Geenitekniikkastrategia

Lausunto ehdotuksesta MMM:n geenitekniikkastrategiaksi ja toimenpideohjelmaksi vuosille 2009-2013, 22.1.2009

Lausuntonaan ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön geenitekniikkastrategiaksi ja toimenpideohjelmaksi vuosille 2009 ? 2013 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry (SVK) esittää seuraavaa:

Strategian keskeisistä periaatteista SVK korostaa ennakkohyväksyntämenettelyä jolla taataan se, että käytettävät muuntogeeniset menetelmät ja tuotteet ovat myös ympäristön kannalta turvallisia. Keskusjärjestön mielestä ennakkohyväksyntää koskevan päätöksenteon tulee perustua korkeatasoiseen asiantuntemukseen ja tieteelliseen riskien arviointiin. Tästä syystä SVK pitää tärkeänä strategiassa esitettyä tieteellisen asiantuntemuksen tutkimukseen perustuvaa ylläpitoa ja kehittämistä.

Pääosa ehdotuksen strategiaosasta käsittelee kasvinviljelyä ja siihen liittyvää geenitekniikan soveltamista. Geenitekniikkastrategiaa suhteessa kalanviljelyyn ei ehdotuksessa juurikaan käsitellä. Tämä johtunee siitä, että muuntogeenisten kalakantojen kehittäminen tai tuottaminen ei toistaiseksi ole ajankohtaista Suomessa. Sen sijaan kalojen valintajalostuksessa ja luonnonkantojen ylläpitoviljelyssä geenitekniset sovellutukset, kuten dna -merkkitekniikat ovat käytössä.

Ehdotukseen sisältyvässä toimenpideohjelmassa on käsitelty yksityiskohtaisemmin myös kalatalouden geeniteknisiä toimenpiteitä.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö kannattaa esitettyjä toimenpiteitä. Keskusjärjestön mielestä erityisesti toimenpiteet geeniteknisiin sovelluksiin liittyvien ympäristövaikutusten ja ekologisten riskien arvioinnissa ovat tärkeitä. SVK pitää tärkeänä myös uhanalaisten ja kansallisesti merkittävien luonnonkalakantojen, kuten Tenon lohi ja Vuoksen järvilohi, perimän keräämistä ja säilyttämistä.