Elinkeinokalatalouden toimenpideohjelma

Lausunto Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelmasta 2007 – 2013,
3.11.2006

Suomen Vapaa-ajankalastajain Keskusjärjestö (SVK) esittää tutustuttuaan
viitekirjeen yhteydessä lähetettyyn ”Suomen elinkeinokalatalouden
toimintaohjelma 2007 – 2013” – asiakirjan luonnokseen (versio IV) lausuntonaan
seuraavaa.

Maa- ja metsätalousministeriön lausunnolle lähettämässä toimintaohjelmassa
todetaan sen sisällön valmistelua ohjanneen Suomen elinkeinokalatalouden
kansalliseen strategiasuunnitelmaan sisältyvät linjaukset. SVK antoi lausuntonsa
strategiasta luonnoksesta 16.12.2006 ja maa- ja metsätalousministeriön hyväksyi
sen 2.3.2006.

SVK toteaa, että toimintaohjelman kohdassa E) Luonnonvarojen kestävä ja
monipuolinen käyttö, mainitut kiintiöimättömien kalalajien hyödyntämiseen
tähtäävät elinkeinokalatalouden tavoitteet – mm. työntyminen yksityisille
vesialueille ja näiden kalalajien hyödyntämisasteen nostaminen – ovat
vesistöjemme kalakantojen kansallisen, monipuolisen käytön ja talteenoton
kannalta kysymyksiä, joita ei voi tarkastella saati ratkaista yksinomaan
elinkeinokalatalouden näkökulmasta. Monien ohjelmassa lueteltujen ja muidenkin
”kiintiöimättömien” kalalajien kalataloudellinen hyödyntäminen on vesistöissämme
vilkasta ja hyvinkin vaihtelevaa.

SVK edellyttää, että toimintaohjelmaan sisältyviä ja muitakin voimavaroja
kohdistetaan kalakantoja sekä monipuolista kalastusta koskevaan
tutkimustoimintaan kansallisesti tarkoituksenmukaisen ja kansantaloudellisesti
asiallisen kestävän kalatalouden edellytysten selvittämiseen. Vesistöjemme
kalakantojen hyödyntäminen edellyttää sekä vapaa-ajankalastuksen että
elinkeinokalastuksen panosta. Elinkeinokalataloudenkin yhteiskunnallinen
hyväksyttävyys edellyttää kaikkien kalataloutemme eri sektorien merkityksen
arvostamista.

Elinkeinokalatalouden sopeuttaminen monipuolistuvan kalakantojen
hyväksikäytön ja suojelunkin aiheuttamiin muutospaineisiin edellyttää suurempaa
varautumista kuin nyt teksteistä ja rahoitustaulukoista ilmenee,
toimenpiteisiin, joilla elinkeinokalastuksen yrittäjien siirtymistä kokonaan
pois esim. joistakin kalastustavoista, kalastuspaikoista jne voitaisiin tukea.
Samoin määräaikaisten pyynnin rajoitustoimenpiteiden aiheuttamien taloudellisten
menetysten korvaamiseen olisi varauduttava. Mm. luonnonlohikantojen ja muidenkin
vaelluskalakantojen tarkoituksenmukaisen hyödyntämisen ohjailu ja suojelukin
ovat toimenpiteitä, jotka saattavat yhteiskunnassamme hyvinkin nopeasti
vaikuttaa elinkeinokalastuksen yrittäjien toimintaedellytyksiin. Muutoksien
aiheuttamiin tilanteisiin vuosina 2007 -2013 olisi varauduttava.

Toimintaohjelmaa koskevan ympäristöselostuksen osalta SVK yhtyy käsityksiin
meren ja sisävesien rehevöitymisen muodostamasta uhasta kalataloudellemme, myös
vapaa-ajankalataloudelle. SVK ei kuitenkaan pidä elinkeinokalatalouden
aiheuttamaa uhkaa muiden kalakantojen uusiutumiskyvylle niin mitättömänä kuin
ympäristöselostuksen kohdassa 2) Ympäristön nykytila annetaan ymmärtää.
Meritaimen, lohi ja muutkin luonnonvaraiset vaelluskalakantamme kyllä kärsivät
liiallisen pyynnin/sivusaaliiksi joutumisen seurauksista. Tämän asian
kieltäminen heikentää ympäristöselostuksen arvoa.

SVK kiittää tarjotusta mahdollisuudesta antaa lausunto toimintaohjelmasta.