Vapaa-ajankalastus otettava mukaan hallitusohjelmaan

Vapaa-ajankalastajat: Vapaa-ajankalastuksen edistäminen on otettava mukaan hallitusohjelmaan

Lähes joka kolmas suomalainen kalastaa vapaa-ajallaan. Vapaa-ajankalastuksessa liikkuu huomattavia rahavirtoja ja sen tuottamat terveyshyödyt ovat merkittäviä. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) tekemän kyselyn mukaan vapaa-ajankalastus ja sen edistäminen nauttivat laajaa kannatusta eduskuntapuolueissa. Siksi vapaa-ajankalastuksen edistäminen on otettava mukaan myös hallitusohjelmaan.

Suomalaiseen elämänmuotoon, kulttuuriin ja ja luontosuhteeseen olennaisesti kuuluva vapaa-ajakalastus on merkittävässä osassa aktivoimassa ihmisiä liikkumaan ja edistämään työssä jaksamista. Terveellisen lähiruoan lisäksi vapaa-ajankalastus tuottaa sen harrastajille ja yhteiskunnalle sosiaalista, kasvatuksellista ja taloudellista hyötyä. Vapaa-ajankalastajat kuluttavat rahaa kalastukseen 250 miljoonaa euroa vuosittain. Suoraa taloudellista hyötyä syntyy palveluita tuottavien yritysten ja toiminnassa tarvittavien välineiden kautta.

Luonnon virkistyskäyttö ja siihen olennaisesti kuuluva vapaa-ajankalastus on nostettava yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi. Ministeriöt ohjaavat virkistyskäyttöä sektoreittain. Maa- ja metsätalousministeriö on päivittänyt Suomen vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian. Sen tavoitteena on, että lähivuosina vapaa-ajankalastus on suosittu ja yhteiskunnallisesti arvostettu luontoharrastus, joka kestävästi hyödyntää monipuolisia kalavesiä ja kalastusmahdollisuuksia.

Päivitetylle strategialle on saatava valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen asema ja sitä tulee toteuttaa laajana poikkihallinnollisena yhteistyönä. Vapaa-ajankalatalouteen liittyvien tehtävien ja resurssien sekä hallinnon uudelleen järjestymistä on selvitettävä yhdessä maa- ja metsätalous-, opetus- ja kulttuuri-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöministeriön kanssa.
Kalastusharrastuksen edistämis- ja neuvontatyötä tekevien järjestöjen roolit on tunnistettava, niiden tehtävät on selkeytettävä ja toimintamahdollisuudet turvattava. Kalastusjärjestöjen toiminta-avustusten jakosuhteet tulee tarkistaa vastaamaan vapaa-ajankalastuksen edistämisen ja neuvonnan tarvetta.

Kalastuslain osalta SVK:lle on ensiarvoisen tärkeää saada kalastusjärjestöille valitusoikeus viranomaispäätöksistä, kuten luonnonsuojelu- ja metsästyslaeissa on säädetty ympäristöjärjestöille. Vesilakia on tarkistettava, jotta vailla kalatalousvelvoitteita oleviin lukuisiin vesivoimaloihin voidaan jälkikäteen määrätä kalatien rakentamisvelvoite. Uudistettava eläinsuojelulaki ei puolestaan saa vaikeuttaa vapaa-ajankalastuksen harrastamista ja kalastuskilpailuja maassamme.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kevätkokous pidettiin 4.5.2019 Helsingissä.

 

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Markku Marttinen, p. 044 759 9717, s-posti: markku.marttinen@vapaa-ajankalastaja.fi

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 506 seurassa toimii yhteensä noin 38 000 kalastuksen harrastajaa. www.vapaa-ajankalastaja.fi, www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen, www.fisuun.fi, www.ottiopas.fi, https://www.facebook.com/vapaa.ajankalastajat/