EU:n valvontajärjestelmä

Lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön valvontajärjestelmästä 18.12.2008

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) edustaa suomalaisia järjestäytyneitä virkistyskalastajia. SVK esittää lausuntonaan seuraavaa.

Euroopan yhteisöjen komission ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisön valvontajärjestelmästä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi käsittelee pääasiassa kaupallista kalastusta ja siihen liittyviä valvonnan säädöksiä. SVK:n näkemyksen mukaan on tarvetta sopia kalan kaupallisen pyynnin, jalostuksen, jakelun ja kaupan säädöksistä jäsenmaita sitovalla neuvoston asetuksella. EU:n alueella osa kalakannoista on vahvasti ylikalastettuja ja kaupallisen kalastuksen säätely on perusteltua. Asetuksen 47. artikla sisältää määräyksiä virkistyskalastuksesta, jota harjoitetaan asetuksen tarkoittamalta alukselta ja joka kohdistuu monivuotisten suunnitelmien kattamiin kantoihin.

Suomalaisten virkistyskalastuksen kohteena ei ole tällä hetkellä monivuotisten suunnitelmien kattamia kantoja. Monivuotisten suunnitelmien piirissä olevat Itämeren turskakannat ovat nykyisin vain pääaltaalla kalastavien kaupallisten alusten saalista. Tulevaisuudessa osittain uhanalaiset Pohjanlahteen laskevien jokien luontaiset lohi- ja meritaimenkannat voisivat tulla myös EU:n monivuotisten suunnitelmien tai kalastuksen rajoitusten piiriin. Tällöin näiden lajien kalastuksen luvanvaraisuudessa ja saalistilastoinnissa tapahtuisi Suomessakin asetusluonnoksen mukaisia muutoksia. Virkistyskalastuksen kannalta suurimmat muutokset Suomessa koskisivat merialueen yleisvesialueella tapahtuvan lohenkalastuksen muuttumista kaikilta osin valtion myöntämän kalastusluvan varaiseksi. Vavalla tapahtuvaan jokikalastukseen suuria lupakäytännön muutoksia ei olisi Suomessa lohenkaan osalta odotettavissa, koska kalastus jokialueilla on jo luvanvaraista ja tarkasti kansallisilla, sekä jokikohtaisilla monikansallisilla sopimuksilla rajoitettua.

Suomessa virkistyskalastuksen rajoittaminen, sisällyttämällä vavalla ja vieheellä pyydettävä saalis kansalliseen kalastuskiintiöön, ei ole minkään kalalajin osalta tarpeellista. Tulevaisuudessakaan ei ole nähtävissä tilannetta, jossa virkistyskalastuksen vapasaalis olisi Suomessa uhka kalakannoille. SVK esittää että EU:n jäsenvaltioiden alueella tapahtuvasta vapakalastuksesta päätetään edelleen vain kansallisilla säädöksillä. Pyyntiteholtaan merkittävien ammattimaisten pyydysten, kuten troolien, nuottien, loukkujen, pitkäsiimojen ja verkkojen käytön osalta uhanalaisten kantojen kalastuksen säätely myös EU:n lainsäädännön tasolla on hyvä ratkaisu, joka sitoo laajemminkin yhteneväisillä vesialueilla kalastavia EU:n jäsenmaiden ja kolmansien maiden kalastusaluksia.

SVK pitää kaikkien virkistyskalastuksesta saatavien saaliiden seurantaa ja tilastointia tarpeellisena. Erityisesti heikentyneiden ja uhanalaisten kalakantojen saaliiden seuranta, muun tutkimustoiminnan lisäksi, on tarpeellista järkiperäisen kalakantojen hoidon ja kalastuksen säätelyn kannalta.

SVK:n mielestä virkistyskalastuksen saaliin myymisen voisi kieltää kokonaan monivuotisten suunnitelmien piirissä olevien ja uhanalaisten kantojen osalta. 47. artiklan kohdan 4. esitys saaliin myymisen sallimisesta hyväntekeväisyystarkoitukseen voidaan keskusjärjestön mielestä poistaa.