Hermannin, Sörnäisen ja Hermanninrannan asemakaava

Muistutus koskien Hermannin, Sörnäisen ja Hermanninrannan asemakaavaehdotusta (HEL 2020-001742), 19.8.2022 Hki kaupunkiympäristölautakunta

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan tekemään kaavaehdotukseen koskien Hermannin, Sörnäisen ja Hermanninrannan aluetta ja lausuu ehdotuksesta kunnioittavasti seuraavaa.

Tausta

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt kuulutuksen koskien Hermannin, Sörnäisen ja Hermanninrannan asemakaavaehdotusta. Alueelle suunnitellaan rakentamista ja palveluita yhteensä noin 10 000 uudelle asukkaalle. Hermanninrannassa suunniteltu asukasmäärä on noin 5 000 ja Kyläsaaressa puolestaan noin 5 000.

Hermanninrannasta tavoitellaan ekologisesti kestävää kaupunginosaa, jossa vihreällä infrastruktuurilla on erityinen merkitys ja painoarvo. Alueella on tavoitteena hyödyntää hulevesiä mahdollisimman tehokkaasti mahdollistaen vehreitä sisäpihoja sekä hulevesiaiheita ja runsasta kasvillisuutta myös yleisillä alueilla, kuten kaduilla ja puistoissa. Jatkosuunnittelussa on tarkoitus tuoda alueelle mahdollisimman monimuotoista kasvilajistoa.

Varsinainen rakentaminen keskittyy lähelle Hermannin rantatietä jättäen nykyisen Hermannin rantapuiston suurilta osin asukkaiden vehreäksi keitaaksi. Tavoitteena on suunnitella ja rakentaa puistosta luonnon omien prosessien varassa kehittyvä biodiversiteettipuisto, jossa myös tulviminen ja sen aikaan saamat ekosysteemit saavat kukoistaa. Alueella on tarkoitus säilyttää nykyistä luontoa ja kehittää sitä yhä monimuotoisemmaksi.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kanta

Hermannin, Verkkosaaren ja Kyläsaaren rannat ovat vuosien saatossa tarjonneet mainiot puitteet vapaa-ajankalastukseen ja erinäisten kalastustapahtumien järjestämiseen. Alueella on pidetty lukemattomia kalastuskilpailuja ja nuoriso-ongituksia. Lisäksi alue on todettu koko Helsingin ainoaksi paikaksi, jossa onkikilpailuja voidaan ylipäätään järkevästi järjestää, joten kyse on uniikista ja vapaa-ajankalastukselle hyvinkin tärkeästä ranta-alueesta.

Urbaaninen katukalastus (eng. ”Street fishing”) on Suomessakin nouseva trendi, jonka harrastamiseen mereisen Helsingin rannat tarjoavat mitä erinomaisimpia puitteita. SVK järjestää rentoja koko perheen Street fishing -tapahtumia ympäri Suomea, myös Helsingissä.

Kalastus tarjoaa erinomaisen matalan kynnyksen keinon rentoutumiseen ja myös lähiruuan hankintaan, luoden ja vahvistaen samalla luontosuhdetta. Hermanninrannan ja sen lähialueiden asukasmäärän entisestään kasvaessa on tärkeää varmistaa, että asukkaille on olemassa helposti saavutettava lähikalastuspaikka.  Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian tahtotilaksi on kirjattu seuraavaa: ”Lähivuosina vapaa-ajankalastus on suosittu ja yhteiskunnallisesti arvostettu luontoharrastus, joka kestävästi hyödyntää monipuolisia kalavesiä ja kalastusmahdollisuuksia”. Strategian tahtotilan saavuttamiseksi tunnistettujen tavoitteiden toteuttamiseen odotetaan myös kuntien ja kaupunkien osallistuvan, esimerkiksi ottamalla aluesuunnittelussa vapaa-ajankalastus ja kalakantojen vahvistaminen huomioon. SVK muistuttaa, että kaavaehdotukseen sisältyvän alueen suunnittelussa tulee samalla huolehtia hyvistä puitteista vapaa-ajankalastukselle ja sen harrastajille. Ensisijaisia keinoja kalastusharrastuksen tukemiselle on rantojen jättäminen vapaaksi sekä turvata pääsy niille. Rakennetuilla rannoilla on tärkeä huolehtia myös esteettömästä saavutettavuudesta.

Alueen hulevesisuunnittelussa ja biodiversiteettipuistoa suunniteltaessa SVK ehdottaa otettavaksi huomioon myös toimenpidemahdollisuudet kalojen luontaisen lisääntymisen edistämiseksi, joka on myös yksi edellä mainitun strategian tavoitteista. Haulla on vesistöjen huippupetona merkittävä rooli ylläpitää tasapainoista kalastorakennetta ja lisäksi se hillitsee osaltaan rehevöitymistä ja sen seurannaishaittoja. Haukikannat ovat Helsingin vesialueella kuitenkin heikot suuresta rantarakennus- ja ruoppausasteesta johtuvan sopivien kutupaikkojen vähyyden takia. Kutiessaan hauet suosivat keväisiä nopeasti lämpeneviä makean veden alueita, joihin on nousuyhteys merestä. Mahdollistamalla kalojen nousu biodiversiteettipuiston tulvatasangoille sekä alueen hulevesialtaisiin ja edelleen kiinnittämällä huomiota niiden kudun kannalta suosiolliseen rakenteeseen, voitaisiin merkittävästi vahvistaa asemakaavoituksen tavoitteena olevan ekologisen kestävyyden toteutumista. Lisätietoja ja neuvoa haukien lisääntymismahdollisuuksien parantamiseen löytyy SVK:n haukitehdas.fi-sivuilta.

SVK haluaa tällä muistutuksella varmistaa, että vapaa-ajankalastuksen tarpeet ja kalakantojen vahvistaminen otetaan huomioon alueen ajankohtaisessa kaavoituksessa ja sen toteutuksessa. SVK ja sen alaisuudessaan toimiva Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri antavat mielellään lisätietoa lähikalastusmahdollisuuksien järjestämisestä ja parantamisesta.