä teki ehdotuksia tehtävien priorisoinnista, erikoistumisesta ja alueellisen kalataloushallinnon tehtäviä hoitavien ELY-keskusten määrän vähentämisestä. Lisäksi työryhmä teki ehdotuksia myös kalataloustehtävien organisoinnista, tulosohjauksesta, ulkoistamisesta, sähköistä asioinnista sekä asiakaslähtöisyyden ja asiakaspalvelun parantamisesta.

YLEISTÄ
Työryhmän ehdotukset käsittelevät  pääasiassa kalastuksen aluehallinnon sopeuttamista valtion aluehallinnon yleiseen kehittämiseen ja valtion tuottavuusohjelman vaatimuksiin. Tästä näkökulmasta työryhmän työtä voi pitää perusteellisena, mitä osoittaa myös tehtyjen ehdotusten runsas määrä (24). Pääosaa esityksistä voi  myös pitää aluehallinnon toiminnan tehostamisen ja työnjaon kehittämisen kannalta onnistuneina.
Työryhmän työn pahin puute – mahdollisesti toimeksiannostakin johtuen – on sen keskittyminen pääosin sopeutumiseen. Työryhmä ei ole juurikaan pohtinut tai tehnyt esityksiä aluehallintoa kehittämistarpeista suhteessa kalastuksen eri osa-alueiden kehitykseen. Vapaa-ajankalastuksen merkityksen kasvu on toki tuotu esiin, mutta kalastuksen harrastajat keskeisenä asiakasryhmänä jäävät kovin vähälle tarkastelulle, jos niitä verrataan elinkeinokalastukseen tai kalavesien omistajiin.
Toinen aluehallinnon kehittämiseen liittyvä tarkastelu, jota jää kaipaamaan, on yhteistyö alueellisen ympäristöhallinnon kanssa. Yhteistyötä kalataloudellisissa kunnostuksissa ja kalakantojen suojelussa on tuotu kiitettävästi esille, mutta yhteistyön mahdollisuudet luonnon- ja tässä tapauksessa vesiluonnon virkistyskäytön alueellisessa kehittämisessä jäävät vaille tarkastelua ja kehittämisehdotuksia.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä kalastuksen aluehallinnon kehittämisessä tulee ottaa paremmin huomioon vapaa-ajankalastuksen luomat mahdollisuudet ja vapaa-ajankalastajat aluehallinnon asiakkaina. Vapaa-ajankalastus luonnon virkistyskäyttömuotona antaa hyvät edellytykset monipuolistaa yhteistyötä ympäristöhallinnon kanssa ja sitä kautta vahvistaa kalastuksen aluehallintoa.

EHDOTUSTEN TARKASTELUA

1. Tehtävien priorisointi
Vapaa-ajankalastuksen ensisijaisiksi tehtäviksi työryhmä esittää kansallista kalastuksen valvontaa, kalatalouden edistämisvarojen jakoa, kalastusalueita koskevia asioita ja korvauksia vesien omistajille yleiskalastusoikeuksista.
SVK:n mielestä priorisoinnissa ensimmäiselle sijalle on asetettava kalastusharrastuksen ylläpitoon ja lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet.

2. ja 5.  Kalastuksen aluehallinnon yksikköjen määrän vähentäminen ja resursointi
Työryhmä ehdottaa, että ”toimialueita ja kalatalousasiantuntijoiden resursseja yhdistämällä voidaan järjestää toimiva asiakaspalvelu ja sijaistukset, kun henkilöstöä voidaan käyttää palvelemaan isompaa aluetta.”
SVK kannattaa tehtyä esitystä edellyttäen, että resurssien yhdistämisellä ja työnjaolla samalla parannetaan vapaa-ajankalastuksen erikoisosaamista kalastuksen aluehallinnossa.

4. Suositus alueellisen kalatalousviranomaisen tehtävien hoidosta
Työryhmä suosittaa, että alueelliselle kalatalousviranomaiselle kuuluvat tehtävät hoidetaan ELY-keskuksissa kalatalouspäällikön tulosvastuullisesti johtamassa toimintayksikössä selkeänä ja kattavana kalatalouden palvelukokonaisuutena asiakkaiden odotuksia vastaavasti.
SVK:n kannattaa suositusta, joka järjestön mielestä olisi tullut tehdä varsinaisena ehdotuksena.

6. Yhteistyö ympäristövastuualueen kanssa
Työryhmä ehdottaa, että ELY-keskukset hyödyntävät poikkihallinnollisen resursoinnin käyttömahdollisuudet kalatalouden hallintotehtävien hoidossa.
SVK esittää ehdotusta täydennettäväksi niin, että kalastuksen ja ympäristön aluehallinnon yhteistyötä kehitetään vesiluonnon virkistyskäytössä.

7. Yleisen kalatalousedun valvonta
Työryhmä ehdottaa, että yleisen kalatalousedun valvonta ja sen hoitamisen riippumattomuus selvitetään ja varmistetaan ELY-keskuksissa.
SVK kannattaa ehdotusta ja pitää sen toteuttamista erittäin tärkeänä yleisen kalatalousedun valvonnan turvaamiseksi.