EU:n toimeenpanoasetus

Lausunto luonnoksesta Euroopan unionin komission asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) no 1224/2009 toimeenpanosta, 23.9.2010 (eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kuulemistilaisuus)

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan luonnoksesta Euroopan Unionin asetukseksi, jolla on tarkoitus toimeenpanna yhteisen kalastuspolitiikan valvonta-asetus ja siihen liittyvästä maa- ja metsätalousministeriön muistiosta (MMM 7.9.2010) seuraavaa.

Suoraan vapaa-ajankalastukseen ja sen valvontaan liittyy asetuksen artiklat 68 – 70, jotka käsittelevät vapaa-ajankalastusta koskevien saalistilastojen keräämistä, ilmoituksen antoa tietojenkeruusuunnitelmista, suunnitelmien arviointia ja mahdollisia toimenpiteitä saatujen saalistietojen perusteella.

Artiklan 68 osalta epäselväksi jää, minkä kalalajien osalta vapaa-ajankalastuksen saaliita seurataan. Artiklassa puhutaan elvyttämistoimien kohteina (recovery plans) olevista kalalajeista ja -kannoista. Samanaikaisesti on olemassa myös ns. monivuotisten suunnitelmien kalalajeja ja -kantoja (multiannual plans) ja myös kantoja tai lajeja, joita hoidetaan erityisten käyttö- ja hoitosuunnitelmien mukaan, kuten esimerkiksi Itämeren lohen uudistettavana oleva käyttö- ja hoitosuunnitelma (Salmon Action Plan).
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö yhtyy maa- ja metsätalousministeriön muistiossa esitettyyn näkemykseen siitä, että tiedonkeruuvelvoitteen piiriin kuuluvista kaloista ja kalakannoista tulee saada täsmennyksiä.

Kun otetaan huomioon useimpien jäsenvaltioiden olematon tai heikosti kehittynyt vapaa-ajankalastuksen ja sen saaliiden tilastointi, voidaan suunnitelmaa saalistietojen keräämisestä ja erityisesti sen toteuttamisen aikataulusta pitää epärealistisena.
Toisaalta esitetyn ja todennäköisesti hyvin pitkään heikosti toimivan tietojen keruun perusteella annetaan artiklassa 70 valtuutus ryhtyä vapaa-ajankalastusta rajoittaviin toimiin, mikäli vapaa-ajankalastuksen katsotaan merkittävästi vaikuttavan kalastettavan kalakannan tilaan.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä artiklassa annettua valtuutusta ei pidä panna toimeen ennen, kuin toimenpiteiden perusteena käytetty tieto on kerätty luotettavalla tavalla.