Itämeren kalastus 2016

Lausunto komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2016, 8.9.2015

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on tutustunut komission ehdotukseen ja esittää kunnioittavasti seuraavaa Itämeren lohikantojen kalastusta koskevista ehdotuksista.

Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden kalastus
Komissio esittää pääaltaan ja Pohjanlahden lohen kaupallisen kalastuksen enimmäiskiintiön nostamista kymmenellä (10) prosentilla vuoden 2015 kiintiöstä, eli 95 928 lohesta 105 850 loheen.
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) esitys enimmäispyyntikiintiöksi on 89 320 lohta.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö vastustaa komission ehdotusta, koska
1) se ei ole tieteellisen neuvonannon mukainen, vaan ylittää kestävän käytön mukaisen enimmäiskiintiön 17 prosentilla,
2) kiintiön perusteeton kasvattaminen vaarantaa alueen vahvojen lohikantojen hyvän kehityksen, estää heikkojen lohikantojen elpymisen ja toipuvien lohikantojen, kuten Simojoen lohikannan vahvistumisen ja koska
3) lohenkalastuksen lisääminen Itämeren pääaltaalla lisää sekakantakalastusta, joka on erityisen tuhoisa heikoille lohikannoille koko Itämeren alueella mukaan lukien Suomenlahden jokien heikot lohikannat.

Suomen eduskunta on toistuvasti kannanotoissaan painottanut pitkäjänteistä, tieteellisen neuvonannon mukaista kalastuksen säätelyä  ja toimia, joilla vähennetään Itämeren pääaltaan sekakantakalastusta.
Nämä linjaukset sisältyvät myös valtioneuvoston periaatepäätökseen lohi- ja meritaimenstrategiaksi.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää, että
– Suomi esittää eduskunnan päätösten ja lohi- ja meritaimenstrategian mukaisesti enimmäiskiintiön määräämistä ICESin tieteellisen neuvonannon mukaiselle tasolle ja että
– lohen kalastusta siirretään pääaltaalta ja rannikolta lohijokiin tai niiden edustalla, jolloin kalastuksen tehokkuutta ja saaliin määrää voidaan säädellä pyydettävän lohikannan tilan mukaisesti, kuten ICES neuvonannossaan suosittaa.

Suomenlahden kalastus
Komission esitys Suomenlahden alueen lohen enimmäispyyntikiintiöksi on kappalemäärältään samansuuntainen kuin ICESin tieteellinen neuvonanto, eli 10 024 lohta. Se ei kuitenkaan ota huomioon neuvonannon suositusta, jonka mukaan kalastus tulisi kohdistaa vain istutettuihin, rasvaeväleikattuihin lohiin. Näin annettaisiin Suomenlahden harvalukuisille ja heikossa kunnossa oleville lohikannoille mahdollisuus elpyä. Samalla tuettaisiin Kymijoelle palautettavan, luontaisesti lisääntyvän lohikannan vahvistumista.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää, että
– Suomi tukee komission ehdotusta lohisaaliin enimmäismäärästä ja
– edellyttää että saaliiksi saa ottaa vain istutettuja, rasvaeväleikattuja lohia.