EMKR Suomen toimintaohjelma

Lausunto luonnoksesta Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmaksi, 19.11.2014

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on tutustunut luonnokseen EMKR:n Suomen toimintaohjelmaksi esittää kunnioittaen seuraavaa.

YLEISTÄ
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöllä ei ollut tilaisuutta osallistua toimintaohjelmaa valmistelleen työryhmän työhön eikä sidosryhmäkuulemiseen.

Toimintaohjelman päätavoitteita ovat
1) luoda kalataloudelle kilpailukykyinen toimintaympäristö ja
2) varmistaa kalavarojen elinvoimaisuus ja monimuotoisuus erityisesti kalakantojen luontaista lisääntymistä edistämällä.
Tavoitteiden toteuttamiseksi on laadittu neljä strategista päämäärää, jotka ovat kilpailukyky, uudistuminen, kestävyys ja tehokas hallinto.
Kalavarojen elinvoimaisuus ja monimuotoisuus on tarkoitus pääosin turvata kestävyyspäämäärän mukaisilla toimenpiteillä, joita ovat mm. kalavarojen hoitosuunnitelmat, kalastuksen ohjaus ja ympäristötoimet sekä kansallisen kalatiestrategian toteuttaminen.
Toimintaohjelmaa on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa, joita ovat elinkeino, hallinto, tutkimus ja ympäristöasiantuntijat.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä on outoa, että vapaa-ajankalastajat eivät ole toimintaohjelman tarkoittama sidosryhmä, jonka kanssa yhteistyössä toteutettaisiin erityisesti kestävyystavoitteen mukaisia toimia. SVK esittää toimintaohjelmaa muutettavaksi niin, että vapaa-ajankalastajat ovat yksi toimintaohjelman toteuttamiseen osallistuva sidosryhmä.
EMKR on luonnollisesti ensisijaisesti elinkeinokalatalouden rahasto, mutta sillä rahoitetuilla toimilla on suoria ja epäsuoria vaikutuksia vapaa-ajankalastuksen edellytyksiin. Kärjistyneinä nämä vaikutukset saattava johtaa jopa ristiriitoihin, kuten esimerkiksi päätettäessä siitä, miten lohenkalastus tulisi järjestää.
Verrattuna edeltäjäänsä uusi rahasto antaa parempia välineitä myös kalojen luontaisen lisääntymisen turvaamiseen ja tässäkin suhteessa vapaa-ajankalastajat näkisivät itsensä merkittävänä yhteistyökumppanina.

RAHOITUS
Rahastosta rahoitettavien toimien painopisteitä ovat kestävän kalastuksen ja vesiviljelyn, yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon, työllisyyden ja alueellisen yhteenkuuluvuuden, markkinoinnin ja jalostuksen sekä yhdennetyn meripolitiikan toteuttamisen edistäminen. Kokonaisrahoitukseksi vuosille 2014-2020 on arvioitu noin 141 miljoonaa euroa.
Lisäksi painopisteille on määritelty erityistavoitteita. Kalastuksen osalta erityistavoitteiksi on asetettu mm. kalastuksen vahingollisten ympäristövaikutusten pienentäminen ja vesiympäristön biologinen suojelu ja ennallistaminen.

Meri- ja kalatalousrahastoasetuksen mukaisesti rahastosta voidaan tukea ympäristökunnostuksia, jotka ovat tärkeitä toimenpiteitä kalavarojen luontaisen lisääntymisen ja kalakantojen tilan parantamisessa. Kunnostuksien avulla voidaan palauttaa vaelluskaloja vesistöihin, joista ne ovat kadonneet. Tässä mielessä meri- ja kalatalousrahasto tarjoaa oivallisen keinon toteuttaa kansallista kalatiestrategiaa, jonka rahoitus toistaiseksi on jäänyt odottamaan uusia innovatiivisia rahoitusratkaisuja.

Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojeluun ja ennallistamiseen esitetään vuosille 2014-2020 yhteensä rahoitusta 3,3 miljoonaa euroa, joka on vain noin kaksi (2) prosenttia EMKR:n mukaisesta kokonaisrahoituksesta. Tukea on tarkoitus käyttää kalatiestrategian osalta ainoastaan toteuttamisen suunnitteluun, ei strategian käytännön toteuttamiseen.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää
meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmassa erityisesti huomioitavaksi kansallisen kalatiestrategian toteuttamisen tarpeet mukaan lukien varsinaisten kalateiden rakentamisen rahoitus. SVK esittää, että biologisen monimuotoisuuden ja  ekosysteemien suojelun ja ennallistamisen kokonaisrahoitus korotetaan tasolle, joka mahdollistaa yhden kalatiehankkeen toteuttamisen vuodessa.