Etelä-Konneveden kansallispuisto

Lausunto lakiesityksestä Etelä-Konneveden kansallispuiston perustamiseksi, 17.3.2014

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Nyt perustettavaksi aiotun Konneveden kansallispuiston vesissä elää vielä luonnonvaraista taimenta. Tämän arvokkaan taimenkannan lisääntymisalu-eena toimivat Rautalammin reitin koskialueet. Konnevesi on Rautalammin reitin taimenen tärkein syönnösalue.

Taimenkannan turvaaminen
On erittäin tärkeää, että Konneveden alueella tapahtuvaa kalastusta ohjataan niin, että alueen arvokas taimenkanta vahvistuu ja suurikokoisten emokalojen määrää kannassa lisääntyy. Tärkeimpinä keinoina taimenkannan turvaamiseksi ovat mielestämme:

1. Verkkokalastuksen merkittävä rajoittaminen. Tutkimusten mukaan suuri osa taimenista kuolee verkkoihin keskenkasvuisina, jopa ennen kuin ne ovat ehtineet lisääntymään.
Verkkokalastusta tulee ohjata rajoittamalla sekä käytettävien verkkojen määrää että sellaista silmäkokoa, joka antaa taimenelle mahdollisuuden saavuttaa sukukypsyys ennen verkkosaaliiksi joutumista.

2. Saaliskiintiö. Ruokakuntakohtaisella kiintiöllä voidaan rajoittaa saaliiksi otettavien taimenten määrää sekä verkko- että vapakalastuksessa. Kiintiö voidaan asettaa esimerkiksi viikkokohtaiseksi tai koko kalastuskautta koskevaksi. Saaliskiintiön valvonta on hankalaa ja siksi saaliskiintiö toiminee vain kalastusta ohjaavana suosituksena.

3. Istutettujen taimenten rasvaeväleikkaus ja rasvaevällisten kalojen vapautuspakko. Istutettavien taimenten rasvaeväleikkaus mahdollistaa erityisesti vapakalastuksessa luonnonkudusta peräisin olevien taimenten vapauttamisen hyväkuntoisena takaisin kasvamaan. Verkkokalastuksessa tämä kalastuksensäätelykeino on vaikeammin toteutettavissa.

4. Koukkujen vähentäminen vieheissä ja väkästen poisto tai pienentäminen. Kalojen vapauttamista vapakalastuksessa helpottaa koukkujen määrän karsiminen ja koukkujen väkästen painaminen alas tai kokonaan väkäsettömien koukkujen käyttö. Ehdotamme, että alueen vesissä vieheellä kalastaessa saa vieheessä olla enintään kolme koukkua, esim. kolme yksihaaraista koukkua tai yksi kolmehaarainen koukku. Lisäksi koukkujen tulee olla väkäsettömiä tai vain pienellä mikroväkäsellä varustettuja, vaihtoehtona on väkästen painaminen pihdeillä alas.

Kalastusmahdollisuuksien säilyttämien
Samalla kun toimitaan taimenkannan vahvistamiseksi, tulee kuitenkin varmistaa myös kalastusmahdollisuuksien säilyminen. Lakiesityksessä on ilahduttavasti todettu, että: ”Kansallispuiston perustaminen tukisi todennäköisesti myös muun muassa Rautalammin reitin koskien virkistyskalastusta ja siihen liittyvää matkailua sekä yleisötapahtumia.”
Mielestämme edellä esittämiemme toimenpiteiden toteuttamisella voidaan turvata vapaa-ajankalastuksen jatkuminen koko kansallispuiston alueella, ilman että se uhkaa alueen luonnonvaraista taimenkantaa.
Sellaista kalastusta, joka ei haittaa suojelutavoitteita ei tule rajoittaa.

Rantautumispaikat vesillä liikkujille
Alueella olevat rantautumispaikat tulee säilyttää ja niiden ylläpitoon kannattaa panostaa. Tietoa rantautumispaikkojen sijainnista tulee olla helposti saatavilla. Rantautumispaikoista voi tiedottaa esim. kalastuslupaa ostettaessa. Rantautumisten ohjaaminen tietyille rantautumispaikoille vähentää muille rannoille kohdistuvaa häiriötä.