EU-rahasto ja markkinajärjestelyt koronatilanteessa

Lausunto valtioneuvoston selvityksestä koskien komission ehdotusta muuttaa Euroopan meri- ja kalatalousrahastoasetusta sekä kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annettua asetusta vastaamaan koronavirustilanteeseen, 9.4.2020 mmvk

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut valtioneuvoston selvitykseen (E 31/2020 vp) ja esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa.

Euroopan komissio antoi 2 päivänä huhtikuuta 2020 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 1379/2013 ja (EU) 508/2014 muuttamisesta tiettyjen erityistoimenpiteiden osalta lieventääkseen COVID-19 puhkeamisen vaikutuksia kalastus- ja vesiviljelyalalla.

Komissio ehdottaa muutosehdotuksen hyväksymistä kiireellisenä siten, että asetusmuutos tulisi voimaan reilun kahden viikon kuluessa. Neuvostossa on käynnissä kirjallinen menettely ja neuvoston kanta käsitellään Coreper-kokouksessa 8.4.2020. Euroopan parlamentti äänestää ehdotuksesta 16.4.2020. Jos sekä neuvosto että Euroopan parlamentti hyväksyvät muutosehdotuksen muutoksitta, se tulisi hyväksytyksi 18.4.2020.

Suomen kannassa valtioneuvosto pitää komission antamaa ehdotusta myönteisenä ja voi tukea ehdotuksessa esitettyjä muutosesityksiä. Ehdotukseen esitetään kaupallista kalastusta, kalan jalostusta sekä tukku- ja vähittäiskauppaa koskevia muutoksia, jotka eivät ole mahdollisia, mikäli esitys hyväksytään kiireellisenä. Tämän takia valtioneuvosto pitää tärkeänä, että komissio antaisi uuden Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan muutosehdotuksen, joka kattaisi edellä kuvatut tarpeet.

Valtioneuvosto ei sen sijaan esitä kalastusopastoimintaa sisällytettäväksi kriisirahoitustoimenpitein tuettavien toimialojen piiriin. Koronapandemian vaikutukset iskevät kipeästi kuitenkin myös opastoimintaan. Suomen Kalastusopaskillan kokoamien kalastusoppaiden omien arvioiden mukaan heidän vuotuisesta liiketoiminnastaan häviää tänä vuonna 30–75 %. Pääasiassa rannikolla työskentelevät oppaat arvioivat menettävänsä keskimäärin 53 % vuoden ennakoiduista kalastusmatkoista ja pääasiassa sisävesillä operoivat oppaat arvioivat menettävänä vuoden kalastusmatkoista keskimäärin 41 %. Killan tietojen mukaan Suomi on kansallisesti linjannut, että EMKR:n tukea myönnetään ainoastaan kaupallisten kalastajien tarjoamille kalastusmatkailupalveluille.

Kalastuslain kokonaisuudistuksessa kalastusopastoiminta tunnistettiin suomalaiseen kalatalouteen keskeisesti kuuluvaksi toiminnaksi. Suomen erätaloutta koskevan selvityksen (Pohja-Mykrä ym. 2018) mukaan kalastusmatkailun liikevaihto oli 21 miljoonaa euroa vuonna 2017. Kalastusopastoiminta on kalastusmatkailun keskeinen tekijä ja opastoiminnan romahtaessa se vaikuttaa dramaattisesti myös muuhun kalastusmatkailuun. Vaikka kalastusopastoiminta ei tavallisesti ole kuulunut Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta tuettavien kalatalouden toimien piiriin, on tässä poikkeuksellisessa tilanteessa SVK:n mielestä perusteltua ylettää tuet myös opastoimintaan.

SVK kannattaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston sääntöjen muuttamista siten, että ne mahdollistavat epidemian aiheuttamien taloudellisten menetysten kompensoimisen kalatalouden yrityksille.
SVK puoltaa komissiolta pyydettävää uutta esitystä Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevaksi muutosehdotukseksi sillä edellytyksellä, että Suomi esittää myös kalastusopastoiminnan sisällyttämistä kriisirahoitustoimenpitein tuettavien toimialojen piiriin.