EMKR innovaatio-ohjelmien käyttösuunnitelma

Lausunto Euroopan meri- ja kalatalousrahaston innovaatio-ohjelmia koskevasta käyttösuunnitelmasta, 11.3.2016

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut  maa- ja metsätalousministeriössä laadittuun ehdotukseen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) 2014-2020 innovaatio-ohjelmia koskevaksi käyttösuunnitelmaksi.
SVK esittää lausuntonaan ehdotuksesta seuraavaa.

YLEISTÄ
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmassa esitetään kansallisen strategian toteuttamisesta seuraavaa:
”Osana strategian toteuttamista käynnistetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa kestävän kalastuksen ja kalatalouden ympäristökunnostusten monivuotiset innovaatio-ohjelmat.”
EMKR:n Suomen toimintaohjelman tavoitteena on kalatalouden kilpailu- ja uusiutumiskyvyn edistäminen sekä tuottavat ja elinvoimaiset kalakannat, joiden kestävää tuottoa parannetaan kalakantojen luontaista lisääntymistä edistämällä.
Toimintaohjelmassa on sitouduttu käynnistämään monivuotiset innovaatio-ohjelmat kalastuksen, vesiviljelyn ja kalastuksen ympäristöasioiden edistämiseksi. Lisäksi valmistelutyön aikana innovaatio-ohjelmiin on lisätty kalatalouden markkinoinnin ja menekin edistäminen.
SVK:n mukaan nämä ohjelmat ovat keskeisiä keinoja edistää eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä suomalaisten kalavesien ja kalakantojen elinvoimaisempaa tulevaisuutta. Kuten Suomen toimintaohjelman johdannossa on sanottu, ovat vahvat kalakannat ja vesistöjen hyvä tila edellytys elinvoimaiselle kalataloudelle.

Innovaatio-ohjelmien käynnistäminen ja hallinnointi
Ministeriö asettaa kalastuksen, vesiviljelyn sekä jalostuksen ja markkinoinnin kehittämisryhmät vuosille 2016-2023.
Kalatalouden ympäristöohjelman seurannasta vastaavasta ryhmästä päätetään esitetyn käyttösuunnitelman mukaan vasta myöhemmin, vaikka ympäristövaikutusten ja ekologisesti kestävän kalastuksen huomioonottaminen ovat Suomen toimintaohjelman keskeisimpiä teemoja.
SVK edellyttää Kalatalouden ympäristöohjelman kehittämisryhmän asettamista samassa aikataulussa muiden kehittämisryhmien kanssa.

KALASTUKSEN INNOVAATIO-OHJELMA
Ohjelmalla pyritään vaikuttamaan kolmeen asiaan: kotimaisesta kalasta saatavien uusien tuotteiden kehittämiseen, tutkimuksen ja kaupallisen kalastuksen yhteistyön parantamiseen tiedonkeruussa ja kalastuksen valikoivuuden ja ekologisen kestävyyden parantamiseen.

Ekologisen kestävyyttä ohjelmalla pyritään parantamaan löytämällä ratkaisuja hylkeiden (ml. saimaannorpan) ja merimetsojen kalastukselle aiheuttamiin ongelmiin? Haasteena ei siis pidetä kalastuksen säätelyä kestävän käytön mukaisesti, vaan kalastusta haittaavien eläinkantojen säätelyä.

Kalastuksen kestävyyden kannalta olisi hedelmällisempää etsiä ratkaisuja sellaisista kalastusjärjestelyistä, jotka turvaavat EMKR:n Suomen toimintaohjelman mukaisesti paremman kestävän tuoton kalakantojen luontaista li-sääntymistä edistämällä.

