EU:n yhteinen kalastuspolitiikka

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi EU:n yhteisen kalastuspolitiikan kansallisen lain muuttamisesta, ymvk, 13.9.2018

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on hallituksen esitykseen ja esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa.

Jokialueella tapahtuvan lohen kaupallisen kalastajan ilmoitusvelvollisuus ja lohen merkintävelvoitteen laajentaminen jokialueille on SVK:n mielestä erinomainen asia. Säännösten tarkoitus on tehostaa lohenkalastuksen valvontaa.

Hallituksen esityksen mukaan jokialueilta saadaan saaliiksi olennaisia määriä lohia ja ne päätyvät kalakauppaan samalla tavalla kuin mereltä saaliiksi saadut ja kiintiöihin kuuluvat lohet.  Näitä lohia ei kuitenkaan koske velvoite merkitä saaliiksi saadut lohet erillisellä tunnuksella. SVK haluaa kuitenkin tässä yhteydessä nostaa esille kaupallisen lohisaaliin merkinnässä havaitut huonot käytännöt.

Toimijakohtaisen kalastuskiintiön osalta lohisaaliiden merkinnässä erillisellä tunnisteella on ollut huonoja käytäntöjä. Tunnisteen kiinnittämisestä loheen on annettava selvät säädökset, jotka edellyttävät tunnisteen kiinnittämistä aina kiduskannen ja suun kautta.

Tunnisteen kiinnittämistä lohen pyrstön tyvelle ei tule sallia. Kalakaupassa on havaittu runsaasti lohia joissa pyrstön tyvelle kiinnitetty tunniste on kiinnitetty niin löysälle, että tunnisteen on voinut sen rikkoutumatta pujottaa pois merkitystä lohesta. Pyrstön tyvelle kiinnitetty tunniste on siis mahdollista käyttää useaan kertaan sen rikkoutumatta, jolloin sen kertakäyttöisyyden vaatimus ei toteudu. Tämä asia on kirjattava lohisaaliin merkitsemistä koskeviin lakeihin, asetuksiin ja ohjeisiin.