Kalastonhoitomaksu isälle lahjaksi

Kalastonhoitomaksun 2020 voi nyt lunastaa vaikka isälle lahjaksi

Metsähallitus on aloittanut vuoden 2020 kalastonhoitomaksujen myynnin. Kalastonhoitomaksu on suosittu isänpäivälahja, sillä se oikeuttaa kalastamaan tuhansissa kalapaikoissa ympäri Suomen. Kalastonhoitomaksua lunastetaan vuosittain lähes yhdeksän miljoonan euron edestä.

Kalastus ja luonnossa liikkuminen lisäävät hyvinvointia. Lisäksi kalastonhoitomaksuista kertyvät rahat menevät hyvään tarkoitukseen eli kalavesien, kalaston ja muun muassa nuorten kalastusharrastuksen hyväksi.

”Monessa perheessä mietitään parhaillaan sopivaa lahjaa isälle, joten haluamme aloittaa kalastonhoitomaksun myynnin jo marraskuussa. Mikä onkaan parempi lahja kalastavalle isälle, vaarille tai papalle kuin lupa viettää aikaa vesillä ja tuoda samalla herkullista ja terveellistä lähiruokaa pöytään”, erätalousjohtaja Jukka Bisi Metsähallituksesta sanoo.

Suomessa noin 1,5 miljoonaa* ihmistä ilmoittaa kalastavansa vuosittain. Näistä miehiä on kaksi kolmasosaa. Tähän joukkoon mahtuu monta isää ja isoisää.

Kalastuksella on todettu olevan monia hyvinvointivaikutuksia, jotka ovat kaikki isän saatavilla, kun hankkii tälle kalastonhoitomaksun isänpäivälahjaksi. ”Ei muuta kuin jigaamaan järvelle, uistelemaan kavereiden kera tai perhokalastamaan meren ääreen”, projektipäällikkö Mika Laakkonen Metsähallituksesta kehottaa.

Maa- ja metsätalousministeriön juuri julkaisema vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategiakin tuo esiin kalastuksen merkitystä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä ja nostaa esiin vapaa-ajankalastuksen tärkeyden virkistyksen, ilon ja elämysten näkökulmasta.

Vuosittain kalastonhoitomaksuista kertyy kalojen ja kalavesien hyväksi yhteensä noin 9 miljoonaa euroa. Kalastonhoitomaksuista kertyvillä varoilla edistetään kalastuksen kestävyyttä, rahoitetaan neuvontapalveluja ja kalastuksenvalvontaa, opastetaan nuoria vastuullisiksi kalastajiksi, parannetaan kalojen elinympäristöjä sekä tehdään paljon muutakin kalavesien kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Tarvitseeko isä kalastonhoitomaksua?

Kalastuslain (79 §) mukaan jokaisen 18–64-vuotiaan, joka kalastaa muuten kuin onkimalla, pilkkimällä tai litkaamalla silakkaa, on suoritettava kalastonhoitomaksu. Jos haluaa kalastaa usealla vavalla tai vaikkapa pyydyksellä, tarvitaan lisäksi vesialueen omistajan lupa.

Kalastonhoitomaksu koko kalenterivuodelle on 45 euroa, seitsemälle vuorokaudelle 15 euroa ja yhdelle vuorokaudelle kuusi euroa. Kalastonhoitomaksun vuodelle 2020 voi ostaa Metsähallituksen Eräluvat.fi-verkkokaupasta, palvelunumerosta 020 69 2424 tai Metsähallituksen luontokeskuksista sekä R-kioskeilta.

*) Luken tilasto vapaa-ajankalastajista 2016.