Kohteeksi tulisi ottaa esimerkiksi kuhakannat, joiden nykyinen hyödyntäminen ei edistä luontaista lisääntymistä eikä kuhakannoista saatavan kestävän enimmäistuoton mukaista saalista.
Kuhankalastuksen säätelyn kehittäminen parantaisi ruokakalatuotannon edellytysten ohella myös kalastusoppaiden toimintaedellytyksiä ja vapaa-ajankalastusmahdollisuuksia. Innovaatioketjun perusta luotaisiin säätelyllä (luontaisen lisääntymisen parantuminen, kasvun optimointi), suuremmat saaliit ja saaliskalat parantaisivat elinkeinokalastuksen kannattavuutta ja kuhan saatavuutta kuluttajille. Kalastusoppaiden palvelujen vetovoimaa kasvattaisivat suuremmat saaliskalat ja parempi saalisvarmuus. Samat tekijät houkuttaisivat myös omatoimisia vapaa-ajankalastajia ja tämä hyödyttäisi alueellisia palvelujen tarjoajia.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on halukas osallistumaan edellä kuvatun toimenpiteen toteuttamiseen, jossa keskusjärjestön rooli olisi opastaa vapaa-ajankalastajia kestävän kalastuksen mukaiseen käytäntöön ja suurten saaliskalojen vapauttamiseen.
SVK esittää, että kalastuksen valikoivuuden sekä ekologisen ja taloudellisen kestävyyden parantuminen nostetaan Kalastuksen innovaatio-ohjelmassa tärkeimmäksi tavoitteeksi, jossa keskeisenä työkaluna on tutkittuun tietoon perustuva kalastuksensäätely. Tässä tavoitteessa onnistuminen kasvattaisi kalastajien saalistuottoa, parantaisi alan julkisuuskuvaa, tekisi toiminnasta kestävämpää, lisäisi uusien kalastajien rekrytoitumista alalle ja parantaisi heidän toimintaedellytyksiä. Kalavarantojen vahvistuminen parantaa samalla kalastusopastoiminnan toimintaedellytyksiä ja kalastusharrastuksen houkuttelevuutta.

VESIVILJELYN INNOVAATIO-OHJELMA
Ohjelman tavoitteina ovat kestävän vesiviljelytuotannon arvon ja määrän kasvu. Ympäristön kannalta kestävää tuotantoa tavoitellaan sijoittamalla viljelylaitoksia avoimille merialueille ja käyttämällä edistynyttä teknologia, jolla tarkoitettaneen erityisesti siirtymistä kiertovesilaitoksiin, joiden ympäristökuormitus on vähäisempi ja helpommin valvottavissa.
SVK:n mielestä ohjelmassa on selkeämmin asetettava painopiste kiertovesilaitosten käyttöönottoon vesiviljelyn kestävyyden parantamiseksi.
SVK näkee uusien merialueiden käyttöönoton ruokakalankasvatuksen tarpeisiin kestämättömänä ja arvokkaita merialueita pilaavana toimintana. Suljetussa Itämeren ympäristössä vastuullinen tapa hakea ruokakalantuotannon kasvua on suljettuihin järjestelmiin siirtyminen.

KALATALOUDEN YMPÄRISTÖOHJELMA
Tavoitteita ovat kalakantojen elinvoimaisuus ja kestävä tuotto erityisesti luontaista lisääntymistä edistämällä. Niihin pyritään hoitosuunnitelmilla, kalastuksen järjestämisellä ja vaellusreittien ja lisääntymisalueiden kunnostamisella.
SVK:n mielestä innovaatio-ohjelman vaikuttavuustavoitteessa on korostettava kalastuksen ekologisen kestävyyden saavuttamista ottamalla käyttöön aiempaa konkreettisempia kalastuksensäätelytoimenpiteitä Kalastuksen innovaatio-ohjelman kautta.
Ympäristöohjelmassa tulee keskittyä kalojen lisääntymisalueiden ja kulkureittien ennallistamiseen ja lisäämiseen kalojen luontaisen lisääntymisen edistämiseksi.
Erityistä huomiota tulisi kohdentaa meritaimen- ja vaellussiikakantojen suojeluun ja vahvistamiseen kalastusta säätelemällä, vaellusesteitä poistamalla ja lisääntymisalueita kunnostamalla.