Lausunto Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivoshankkeen ympäristö- ja vesitalouslupa, Kolari (PSAVI/3224/2015), 13.10.2017

Lausunto Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivoshankkeen ympäristö- ja vesitalouslupa, Kolari (PSAVI/3224/2015)

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut asiakohdassa mainittuun hankkeeseen ja pyytänyt 5.10.2017 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupaa muistutuksen tekemiseen hankkeen lupahakemuksesta ja lausuu hankkeesta seuraavaa:

Tornionjoen vesistöalueella sijaitseva Hannukaisen kaivoshanke Kolarissa on lupahakemusvaiheessa. Suunniteltu kaivos sijaitsee Itämeren tärkeimmän luonnonlohijoen Tornionjoen sivujoen Äkäsjoen valuma-alueella. Tornionjoen vesistö tuottaa vuosittain lähes 2 miljoonaa villiä lohen smolttia Itämereen. Tornionjoen meritaimenkanta on uhanalainen ja Äkäsjoki on meritaimenkannan tärkein lisääntymisjoki. Uhanalainen meritaimenkanta ei kestä lisääntyvää kuolleisuutta.

Hannukainen Mining Oy:n rauta-kupari-kulta kaivoksen ympäristö- ja vesilupahakemuksen sisältö on saanut laajaa kritiikkiä asiantuntijapiireissä. Suurin kritiikki koskee mahdollisen kaivostoiminnan prosesseissa käytettäviä ja syntyviä kemikaaleja kuten ksantaatteja. Prosessivesien mukana jokiin päätyvät ksantaatit ovat myrkyllisiä kaloille ja selkärangattomille eläimille jo pieninä pitoisuuksina. Erityisesti ksantaattien hajoamisen kylmän veden ja talven aikana nähdään olevan hidasta, jonka takia päästöistä voidaan olettaa syntyvän merkittävää haittaa Äkäsjoen ja sen sivupurojen, sekä Tornionjoen kalakannoille ja selkärangattomille eläimille, joita kalat käyttävät ravintonaan.

Kaivoksen prosessivesien purkamisesta aiheutuisi myrkkyjen lisäksi haittaa kiintoaineesta kutualueiden liettymisenä ja vedenlaadun heikkenemisenä. Tornionjoki on Suomen ja Ruotsin yhteinen rajajoki, joten mahdolliset kaivostoiminnan haitat kalakannoille koskettavat molempien maiden lisäksi koko Itämeren alueen maita lohen syönnösalueen rannoilla.

Tornionjoen vesistö on koko Itämeren mittapuussa erityisen tärkeä vaelluskalojen lisääntymis- ja poikasalue. Suunnitellun kaivoshankkeen ympäristövaikutukset ovat uhka Tornionjoen myönteisesti kehittyneelle villille lohikannalle ja uhanalaiselle meritaimenkannalle.

Kalataloustieteen professori Hannu Lehtosen mukaan Hannukaisen kaivoksen ympäristölupahakemuksessa on vähätelty vaikutuksia vesiin ja kaloihin. Hakemuksessa esitetyt päätelmät ovat kyseenalaisia. Hankkeen vaikutusalue on hyvin laaja ja sillä voi olla vaikutuksia Perämereen saakka. Kaikkia jätevesien mukana kulkevien aineiden ympäristövaikutuksia ei tunneta. Tornionjoen vesistö on ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa elää Suomen alueen vahvin luonnonvarainen meritaimenkanta. Vaeltavat taimenet on luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi ja luonnossa syntyneet meritaimenet ovat rauhoitettuja kantojen heikon tilan vuoksi. Jätevedet vaikuttavat myös muihin lajeihin, joista taloudellisesti tärkein on lohi. Kalakantoihin ei saisi kohdistua lisää kuolleisuutta.

SVK:n näkemyksen mukaan Hannukaisen kaivostoiminta vaarantaisi kestämättömällä tavalla Tornionjoen vesistön lohi- ja meritaimenkantoja, sekä alueen muita kala- ja vesieläinlajeja. Hankkeen vaikutukset vedenlaatuun ja kalojen lisääntymisympäristöön olisivat negatiivisia ja pitkäaikaisia. Matkailun ja kalastusmatkailun merkitys ja niiden kehittämismahdollisuudet tarjoavat kestävän tavan taata työllisyys tulevaisuudessa paljon pidemmäksi aikaa, kuin ympäristöä tuhoava ja suhteellisen lyhytaikainen kaivostoiminta.

Edellä esitettyyn viitaten SVK katsoo, että em. kaivostoiminnan käynnistämistä ei nykyisten selvitysten perustella tule aloittaa, joten hakemus on hylättävä.