Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation

FINLANDS FRITIDSFISKARES CENTRALORGANISATION (FFC)

– Fiske i gott sällskap

Centralorganisationen grundades år 2000 av Finlands Fritidsfiskares Centralförbund rf., Finlands Jägar- och Fiskarförbund rf. samt Finlands Sportfiskarförbund rf.

Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation befrämjar ett mångsidigt och hållbart fiske av naturligt reproducerande fiskstammar.

Centralorganisationen
– utbildar fritidsfiskare inom vården av fiskevatten och fiskbestånd samt fiskeområdenas verksamhet
– upprätthåller fritidsfiske genom information, publikationer samt tävlingsverksamhet
· strävar till att utöka fiskeintresset hos unga medelst stora kampanjer samt klubbverksamhet på föreningsnivå
· befrämjar fritidsfisket inom fiskeriadministrationen
· medverkar i fritidsfiskarnas internationella organisationer

Om du vill delta i centralorganisationens verksamhet, gör du det enkelt genom att gå med i en av dess drygt 450 fiskeföreningar eller -sällskap. Föreningarnas sammanlagda medlemsantal är ca 32 000. Föreningarna hör till centralorganisationen via de lokala fiskeridistrikten. Distrikten befrämjar områdets fritidsfiske, väljer representanter till centralorganisationens möten samt sköter om samarbetet föreningarna emellan. Centralorganisationen har 13 fritidsfiskedistrikt.
Centralorganisationens överst beslutande organ är årsmötet och verksamheten leds av styrelsen. Till sin hjälp har styrelsen fisk- och miljökommittén, ungdoms- och familjekommittén, tävlingskommittén, kommunikationskommittén samt turismkommittén.