Kalastuskiellot ja luvat Iso-Enträski, Noormarkku

Lausunto koskien A. Ahlström kiinteistöjen kalastuslain 54 §:n mukaista kalastuskieltohakemusta, kalastuslain 74 §:n mukaista istutuslupahakemusta sekä kalastuslain 57§:n mukaista poikkeamista alimmasta pyyntimitasta Iso-Enträskillä Noormarkussa, 30.7.2021 varely

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut A. Ahlström kiinteistöjen jättämään kalastuslain 54§ mukaiseen kalastuskieltohakemukseen, 74§ mukaiseen istutuslupahakemukseen ja 57§ mukaiseen poikkeamiseen alimmasta pyyntimitasta Iso-Enträski nimisellä järvellä Noormarkussa.

Hakemuksessaan A. Ahlström Kiinteistöt Oy on 14.5.2021 esittänyt kalastuslain 54§ nojalla kalastuskieltoa, koskien KL 7 § yleiskalastusoikeuksia (onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus), Iso-Enträski nimisessä järvessä Karvian kalatalousalueella Noormarkussa. Lisäksi hakija on hakenut lupaa istuttaa järveen kirjolohia sekä taimenta. Taimenen osalta on haettu poikkeusta pyyntimittaa koskien.
Järvessä on ollut aikaisemmin kalastuskieltopäätös, joka on päättynyt 31.12.2017.
Päätöstä haetaan vuosille 2021-2030.
Päätöstä haetaan yhtiön kaupallisen liiketoiminnan perusteella.

SVK on lisäksi tutustunut internetissä Ahlströmin ruukkien sivustoon, jossa esitellään kaupallisia kalastus- ja pilkkiretkiä Iso-Enträskin erämaajärvelle.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kanta

Kalastuslain 7§ turvaa jokaiselle kalastajalle monipuoliset mahdollisuudet harrastaa kalastusta onkien, pilkkien sekä vieheellä pyytäen. Kyseiset kalastusoikeudet koskevat kaikkia vesistöjä lukuun ottamatta vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita, sekä vesialueita, joilla kalastaminen on muun säännöksen nojalla kielletty. Kalastuslain 54§ antaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle mahdollisuuden määrätyllä vesialueella rajoittaa onkimista, pilkkimistä ja viehekalastusta taikka kieltää ne, jos se on tarpeen laissa esitettyjen ehtojen täyttyessä.
Kalastuslain 57§ antaa Ely-keskukselle oikeuden määrätä poikkeavan pyyntimitan asetuksessa esitettyyn pyyntimittaan ja lain 74§ antaa Ely-keskukselle mahdollisuuden myöntää lupa uuden lajin tai kannan kotiutusistutukseen sekä kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa määrittämättömään istutukseen.

SVK:n mielestä kalastuslain 54 §:n mukainen kalastuskieltohakemus, kalastuslain 74 §:n mukainen istutuslupahakemus, sekä kalastuslain 57§:n mukainen poikkeaminen alimmasta pyyntimitasta kohteelle Iso-Enträski, Noormarkku voidaan myöntää.
Hakija on hakemuksessaan esittänyt riittävät perusteet hakemukselle ja yrityksen kaupallinen kalastusmatkailutoiminta järvellä on jo toiminnassa. Päätös helpottaa kaupallisen liiketoiminnan harjoittamista, ja kyseiselle istutettujen lohikalojen pyynnille on oma asiakaskuntansa.
Vaikka päätöksessä kielletään kalastus yleiskalastusoikeuksin, SVK ei katso sen loukkaavan yleiskalastusoikeuksia kohtuuttomasti. Järven pinta-ala on noin 10 hehtaaria ja lähistöltä löytyy riittävästi muita kalastuskohteita, joissa kalastusta voi harjoittaa yleiskalastusoikeuksin. Kohteen lähistöltä ei löydy muita istuta ja ongi -kalastuskohteita, joissa yleiskalastusoikeuksia olisi rajoitettu.

Jos kaupallinen kalastusliiketoiminta järvellä lakkautetaan, tulee kalastuslain 54§ mukainen yleiskalastuskielto sieltä poistaa.