Kaakonkulman kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Lausunto Kaakonkulman kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnoksesta, 29.3.2022 varely

TAUSTAA

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt kuulutuksen koskien Kaakonkulman kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman kommentointia.

Käyttö- ja hoitosuunnitelmien sisältö määritellään kalastuslaissa. Suunnitelmien tulee ottaa huomioon myös maa- ja metsätalousministeriön vahvistamat kalavarojen hoitotoimenpiteitä sisältävät ohjelmat, suunnitelmat ja strategiat.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön lausunto

Kaakonkulman kalatalousalue on lähettänyt käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnoksensa suunnitelman Varsinais-Suomen ELY-keskukselle hyväksyttäväksi 26.11.2021. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut Kaakonkulman kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnokseen. SVK lausuu luonnoksesta seuraavaa.

SVK toteaa luonnoksen olevan vaatimuksiin nähden moneltakin osalta puutteellinen. Esimerkiksi yhtenäislupa-alueiden kehittämissuunnitelmat ja -toimenpiteet puuttuvat käytännössä kokonaan.
Luonnoksessa todetaan Saarenojan valuma-alueen, Juustilanjoen, Hounijoen, Tervajoen, Vilajoen, Kaltonjoen valuma-alueen ja Urpalajoen osalta, ettei ole tarvetta kehittää yhtenäislupa-alueita. Kalastuslain 36§ 2. momentti sanoo:

”Kalatalousalue laatii ehdotuksen alueensa kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon kalakantojen käytölle ja hoidolle muun lainsäädännön perusteella asetetut vaatimukset, kalavarojen valtakunnalliset hoitosuunnitelmat sekä sellaiset muut kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joiden toteuttamiseen suunnitelmalla voi olla vaikutuksia.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman on sisällettävä:

2) suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja näitä koskeva tavoitetila sekä ehdotus vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi

SVK huomauttaa, että KL 24§ 6. momentin sekä 36§ 2. momentin mukaan kuuluu yhtenäislupa-alueiden kehittäminen kalatalousalueen lakisääteisiin tehtäviin. Kyseistä tehtävää ei siten voida luonnoksessa esitetyllä tavalla jättää huomioimatta. Kaakonkulman kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnos tulee siksi palauttaa luonnoksen laatijalle täydentämistä varten.

Luonnoksessa esitetyt ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi ovat puutteellisia. Kokonaisvaltaisia kalastuskieltoja esitetään ainakin Rakkolalanjoen alaosan alueen ja Alajoen alueen kunnostettujen pää- ja sivu-uomien, Tervajoella kunnostettujen pää- ja sivu-uomien, Vilajoen alueen kunnostettujen pää- ja sivu-uomien sekä Kaltonjoen kunnostettujen pää- ja sivu-uomien osalta, aina vuoteen 2025 asti. Kyseisillä alueilla ei kuitenkaan esitetä kalastuskieltojen tueksi minkäänlaisia perusteluja. SVK on tietoinen siitä, että esimerkiksi mahdolliset uhanalaiset kalakannat saattavat vaatia paikoittaisia kalastuskieltoja, mutta silloin nämä taustatiedot tulee perusteluineen esittää päätöksenteon tueksi kunkin vesistön kohdalla erikseen.

Kaakonkulman kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnos on kauttaaltaan hyvin yleispiirteinen ja useasta kohdasta puutteellinen. Liki kaikki sen sisältämät suunnitelmat, kehittämisehdotukset ja toimenpide-esitykset ovat vesistöstä riippumatta lauseen tai kahden pituisia ilman varsinaista konkretiaa. Yhtenäislupa-alueiden kehittämissuunnitelmien uupumisen vuoksi SVK vaatii luonnoksen palauttamista laatijalleen. Nykymuodossaan luonnos ei täytä kalastuslain edellyttämää käyttö- ja hoitosuunnitelman perussisältöpohjaa.