Lue lisää
Eraluvat.fi/kalastonhoitomaksu
Eräluvat.fi — kalastuslupajärjestelmä
(linkki: https://www.eraluvat.fi/media/dokumentit/taulukot/kalastuslupajarjestelma_b.jpg)

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Mika Laakkonen, Metsähallitus, 040 589 7559
Viestintäpäällikkö Aku Ahlholm, Metsähallitus, 040 481 4890

Maa- ja metsätalousministeriö
Metsähallitus, Eräpalvelut
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Luonnonvarakeskus
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Kalatalouden Keskusliitto
Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry
Suomen Ammattikalastajaliitto ry

—————————————————————————————————–

Nu kan fiskevårdsavgiften för år 2020 köpas — en populär farsdagsgåva

Forststyrelsen har börjat försäljningen av fiskevårdsavgifter för år 2020. Fiskevårdsavgiften är en populär farsdagsgåva – den ger pappa rätten att fiska på tusentals fiskeplatser i Finland. Årligen säljer Forststyrelsen fiskevårdsavgifter för nästan 9 miljoner euro.

Fiske och friluftsliv ute i naturen främjar folks välmående. De pengar som Forststyrelsen får in genom fiskevårdsavgifterna går dessutom till ett gott ändamål, nämligen till skötseln av fiskevattnen och fiskbestånden och till främjande av fiske bland unga.

”Många familjer funderar som bäst på vad de kunde köpa till pappa, så vi beslöt att börja sälja fiskevårdsavgifter redan i oktober. Vad kunde vara en bättre gåva till en fiskande pappa, farfar eller morfar än tid att fiska i fred och möjligheten att komma hem med god och hälsosam närmat”, menar jakt- och fiskedirektör Jukka Bisi vid Forststyrelsen.

I Finland uppger 1,5 miljoner* människor att de fiskar årligen. Två tredjedelar av dem är män. I denna grupp ingår många pappor, farfäder och morfäder.

Fisket har konstaterats ha många positiva verkningar på hälsan, och alla dessa kan din pappa få om du skaffar fiskevårdsavgiften åt honom som farsdagsgåva. ”Då kan han åka ut på sjön och fiska med jigg, fiska med drag med sina kompisar eller fastän flugfiska vid havet”, uppmuntrar projektchef Mika Laakkonen vid Forststyrelsen.

I jord- och skogsbruksministeriets färska utvecklingsstrategi för fritidsfisket poängteras fiskets positiva inverkan på välmåendet och hälsan samt fritidsfiskets betydelse när det gäller rekreation, glädjeämnen och upplevelser i folks liv.

Årligen får Forststyrelsen in ca 9 miljoner euro i fiskevårdsavgifter, som används till förmån för fiskarna och fiskevattnen. Med de medel som kommer in som fiskevårdsavgifter främjas ett hållbart fiske, finansieras rådgivningstjänster och fiskeövervakning, utbildas unga till ansvarsfulla fiskare, förbättras fiskarnas livsmiljöer samt görs mycket annat som är ytterst viktigt för fiskevattnen.

Behöver pappa ha en betalad fiskevårdsavgift?

Enligt lagen om fiske (79 §) ska alla som bedriver annat fiske än mete, pilkfiske eller fiske med strömmingshäckla och som är 18–64 år betala fiskevårdsavgiften. Om man vill fiska med flera spön eller exempelvis något fångstredskap behöver man dessutom tillstånd av vattenområdets ägare.

Fiskevårdsavgiften för hela kalenderåret är 45 euro, för sju dygn 15 euro och för ett dygn sex euro. Fiskevårdsavgiften för år 2020 kan köpas i Forststyrelsens webbutik Eräluvat.fi, på servicenumret 020 69 2424, i Forststyrelsens naturum och i R-kioskerna.

*) Naturresursinstitutets statistik över fritidsfiskare 2016.

Läs mer
https://www.eraluvat.fi/se/fiske/fiskevardsavgift.html
Eräluvat.fi – fisketillståndssystemet (på finska)

Ytterligare information:
Projektchef Mika Laakkonen, Forststyrelsen, 040 5897559
Kommunikationschef Aku Ahlholm, Forststyrelsen, 040 4814890

Jord- och skogsbruksministeriet
Forststyrelsen. Jakt- och fisketjänster
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Naturresursinstitutet
Finlands Fritidsfiskares centralorganisation rf
Centralförbundet för fiskerihushållning
Finlands yrkesförbund för insjöfiskare rf
Finlands Yrkesfiskarförbund rf