Östra Nylands fiskeområdes ansökan om fiskeförbud

Utlåtande om Östra Nylands fiskeområdes ansökan om fiskeförbud angående Abborrforsfjärden, Kullaviken, Klobbfjärden, Hästholmsfjärden, Lovisaviken, Hormnäsfjärden, Pernåviken och Fasarbyviken för tiden 1.-30.6. och för Lovisaviken 1.4.-30.6., 14.1.2019

Ansökan

Östra Nylands fiskeområde ansöker om tillstånd att förbjuda allt fiske utom mete på Abborrforsfjärden, Kullaviken, Klobbfjärden, Hästholmsfjärden, Lovisa viken, Hormnäsfjärden, Pernåviken och Fasarbyviken för tiden 1.-30.6. och för Lovisaviken 1.4.- 30.6.

Grunder för ansökan

Som grunder för sin ansökan, så anser fiskeområdet att de ovannämnda förbudsområdena och -tiderna behövs för att förstärka områdets gösstammar.

Finlands Fritidsfiskares Centralorganisations utlåtande

Finlands Fritidsfiskares Centralorganisations (FFC) utlåtande lyder enligt följande:

De i ansökan nämnda fiskeförbuden skulle gälla alla fiskarter och allt spöfiske, med undantag av mete. FFC påpekar, att enligt LUKEs statistik från år 2016, så utövade 50 000 personer fritidsfiske på Nylands havsområden. Ett beslut baserat denna ansökan skulle på ett orimligt sätt kraftigt inskränka på den allmänna fiskerätten och dessutom på väldigt stora områden.  Enligt Fiskelagens 53 och 54 paragraf, så får inte fiskeförbud utfärdade av NTM-centralen inskränka på utnyttjandet av fiskerätten mer än vad som är absolut nödvändigt för att uppnå målen med förbudet.

Östra Nylands fiskeområde proklamerar att de medelst sagda fredningsområden strävar efter att stärka gösstammen. Detta trots att gösstammarna på dessa områden inte är utrotningshotade eller ens äventyrade. Tvärtom, det är välkänt att dessa vatten har rikliga bestånd av gös och att det närmast är gösens ringa storlek som är problemet. Ett nästintill fullständigt fiskeförbud på sagda områden skulle göra varken till eller från då det gäller storleken på fisken, den tas likväl upp – närmast av nätfiskare – då den flyttat sig utanför den eventuella skyddszonen, alternativt efter utgången av nämnda fredningstid. Ett fiskeförbud för nät för tiden 15.5.-15.6. på ifrågavarande områden skulle dock vara på sin plats, i och med att nät är icke-selektiva redskap som på fel tid och plats kan göra stor skada på fiskbestånden.

Gösstammarna på dessa områden kräver ett högre minimått för att uppnå de mål som Östra Nylands fiskeområde i sin ansökan hänför till, dvs. bättre gösbestånd. I och med att det är fiskens storlek som i detta fall är avgörande, och inte populationen i sig, så föreslår FFC att gösens minimimått höjs till 45cm och att nätens minsta knutavstånd samtidigt höjs till 60 cm, gällande hela fiskeområdet och alla grupper av fiskare.

För att skydda gösleken på ifrågavarande områden kan NTM-centralen alternativt utfärda ett förbud mot att ta upp gösar på 42 cm och därutöver, under tiden 15.5.-15.6. Med hänvisning till förordningen skulle då allt gösfiske vara förbjudet på sagda områden och under ifrågavarande tidpunkt.

I Naturresursinstitutets nyutkomna publikation ”Kalavarojen käyttö ja hoito” ges flera exempel som stödjer de ovannämnda aspekterna. På sidan 238 nämns bland annat att bästa sättet att befrämja en fiskpopulations reproduktion, är att styra den sk. fångststorleken genom att höja knutavståndet på nät. Alternativt kan man begränsa fisket på så sätt, att stora individer sparas. I samma publikation finns också ett avsnitt på sidan 254, där man rekommenderar nätfiskeförbud från islossning till slutet av juni månad som en gynnsam åtgärd för kustens gös. Som exempel har man tagit Lojo-sjön, där ett sådant förbud redan existerar.

FFC anser med hänvisning till ovan nämnda, att NTM-centralen inte kan bevilja ett enligt ansökan på Fiskelagens 53 § eller 54 § baserat fiskeförbud. FFC förespråkar att NTM-centralen antingen förkastar ansökan i dess helhet eller alternativt utfärdar ett förbud mot nät eller ett förbud mot riktat gösfiske på det sätt som FFC ovan föreslagit.