Itämeren kalastuskiintiöt 2022 meritaimen

Lausunto Suomen kannasta kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:n suosituksiin Itämeren vuoden 2022 eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksista, 21.9.2021 mmvk

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut ICES:n tieteelliseen neuvoon sekä maa- ja metsätalousministeriön laatimaan perusmuistioon (MMM2021-00604) Suomen kannasta. SVK esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa.

PERUSMUISTIO JA NEUVONANTO KOSKIEN MERITAIMENTA

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on valmistellut perusmuistion Suomen kannaksi Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2022. Suomen kanta on tarkoitus tuoda esille BALTFISH:ssa, neuvostossa ja komissiossa. Ministeriö on laatinut ehdotuksensa kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n neuvojen perusteella.

EU:n yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun perusasetuksen 1380/2013 artiklassa 2 olevan tavoitteen mukaan kalakantoja tulisi hyödyntää kestävän enimmäistuoton MSY:n (Maximum Sustainable Yield) mukaisesti vuoteen 2015 mennessä ja asteittain viimeistään vuoteen 2020 mennessä kaikkien kalakantojen osalta.

ICES toteaa meritaimenta koskevassa neuvossaan, että meritaimeneen kohdistuvaa kalastusta tulisi vähentää luonnonvaraisten meritaimenkantojen suojelemiseksi. Lisäksi on tarpeen kunnostaa meritaimenen elinympäristöjä ja poistaa vaellusesteitä. Suomessa luonnonvaraiset meritaimenet ovat merialueilla rauhoitettuja. Saaliiksi saa kaikessa kalastuksessa ottaa vain eväleikattuja (= istutettuja) meritaimenia.
Suomen aloitteesta TAC-asetuksessa on kielletty meritaimenen kalastus neljän meripeninkulman ulkopuolella ja näin vähennetty lohien väärinraportoimista taimenena.

VALTIONEUVOSTON KANTA

Peruskanta

Suomi kannattaa Itämeren kalastusmahdollisuuksien vahvistamista vuodelle 2022 siten, että kalakantoja hyödynnetään kestävää enimmäistuottoa (Maximum Sustainable Yield, MSY) koskevan EU:n yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden mukaisesti.

Kalastusmahdollisuudet tulee siten vahvistaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 2016/1139 Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevan monivuotisen suunnitelman ja ICES:n niitä koskevan uusimman tieteellisen neuvon perusteella.

Meritaimen

Suomi kannattaa komission ehdotusta siitä, että meritaimenen kalastus myös vuonna 2022 pidetään kiellettynä neljää meripeninkulmaa kauempana perusviivoilta mitattuna.

VAPAA-AJANKALASTAJIEN NÄKEMYKSET KOSKIEN MERITAIMENTA

SVK kannattaa meritaimenen kalastusrajoituksen kautta toteutettavaa lohen salakalastuksen estämisen jatkamista.

SVK esittää, että Suomen tulee lisäksi kannattaa ICES:n neuvoa elinympäristöjen kunnostamisesta ja vaellusesteitä poistamisesta. SVK:n näkemyksen mukaan Suomen tulee esittää EU:lle meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) kasvavaa käyttöä lohi- ja meritaimenjokien kunnostamiseen ja vaellusesteiden poistoon. Tämä olisi konkreettinen ja EU:n biodiversiteettistrategian mukainen toimenpide, jonka tavoitteena on ennallistaa vähintään 25 000 kilometriä vapaasti virtaavia jokia.