Elinkeinostrategia

Lausunto ”Suomen
elinkeinokalatalouden kansallinen strategiasuunnitelma 2007 – 2013” – asiakirjan
luonnoksesta 15.12.2005

Suomen
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää tutustuttuaan viitekirjeen
yhteydessä lähetettyyn ”Suomen elinkeinokalatalouden kansallinen
strategiasuunnitelma 2007 – 2013” – asiakirjan luonnokseen lausuntonaan
seuraavaa.

Maa- ja
metsätalousministeriön valmistelussa laadittu strategia-asiakirja kuvaa Suomen
linjauksia EU:n yhteisen kalastuspolitiikan periaatteiden ja tavoitteiden
toteuttamiseksi vuosina 2007 – 2013. Koska sen toteuttamiseen käytettävissä
olevan rahoituksen tasosta ja kohdentumisesta ei ole vielä lopullista tietoa,
strategia-asiakirjassa esitettyihin tavoitteisiin ja painopisteisiin
mahdollisesti joudutaan tekemään huomattaviakin muutoksia. Asiakirja on laadittu
ymmärrettävästi melko toiveikkain sävyin ja vahvuuksina pidetään mm.
kalaravinnon turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä runsaita kalavaroja. Suomen
elinkeinokalatalouden visiossa vuodelle 2013 todetaan, että kalakannat ovat
hyvässä kunnossa ja kalasta valmistetut elintarvikkeet ovat terveellisiä ja
turvallisia. Nämä kysymykset ovat myös vapaa-ajankalatalouden tulevaisuudelle
keskeisiä, sillä samoista vesistöistä ja osin kalakannoistakin on kyse. Tältä
osin uhkana ovat vesistöjen ympäristösuojelussa koetut ja mahdollisesti
koettavat epäonnistumiset ja hidas parantumiskehitys. SVK:n käsityksen mukaan
yksinomaisena elinkeinokalatalouden uhkana ei voi pitää ”-elintarvikkeiden
turvallisuuden ja ympäristövaatimusten tiukentumista”. Vesipuitedirektiivin
tuomia mahdollisuuksia vesien tilan parantamiseen ja kansalaisten kasvavan
ympäristömyrkkytietoisuuden antamaa painostusvoimaa tulisi käyttää hyväksi ja
korostaa vaatimusten tiukentamisen merkitystä tulevaisuudelle.

Vesistöjemme
kalakantojen muodostaman luonnonvaran kestävä ja monipuolinen käyttö on Suomessa
sekä elinkeinokalatalouden että vapaa-ajankalatalouden tavoitteena.
Ihmisravinnoksi vuotuisesti kalastetun kotimaisen kalan määristä huomattava osa
on vapaa-ajankalastajien pyytämää. Monilla kalalajeilla on kansantalouden ja
aluetalouden kannalta muutakin merkitystä kuin vain niiden kaupallinen
liha-arvo. Sen vuoksi vesistöjemme kalakantoihin pohjautuvalla ja kestävän
käytön mukaiseen kalastukseen perustuvalla kalataloudella ja sen ohjauksella on
Suomessa erityinen merkityksensä molemmille kalatalouden sektoreille. Molemmille
sektoreille on myös laadittu omat strategiansa. Luonnonvaran kestävä ja
monipuolinen käyttö vesistörikkaassa on Suomessa molempien sektorien aluetta ja
vastuulla.

SVK ymmärtää, että
strategia-asiakirja on laadittu ajatellen vain elinkeinokalataloutta ja sen
julkista tukea ja rahoitusta. Kenties olisi kuitenkin yhdessä pohdittava, miten
ja missä pyritään kehittämään ja nostamaan ihmisravinnoksi käytettävien
kalalajiemme hyödyntämisastetta. Sehän ei ole vain hallinnollinen
kysymys.

SVK kiittää sille
tarjotusta mahdollisuudesta tutustua strategia-asiakirjan luonnokseen ja antaa
siitä lausuntonsa.