Itäinen Suomenlahti

Lausunto Itäisen Suomenlahden Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta, 13.5.2009

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on järjestäytyneiden kalastuksenharrastajien yhteinen järjestö, johon kuuluu 13 alueellista vapaa-ajankalastajapiiriä, 632 kala- ja eräseuraa ja noin 51 000 henkilöjäsentä. SVK kiittää lausuntopyynnöstä koskien Itäisen Suomenlahden hoito- ja käyttösuunnitelman luonnosta ja esittää siitä seuraavaa.

Suunnitelmassa mainitaan, että vapaa-ajankalastajien määrä yhdessä lintuharrastajien kanssa, olisi vain 14% kansallispuiston käyttäjistä. Käsitys perustuu varsin suppeaan otantaan, vastausten määrä ollessa vain 266 kpl. Kävijätutkimuksen lopputulokseen vaikuttaa olennaisesti tutkimuspaikan sijainti ja ajankohta. SVK arvioi, että vapaa-ajankalastajia liikkuu kansallispuiston alueella huomattavasti enemmän kuin mitä kävijätutkimus antaa ymmärtää. 

Suunnitelmassa on alueen palvelurakenteet ja niiden lisätarve huomioitu hyvin. Vapaa-ajankalastajia palvelevat kalankäsittely- ja perkuupaikat kuitenkin puuttuvat. Perkuupaikkojen lähistöllä olisi lisäksi syytä olla kompostit perkuujätteitä varten. Perkuupaikkojen ja kompostien puuttuminen voi johtaa kohtuuttoman useiden paikkojen käyttämiseen kalojen perkaamiseen, jolloin ongelmia saattaa syntyä mm. näkö- ja hajuhaitoista, perkuujätteitä käyttävien varislintujen määrän lisääntymisestä ja paikallisesti mahdollisesta roskaantumisesta.

Suunnitelmassa esitetyt laajat rantautumis- ja liikkumiskiellot ovat SVK:n mielestä ylimitoitettuja ja tulevat toteutuessaan ruuhkauttamaan kieltojen ulkopuolelle jääviä saaria. SVK:n näkemyksen mukaan sellaisia kieltoja, joilla ei ole selkeitä suojelullisia perusteita, tulee nyt ja tulevaisuudessa kaikin keinoin välttää.