Kalastuksenvalvontakokeen suorittaminen ja maksut

Lausunto kalastuksenvalvontakokeen suorittamisesta, kalastuksen valvojaksi hyväksymisestä ja kalastuksenvalvojamerkistä perittävistä maksuista, 13.4.2012

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää tutustuttuaan maa- ja metsätalousministeriön asiaa koskevan valtioneuvoston asetuksen muuttamisesitykseen seuraavaa:

Kalastuksen valvojien koulutusta ja koetta koskevat, 1.4.2012 voimaan astuneet säädökset tarkoittavat, että pelkästään tämän vuoden aikana kalastuksenvalvojia tultaneen kouluttamaan noin 1000 kalastuksenvalvojaa ja vuonna 2013 noin 500 valvojaa.

Tästä aiheutuu huomattavaa lisätyötä ja -kustannuksia viranomaisten ohella myös koulutettaville ja heidän edustamilleen yhteisöille. Erityisesti kalastusseuroille, joiden taloudelliset resurssit useimmiten ovat pienet, kalastuksenvalvojien uudelleen koulutus ja siitä aiheutuvat kustannukset saattavat tänä vuonna ja mahdollisesti vielä seuraavaankin vuonna nousta kohtuuttomiksi. Tämä saattaa vaarantaa laajapohjaisen kalastuksenvalvojien koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen uudistettujen säädösten edellyttämällä tavalla.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää, että siirtymäaikana vuonna 2012 ja 2013 esitettyjä maksuja ei perittäisi, vaan maksut astuisivat voimaan vuoden 2014 alusta.
Tämä kannustaisi nykyisiä kalastuksenvalvojia tutkinnon suorittamiseen ja toisi toiminnan piiriin myös uusia ammattitaitoisia kalastuksenvalvojia.

Lisäksi Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää, että maksu perittäisiin vain hyväksymispäätöksestä (20 euroa) ja kalastuksenvalvojamerkistä ja -tunnuksesta (10 euroa).
Tutkintoon osallistumisen tulisi olla maksutonta. Se madaltaisi tutkintoon osallistumisen kynnystä.