EU-rahastot ja korona

Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä koskien eduskunnalle tehtyjä ehdotuksia muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi koskien komission ehdotusta muuttaa Euroopan meri- ja kalatalousrahastoasetusta sekä kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annettua asetusta vastaamaan koronavirustilanteeseen, 9.4.2020, mmvk

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut valtioneuvoston kirjelmään (U 5/2020 vp) ja esittää Euroopan meri- ja kalatalousasetusta käsittelevää osaa koskevana lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa.

Suomen kannassa valtioneuvosto katsoo, että Euroopan meri- ja kalatalousrahastoasetusta tulisi komission ehdotusten lisäksi muuttaa siten, että se mahdollistaisi paremmin kalatalousalan yritysten tukemisen. Erityisesti tärkeää on, että rahaston eri painopisteille määritellyistä kiinteistä rahoitusmääristä voitaisiin joustaa, mikä mahdollistaisi kansallisesti rahoituksen kohdentamisen tarvittaviin toimenpiteisiin.

Koronapandemian vaikutukset iskevät kipeästi myös kalastusopastoimintaan. Suomen Kalastusopaskillan kokoamien kalastusoppaiden omien arvioiden mukaan heidän vuotuisesta liiketoiminnastaan häviää tänä vuonna 30–75 %. Pääasiassa rannikolla työskentelevät oppaat arvioivat menettävänsä keskimäärin 53 % vuoden ennakoiduista kalastusmatkoista ja pääasiassa sisävesillä operoivat oppaat arvioivat menettävänä vuoden kalastusmatkoista keskimäärin 41 %. Killan tietojen mukaan Suomi on kansallisesti linjannut, että EMKR:n tukea myönnetään ainoastaan kaupallisten kalastajien tarjoamille kalastusmatkailupalveluille.

Kalastuslain kokonaisuudistuksessa kalastusopastoiminta tunnistettiin suomalaiseen kalatalouteen keskeisesti kuuluvaksi toiminnaksi. Suomen erätaloutta koskevan selvityksen (Pohja-Mykrä ym. 2018) mukaan kalastusmatkailun liikevaihto oli 21 miljoonaa euroa vuonna 2017. Kalastusopastoiminta on kalastusmatkailun keskeinen tekijä ja opastoiminnan romahtaessa se vaikuttaa dramaattisesti myös muuhun kalastusmatkailuun. Vaikka kalastusopastoiminta ei tavallisesti ole kuulunut Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta tuettavien kalatalouden toimien piiriin, on tässä poikkeuksellisessa tilanteessa SVK:n mielestä perusteltua ylettää tuet myös opastoimintaan.

SVK esittää, myös kalastusopastoiminta tulee sisällyttämistä kriisirahoitustoimenpitein tuettavien toimialojen piiriin.