Kalaistutusten kehittäminen

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää
tutustuttuaan viitekirjeen yhteydessä lähetettyyn kalanistutusten
kehittämistyöryhmän muistioon (Työryhmämuistio MMM 2004:6) lausuntonaan
seuraavaa 5.8.2004

Maa- ja metsätalousministeriö määritteli
asettamiskirjeessään työryhmän tehtäväksi istutuspoikasten laatukriteerien
tarkistamisen käytettävissä olevien tietojen avulla sekä esityksen tekemisen
kalanpoikasten laadun ja istutusten kehittämiseksi tarvittavista toimenpiteistä.
Kalojen istuttamisen saatua yhä hallitsevamman aseman kalavesiemme hoitomuotona
keskustelu istutustoiminnan tuloksellisuudesta on aktiivista niin
vapaa-ajankalastajien kuin kalavedenomistajien ja koko kalataloudenkin piirissä.
Toimikunnan muutaman vuoden kestäneen työskentelyn aikana tämä keskustelu on
vain voimistunut, sillä julkisuuteen saatetut tutkimustulokset kertovat mm.
lohen ja taimenen viljeltyjen vaelluspoikasten istutustulosten selkeästä
heikentymisestä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tämä ilmenee myös kalavesillä
niin pettyneiden vapaa-ajankalastajien puheissa kuin heikentyneinä saaliinakin.
Toisaalta istutustulokset vaihtelevat runsaasti tapauksista riippuen, joten myös
myönteisistä tuloksista riittää kerrottavaa vapaa-ajankalastajien parissa.

Kalanistutusten onnistuminen ei riipu pelkästään istutuspoikasten
laadusta vaan myös kohdevesistöjen ominaisuuksista ja siellä harjoitettavasta
kalastuksesta. Siksi tulosta ei voi arvioida aikaisempien istutusten antaman
saaliin perusteella, mikä tarkoittaa sitä, ettei ns. keskisaalista/1000
istutettua poikasta ole olemassakaan. Vastuuta epäonnistumisista ei voi asettaa
pelkästään kalanpoikasten tuottajille, sillä kalanpoikasten istutuksiin liittyy
myös aina kova halu parantaa kalavesiensä laatua miettimättä sen enempää
istukkaiden menestymisen edellytyksiä. Turhia, jopa haitallisia istutuksia
suoritetaankin jatkuvasti. Opastuksesta ja neuvonnastakaan ei aina ole hyötyä,
jos istutusinto on voimakasta. Joskus myös poikaskauppaa ja -välitystä
harjoittavat henkilöt ja organisaatiot pitävät kaupallista menestymistään
tärkeämpänä kuin asiakkaan mahdollisuuksia aikanaan hyötyä istutuksensa
tuloksellisuudesta. Sen arviointihan saattaa olla mahdollista vasta usean vuoden
päästä. Tämänkin mietinnön sivuilta paljastuu, miten eri tavoin nykyisinkin
istutustoiminnan tuloksellisuutta sekä kannattavuutta voidaan arvioida ja
arvioidaan niin kalatalouden ammattilaisten kuin harrastajienkin parissa.
Kaikesta ristiriitaisuudesta huolimatta on SVK:n käsityksen mukaan kuitenkin
erittäin tärkeää, että istutuspoikasten laatuun liittyvät vaatimukset
varmistavat poikasten korkean laatutason.

Kalanistutusten
kehittämistyöryhmä on laatinut parisenkymmentä osin varsin yleistä, osin
hyvinkin yksityiskohtaista suositusta asettamiskirjeessä mainittujen
tavoitteiden saavuttamiseksi. Kalanistutustoiminnan kehittämisen kannalta näiden
suositusten toteuttamisella on merkitystä, joskin niihin liittyy myös kasvavaan
byrokraattisuuteen viittaavia piirteitä kuten suunnitteluryhmien perustamisia.
SVK pitää keskeisenä kalastusalueiden merkitystä ja vastuuta toimialueensa
kalavesien hoidon ohjaajana ja toteuttajana, minkä toimikuntakin ilmentää mm.
11. suosituksessaan.

Kalastusalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien sisällössä ja toteutuksessa
tulisi mahdollisimman pian tuntua tämänkin työryhmän suositukset suhteutettuna
kalastusalueen kalastavan väestön odotuksiin ja vesistöjen tarjoamiin
edellytyksiin. Nykyisin harjoitettuun istutustoimintaan liittyvät odotukset ja
toisaalta käytännössä mahdolliset ja odotettavissa olevat tulokset voitaisiin jo
nykyisenkin tiedon valossa ymmärtää realistisemmin kuten muistiosta ja sen
keräämästä kirjallisuusaineistosta ilmenee. Toteutettuina tämän työryhmämuistion
kohdassa 3.5 mainitut tutkimustarpeet antaisivat lisää perustaa mm.
kalastusalueissa tehtäville ratkaisuille. SVK:n käsityksen mukaan erityisesti
kalataloushallinnolta ja -tutkimukselta tarvitaan kasvavaa panosta
kalanistutustoiminnan merkitystä ja tuloksellisuutta koskevan riippumattoman ja
uusimmankin tiedon viemiseksi kalastusalueiden päätöksenteon perustaksi.
Tulevaisuudessa kalavesien hoidon kokonaisuuden hallitsemiseksi on otettava
huomioon myös vesipuitedirektiivin toteuttamisesta seuraavat vesiluonnon
ennallistamiseen ja hyvän ekologisen tilan ylläpitämiseksi ja saavuttamiseksi
tarvittavat kalatalousalan ja ympäristöalan yhteistyötarpeet.

Vapaa-ajankalastuksen kannalta on merkityksellistä, että
velvoiteistutuksin onnistutaan ylläpitämään hankkeiden vaikutusalueella
lupapäätöksissä edellytetyllä tavalla hoidon kohteena olevat kalakannat
kalastuskelpoisina. Tilanne ei nykyisin ole näiltä osin tyydyttävä
merialueillamme hoidon kohteena olevien petokalojen eikä siian ja nahkiaisenkaan
osalta. Myöskään muilla valtion, kuntien ja yksityisten varoilla toteutettujen
istutusten tuloksellisuus on varsin kyseenalainen. Istutuksia tehdään edelleen
entiseen tapaan eikä aikaisempiakaan suosituksia kuten vaellussiian poikasten
laadun nostamisesta luonnonpoikasten koko- ja kuntotasoon ole toteutettu. Onko
syyt tilanteeseen meren olosuhteissa, harjoitetussa kalastuksessa vai
istukkaiden laadussa ym. tekijöissä on merkittävä kysymys, johon tulisi saada
vastaus kalataloustutkimukselta. Kalatalouteen käytettävällä rahoituksella
lienee kalavesien hoidon ja yleensä kalatalousalan piirissä muitakin
käyttökohteita kuin tuloksellisuudeltaan olematon istutustoiminta. Sama tilanne
tietysti koskee kaikkia varojaan kalanistutustoimintaan uhraavia osapuolia.

SVK:n käsityksen mukaan on jo hiukan tarpeetonta jättää arvioimatta
kalanistutusten osalta vapaa-ajankalastuksessa ja kalastusmatkailussa
saavutettavat rahalliset hyödyt vetoamalla kuluneeseen sanontaan ” vaikeasti
rahassa arvioitavia hyötyjä”. Mm. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
tutkimukset antavat näiltä osin uutta pohjaa arvioinneille niin taloudellisten
hyötyjen kuin istutustoiminnan ja sen kehittämisedellytysten kannalta. SVK
käsityksen mukaan mainittu sanonta on eräänlaista vapaa-ajankalastuksesta
kertyneen tiedon vähättelyä, joka johtaa sen merkityksen aliarviointiin
kalatalouskentässämme. Siihen ei ole kalanistutusten kehittämisenkään osalta
enää mitään aihetta.