ELY-, TE- ja KEHA-keskusten maksut

Lausunto luonnoksesta ELY-keskusten, TE-keskusten ja KEHA-keskusten maksuasetukseksi 2016, 4.12.2015 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on valtakunnallinen järjestäytyneiden kalastuksen harrastajien järjestö, jonka 530 kalaseuraan kuuluu noin 42 000 jäsentä. Järjestöllä on laajaa ja monipuolista kilpailutoimintaa sekä avovesikautena että talvella. Keskusjärjestön ja sen jäsenseurojen järjestämiin kalastuskilpailuihin osallistuu vuosittain noin 350 000 osanottajaa.
SVK on tutustunut asiaa koskevaan luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Maksatusasetuksella määritellään joitakin kalastuskilpailujen järjestämiseen liittyviä lupamaksuja.

Lupa kilpailujen järjestämisessä tarvittavien tilapäisten liikennemerkkien käyttöön olisi luonnokseen mukaan yleishyödyllisille yhteisöille maksuton, jos liikennemerkkijärjestely parantaa liikenneturvallisuutta.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö edellyttää, että kalastuskilpailuja järjestävien vapaa-ajankalastajien seurojen liikennejärjestelyjä koskeviin lupiin sovelletaan yleishyödyllisen yhteisön maksuttomuutta.

Kalastuskilpailujen saaliin myynti edellyttää kalastuslain 47 §:n mukaan ELY -keskuksen poikkeamislupaa. Luonnos maksuasetukseksi esittää, että lupa hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein ja että siitä peritään luvan myöntämiseen käytetyn ajan perusteella korvaus, jonka laskentaperuste on 70 euroa tunnilta.
Käytännöksi lupahinnoittelussa on muodostunut se, että minimiveloitus luvasta perustuu yhden tunnin työaikaan.
Kalastuslaissa tai sen perusteluissa ei tarkemmin määritellä poikkeusluvan kestoa tai sitä, tuleeko lupa hakea jokaista kalastuskilpailua varten erikseen.
Mikäli lupa on haettava erikseen kutakin järjestettyä kilpailua varten, muodostuu sen hinta kilpailuja järjestävälle kalastusseuralle kohtuuttomaksi, varsinkin kun saaliin myynnistä saatavat tulot ovat vaatimattomia.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö edellyttää, että kalastuslain 47 §:n mukainen poikkeamislupa kalastuskilpailun saaliin myymiseksi myönnetään toistaiseksi ja koskemaan kaikkia poikkeamisluvan hakijan järjestämiä kalastuskilpailuja.