Ankeriaan kalastus

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta kalastuksesta annetun asetuksen muuttamiseksi, 18.9.2018

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut luonnokseen valtioneuvoston asetuksesta kalastuksesta annetun asetuksen muuttamiseksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Taustaa

Euroopan ankeriaskannan elvyttämisestä v. 2007 säädetyn neuvoston asetuksen mukaan jäsenvaltiot velvoitettiin laatimaan uhanalaiseksi käyneen ankeriaan hoitosuunnitelmat. Ankeriaanhoitosuunnitelmien laadinnasta ja niiden toimeenpanosta huolimatta ei ankeriaskannan tilassa ole tapahtunut olennaista paranemista.

Euroopan unioni on lisännyt toimia ankeriaskannan tilan parantamiseksi ja kiristänyt ankeriaan kalastusta säädöksin. Kokonaispituudeltaan vähintään 12 cm olevien ankeriaiden kalastus on kiellettävä unionin vesillä (mm. Itämeri) unionin kalastusaluksilta ja kolmansien maiden aluksilta sekä missä tahansa rannalta harjoitettavissa kaupallisissa kalastuksissa kunkin jäsenvaltion määrittämäksi kolmen peräkkäisen kuukauden pituiseksi kaudeksi 1.9.2018-31.1.2019 välisenä aikana.

Suomen ankeriaanhoitosuunnitelma valmistui v. 2010 ja se perustuu Englannista tuotujen villien lasiankeriaiden istutuksiin. Ankerias on Suomen uhanlaisuusluikituksessa luokiteltu erittäin uhanalaiseksi.

MMM:n esityksessä kalastusasetuksen muuttamiseksi ankerias olisi asetuksen 1 §:n nojalla rauhoitettu 1.10.-31.1. välisenä aikana. Asetus siis kieltäisi ankeriaan kalastuksen neljän kuukauden ajaksi sekä kaupallisessa että vapaa-ajankalastuksessa ja kielto koskisi myös sisävesiä.

MMM:n esityksen mukaan muissa Itämeren jäsenvaltioissa kalastuskieltoa ei ole pidennetty neuvoston asetuksen vaatimaa kolmea kuukautta pidemmäksi ja Suomessa saaliiksi saadut ankeriaat ovat lähes kaikki istutuksista peräisin. Pidempi kieltoaika vähentäisi istutusten tuloksellisuutta niiden rahoittajan näkökulmasta sekä joko lopettaisi kokonaan tai vähentäisi merkittävästi yksityisellä rahoituksella tapahtuvaa ankeriaiden istutustoimintaa. Esityksen mukaan Suomen vesistöt ovat erinomaisia kasvuympäristöjä ankeriaalle ja tuottavat suurempia ja arvokkaampia kudulle lähteviä ankeriaita kuin muualla Euroopassa. Suomessa on myös ankeriaita istutettu useisiin rakennettuihin vesiin, joista ne alas vaeltaessaan vahingoittuvat patorakennelmiin.

MMM:n esityksessä katsotaan, että asetuksen mukaisella rauhoituksella arvioidaan olevan vain vähäisiä vaikutuksia itse ankeriaskannan tilaan sekä jonkin verran vaikutuksia kalastukseen. Vaikutukset sekä kaupalliseen kalastuksen että vapaa-ajankalastukseen olisivat vähäiset, koska ankerias on lähinnä sivusaalis kummassakin pyyntimuodossa. Esitys vähentäisi ankeriaan istutuksia ja ankeriaan rauhoitus voidaan nähdä alkuna kiristyvälle sääntelylle ja riskille, että istutuksista ei saada kalastuksellista tuottoa.

SVK:n kannanotto asetusesitykseen

Erittäin uhanalaisten villien lasiankeriaiden lennättäminen Keski-Euroopasta istutettavaksi Suomeen harvojen kalastettavaksi ja kaupallisessa kalastuksessa edelleen myytäväksi kalakauppoihin ja ravintoloihin ei ole kestävää kalataloutta eikä vastaa nykyisen kalastuslain tavoitteita. Sisävesiin istutettuina ankeriaiden vaelluksen katkaisee lisäksi useimmiten voimalaitospato, jonka turpiini jauhaa kudulle pyrkivät vaellusankeriaat kappaleiksi.

Kalastusasetuksen (2015/360) astuessa voimaan MMM ilmoitti tiedotteessaan, että uusi kalastusasetus tukee uhanalaisten kalakantojen elvyttämistä ja nostaa useiden kalalajien suojelun tasoa rauhoitusten ja pyyntimittojen avulla. Etenkin vaelluskalojen suojaa haluttiin parantaa. MMM:n mukaan asetus toteuttaa vuoden 2016 alussa voimaan tulleen kalastuslain tavoitteita. Laki pyrkii turvaamaan kalojen luontaista lisääntymistä ja hyviä kalastusmahdollisuuksia tavoitteena kestävä kalastus.

SVK toteaa, että MMM:n asetusesitys ankeriaan rauhoittamiseksi on oikean suuntainen, mutta riittämätön ja ihmettelee, että ankerias jätettiin alun perin kokonaan pois uuden kalastusasetuksen rauhoitettujen kalalajien listasta.

SVK katsoo, että erittäin uhanalainen ankerias tulee rauhoittaa Suomessa ympärivuotisesti villin meritaimenen, järvilohen ja meriharjuksen tavoin.

SVK katsoo, että Suomen istutuskeskeinen ankeriaanhoitosuunnitelma tulee mahdollisimman pian päivittää ja ryhtyä toimiin ankeriaan vaelluksen mahdollistamiseksi ohitusrakentein patojen ohitse.

Asetusesityksen mukaan olennaisen muutoksen aikaansaamiseksi ankeriaskannan hälyttävän huonoon tilaan vaatisi koko lajin elinkiertoon kohdistuvaa tarkastelua ja kalastuksen osalta toimia erityisesti maissa, joissa saalismäärät ovat merkittäviä. Ankeriaan ympärivuotisella rauhoituksella ja hoitosuunnitelman päivittämisellä Suomi osoittaisi kuitenkin todellista vastuullisuutta, mikä toimisi esimerkkinä komissiolle ja muille jäsenmaille niiden tehdessä päätöksiä ankeriaskannan elvyttämiseksi koko unionin alueella.