Hiitolanjoen poikkeusluvat

Lausunto koskien kolmea poikkeuslupahakemusta kalastaa rauhoitettua kalaa Hiitolanjoen vesistössä, 24.2.2021 varely

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut kolmeen hakemukseen koskien poikkeuslupaa kalastaa rauhoitettua kalaa Hiitolanjoen vesistössä.

TAUSTAA

Änkilän ja Koitsanlahden osakaskunnat hakevat poikkeuslupaa kalastuksen järjestämiselle Hiitolanjoella, kattaen Kangaskosken voimalan alapuolisen alueen (100 metriä voimalapadosta alavirtaan – valtakuntienraja) ja yläjuoksulla Ritakosken voimalan yläpuolelta Metsä Boardin rautatiesillalle. Poikkeuslupaa haetaan viehekalastukseen ajalle 1.5.2021-31.08.2025.

Alueella on vuoden 2020 loppuun saakka ollut voimassa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätöksen (447/5713–2016) mukainen poikkeuslupa.

Hakija perustelee poikkeuslupa-anomustaan kalastusperinteen ylläpitämisellä tavalla, joka ei vaaranna uhanalaisia kalakantoja. Kalastuksesta saatavilla lupatuloilla, katetaan kalakantojen hoitoa, valvontaa, kunnossapitoa ja kalakantojen kestävää käyttöä. Perusteluina kalastukselle, hakija esittää seuraavat kalastuksensäätelytoimet:
-Kaikkien rasvaevällisten lohikalojen vapauttaminen
-Rasvaeväleikatun taimenen alamitta 50 cm
-Vieheessä saa olla vain yksi väkäsetön koukku
-Lupaehtona saalisraportointi
-Samanaikaisesti enintään kolme (3) kalastajaa per lupa-alue
-Kahluukielto syysrauhoituksesta toukokuun loppuun
-Lupamyynti ja kalastus keskeytetään veden lämmetessä yli 20 asteen
-Osakaskuntien vuosilupakäytäntö ei käytössä
-Tarkoin ohjeistettu lupamyynti (nettikauppa: Kalastusluvat Etelä-Karjala)
-Osakaskunnat valvovat aktiivisesti kalastusta (valvontakäyntien määrä raportoidaan Ely-keskukselle)
-Kalastuskausi lupa-alueittain: Kangaskoski 1.5.–31.8. Hiitolanjoen yläosa 1.3.–31.8.

Änkilän osakaskunta hakee poikkeuslupaa kalastusasetuksella rauhoitetun rasvaevällisen taimenen pyyntiin Torsajoella. Poikkeuslupaa haetaan viehekalastukselle ajalle 1.5.2021-31.8.2025. Tarkoituksena saada tietoa kalakannan tilasta ja edellytyksistä jatkaa kalastusta vuoden 2010 hellekesän aiheuttamien kalakuolemien jälkeen. Osakaskunta on 2010 jälkeen siirtoistuttanut Torsajokeen n. 600 kpl sähkökalastuksessa saatuja taimenia Änkilän Lohijoesta.

Hakija perustelee poikkeuslupa-anomustaan kalakannanseurannalla, jossa kaikki saaliiksi saadut rasvaevälliset taimenet vapautetaan viipymättä ja saalistiedot ja pyyntipäivät raportoidaan vuosittain ELY- keskukselle. Kalastus tapahtuu osakaskunnan myöntämällä luvalla aikavälillä 1.5.–31.8.  Kalastusta tullaan järjestämään maksimissaan kuutena (6) vuorokautena per kalenterivuosi ja kalastajia voi olla samanaikaisesti enintään kuusi.

Lupaehtoina ja seurantapyynnin ohjeistuksena käytetään soveltuvin osin Hiitolanjoen pääuoman kalastussääntöjä:
-Kaikki rasvaevälliset lohikalat vapautetaan
-Rasvaeväleikatun taimenen alamitta 50 cm
-Vieheessä saa olla vain yksi väkäsetön koukku
-Lupaehtona saalisraportointi ja myynti Kalastusluvat Etelä-Karjala
-Kahluukielto syysrauhoituksesta toukokuun loppuun
-Yli 20 asteen vedenlämmössä ei kalasteta
-Osakaskuntien vuosilupakäytäntö ei käytössä
-Osakaskunnat valvovat aktiivisesti kalastusta (valvontakäyntien määrä raportoidaan ELY- keskukselle)

Änkilän osakaskunta hakee poikkeuslupaa kalastuksen järjestämiselle Silamusjoella, tarkoituksena saada tietoa kalakannan tilasta ja edellytyksistä jatkaa kalastusta vuoden 2010 hellekesän aiheuttamien kalakuolemien jälkeen.

Alueella on vuoden 2020 loppuun saakka ollut voimassa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätöksen (971/5713–2017) mukainen poikkeuslupa.

Hakija perustelee poikkeuslupa-anomustaan kalakannanseurannalla, jossa kaikki saaliiksi saadut rasvaevälliset lohikalat vapautetaan viipymättä ja saalistiedot ja pyyntipäivät raportoidaan vuosittain Ely- keskukselle. Kalastus tapahtuu osakaskunnan myöntämällä luvalla aikavälillä 1.3.–31.8. Lupaehtoina ja seurantapyynnin ohjeistuksena käytetään soveltuvin osin Hiitolanjoen pääuoman kalastussääntöjä:
-Kaikki rasvaevälliset lohikalat vapautetaan
-Rasvaeväleikatun taimenen alamitta 50 cm
-Vieheessä saa olla vain yksi väkäsetön koukku
-Lupaehtona saalisraportointi ja myynti Kalastusluvat Etelä-Karjala
-Kahluukielto syysrauhoituksesta toukokuun loppuun
-Yli 20 asteen vedenlämmössä ei kalasteta
-Osakaskuntien vuosilupakäytäntö ei käytössä
-Osakaskunnat valvovat aktiivisesti kalastusta (valvontakäyntien määrä raportoidaan ELY- keskukselle)
-Kalastajia voi olla samanaikaisesti enintään kolme (3).

SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖN KANTA

Hiitolanjoki
SVK ei näe estettä kalastuksen sallimiselle hakemuksessa esitetyllä alueella, tarkoin lupaehdoin.
Hakemuksessa mainitulla alueella on toiminut pitkään kalastuslupa-alue, jossa kalastus on kohdistunut taimeneen ja järviloheen. Kalastuksen sallimisen ehtoina ovat olleet tiukat kalastuksensäätelymenetelmät, joita hakija esittää jatkettavaksi myös uudessa hakemuksessa. Kalastuksen salliminen em. lupaehdoilla mahdollistaa kalastuksen aiheuttamatta merkittävää vaaraa lohen tai taimenen lisääntymiselle tai vaellukselle Hiitolanjoessa.

Torsajoki
SVK kannattaa
kalastuksen sallimista määräajaksi hakemuksessa esitetyllä alueella, tarkoin lupaehdoin.
Kalastuksen salliminen em. lupaehdoilla mahdollistaa kalakannan seurannan eikä aiheuta merkittävää vaaraa lohen tai taimenen lisääntymiselle tai vaellukselle Hiitolanjoessa.

Silamusjoki
SVK kannattaa
kalastuksen sallimista määräajaksi hakemuksessa esitetyllä alueella, tarkoin lupaehdoin.
Kalastuksen salliminen em. lupaehdoilla mahdollistaa kalakannan seurannan eikä aiheuta merkittävää vaaraa taimenen lisääntymiselle tai vaellukselle.