Kalastuskielto Hirsalasundet

Lausunto Henrik ja Eva Standertskjöldin hakemuksesta kalastuksen kieltämiseksi Hirsalasundetissa kalastuslain 53 § ja 54 § nojalla, 4.12. varely

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut Henrik ja Eva Standertskjöldin kalastuskeltohakemukseen koskien Kirkkonummen Hirsalasundetia. SVK lausuu hakemuksesta seuraavaa.

TAUSTAA

Henrik ja Eva Standertskjöld ovat hakemuksellaan 22.10.2020 pyytäneet, että Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kieltäisi kalastuksen Kirkkonummella sijaitsevassa Hirsalasundet -nimisessä salmessa kymmeneksi vuodeksi kalastuslain 53 § ja 54 § nojalla. Mikäli ympärivuotista kalastuskieltoa ei voida ELY:n toimesta antaa, hakevat he toissijaisesti tärkeimpien kalalajien (ahven, kuha, hauki, made) kutuaikaan – tammikuun alusta kesäkuun loppuun – sijoittuvaa kalastuskieltoa.

Kieltoa perustellaan seuraavanlaisesti:

  • Kirkkonummi-Siuntion kalatalousalueen khs-luonnoksen mukaisten tavoitteiden ja kalakannan tavanomaista tehokkaamman hoidon tulosten turvaaminen.
  • Kalakantojen turvaaminen myös tulevaisuudessa.
  • Toistuvan tai jatkuvan kalojen kutualueisiin kohdistuvan häirinnän estäminen.

Hakijan mukaan alueella on aiemmin (vuoteen 2019 saakka) ollut viehekalastuskielto ja lisäksi hakija kertoo vesialueen omistajana pidättäytyvänsä muiden kalastusmenetelmien lupien myymisestä vastaavalle alueelle.
SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖN KANTA

Kalastuslain 53 § ja 54 § mukaan rajoitukset tai kiellot eivät saa rajoittaa kalastusoikeuden hyödyntämistä eikä heikentää mahdollisuutta hyödyntää yleiskalastusoikeuksia enempää kuin on välttämätöntä rajoituksen tai kiellon tavoitteen saavuttamiseksi ja toteuttamiseksi. Onkiminen luonnollisella syötillä sekä pilkkiminen eivät vaaranna hakemuksessa mainittuja kalalajeja tai niiden kutuvaellusta. Koska osana kalastuksen rajoittamista hakijat esittävät myös oman kalastuksensa heidän luvallaan tapahtuvan kalastuksen lopettamista, voi SVK kannattaa yleiskalastusoikeuksista myös onginnan ja pilkinnän kieltoa osana kokonaisratkaisua. Jotta kaikkia koskevasta kalastuskielto voidaan varmistaa, tulee ELY-keskuksen antaa kielto kalastuslain 53 §:n nojalla.

SVK suhtautuu positiivisesti hakijoiden halukkuuteen toimia kalakantojen vahvistamiseksi. Hakemuksen tärkeimpänä perusteluna esitetyn kalakantojen ja kalojen lisääntymisen turvaamisen lisäkeinoina SVK esittää haettavan kieltoalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Särklaxin soveltuvuuden selvittämistä haukitehtaaksi (www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/haukitehtaat/). SVK tarjoaa apuaan selvitystyöhön ja mahdolliseen projektin eteenpäin viemiseen. Mikäli alueelle voitaisiin perustaa haukitehdas, vahvistaisi se alueen merkitystä alueen petokalojen lisääntymisalueena.

Hakijan muista perusteluista SVK toteaa, että käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnokseen viittaava kalakannan tavanomaista tehokkaamman hoidon tulosten turvaaminen on ilman esimerkiksi haukitehtaan perustamista katteeton peruste, sillä SVK:n tiedon mukaan Tallbackafjärdenillä ei ole, eikä sinne ole suunniteltu ”tavanomaista tehokkaampia” hoitotoimenpiteitä. Myöskään hakemuksessa mainittu ”toistuvan tai jatkuvan kalojen kutualueisiin kohdistuvan häirinnän estäminen” ei ilman näyttöä ole validi peruste.

Osittain kepeistä perusteluista huolimatta SVK kannattaa kalastuskiellon antamista sosiaalisen kestävyyden perusteella. Alueen petokalakantojen, erityisesti hauen, vahvistamiseksi SVK esittää yhteistyön aloittamista haukitehtaan perustamiseksi alueen välittömään läheisyyteen.
SVK katsoo, että mahdollinen kalastuskieltopäätös tulee antaa kalastuslain 53 §:n perusteella, niin että kielto yletetään koskemaan kaikkea kalastusta joko ajalla 1.1.–30.6. tai ympärivuotisesti.