Lausunto isorysien pitämisestä Merikarvianjoen suualueella, 16.3.2018

Lausunto isorysien pitämisestä Merikarvianjoen suualueella

Hakemus

Merikarvialaiset ammattikalastajat Laine, Rantamaa ja Saaristo (26.1.2018 Dnro 239/5713/2018) hakevat poikkeuslupaa isorysien käyttöön kolmea kilometriä lähempänä Merikarvianjoen suuta. Rysäpaikkojen määrä olisi 15 kuitenkin niin, että samanaikaisesti pyynnissä olisi korkeintaan 9 rysää. Pyynnin tarkoituksena on kalastaa vähempiarvoisia kalalajeja särkeä ja kuoretta. Kalastus tapahtuu keväällä jäiden lähdön jälkeen n. viisi viikkoa ensimmäisen rysän laskusta. Pyydyksiä ei aseteta kala- tai valtaväylille eikä vaelluskalojen kulkua ole tarkoitus estää. Pyydyksistä saadut vaelluskalat lohi, taimen siika vapautetaan. Myös hauet ja kuhat sekä pääosa ahvenista vapautetaan.

Poikkeusluvan kesto ei lausuntopyynnöstä anomuksesta selvinnyt.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) lausuu hakemuksesta seuraavaa:

Merikarvianjoki on vaelluskalavesistö, jossa lisääntyvät lohi ja taimen vaihtelevalla menestyksellä. Viime vuosina istutusmäärät jokeen sekä jokisuulle ovat vähentyneet ja jokeen nousevien kutukalojen sekä joesta mereen vaeltavien smolttien määrät ovat pienentyneet. Alueen vedet ovat tunnettuja kalapaikkoja hauen sekä ahvenen kalastuksessa. Kuha lisääntyy jokisuun alueella vaihtelevalla menestyksellä.

Kalastuslain 66§ kieltää isorysän käytön kolmea kilometriä lähempänä vaelluskalavesistöön kuuluvan joen suuta.

Merikarvianjoki on erittäin potentiaalinen vaelluskalojen (lohi, taimen) lisääntymisalue, eikä kalastus saa olla vaelluskalakantojen elpymistä rajoittava tekijä. Jokeen nousee vaelluskojen lisäksi myös muita kaloja lisääntymään, etenkin keväisin. Merialueella esiintyy merkittäviä määriä ahventa, haukea sekä kuhaa. Norssin sekä vähempiarvoisten kalojen, kuten särjen pyytäminen on suositeltava tapa saada tuloja ammattikalastuksesta. Isorysä sopii tarkoitukseen hyvin, sillä se mahdollistaa sivusaaliin vapauttamisen.

SVK katsoo, että norssin ja särjen pyyntiin voidaan myöntää poikkeuslupa erityisehdoin, jolloin se täyttää kalastuslain 72 §:n  mukaiset edellytykset;

 1. Kalastusaika
  Norssin sekä särjen saaliit ovat suurimmillaan välittömästi jäidenlähdön jälkeen ja sivusaaliin osuus on tuolloin pienempi kuin myöhemmin keväällä. Rysille luvallinen kalastusaika tulee rajoittaa jäiden lähtöhetkestä viiteen seuraavaan viikkoon. Lupaa ei tule myöntää kuin vuosiksi 2018-20, koska vuoteen 2021 mennessä uusien kalatalousalueiden on toimitettava uudet käyttö- ja hoitosuunnitelmansa hyväksyttäviksi.
 2. Sivusaalis –  Suomukalat
  Vaelluskalat sekä kuhat, hauet ja ahvenet tulee vapauttaa rysäsaaliista kokoon katsomatta (ahvenen osalta vapautusraja on 150 grammaa).
  Mikäli vapautettavaa sivusaalista alkaa kertymään huomattavia määriä, niin rysät tulee poistaa pyynnistä.
  Mikäli rysäsaaliissa on merkittävä määrä kutuvalmista kuhaa, tulee pyydys nostaa vedestä.
 3. Saaliin rantautus
  Valvonnan helpottamiseksi rysien kokukerralla ei saa tarkistaa ja ottaa saalista muista pyydyksistä.
 4. Saaliskirjanpito sekä lupa-aika.
  Pyydetystä saaliista tulee pitää kirjanpitoa ja esittää se tarvittaessa kalastuksenvalvojille. Lupa voidaan myöntää kolmeksi seuraavaksi vuodeksi, jonka jälkeen poikkeusluvan jatkoa voidaan tarkastaa.