Kalastushallinnon uudelleen organisointi, MMVK

Lausunto hallituksen kalastushallinnon uudelleen organisointia koskevaksi lainsäädännöksi, 2.2.2015

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö kiittää tilaisuudesta tulla kuulluksi asiassa ja esittää kunnioittaen seuraavaa:

 

YLEISTÄ
Kalastushallinnon uudelleen järjestäminen perustuu valtioneuvoston joulukuun 2014 lopussa antamaan asetukseen, jolla kalastusasioista vastaavien ELY-keskusten alueita yhdistettiin niin, että lopputuloksena on kolme kala-ELYa:
1) Rannikko-Suomi, joka käsittää rannikkoalueen Suomenlahden pohjukasta aina Perämerelle saakka,
2) Pohjois-Suomi, johon kuuluu Perämeren rannikon lisäksi Kainuu ja Lappi sekä
3)  Järvi-Suomi, joka käsittää Itä- ja Keski-Suomen sekä Hämeen alueen.

Hallituksen esityksessä kalastushallinnon uudelleen järjestelyä koskevaksi lainsäädännöksi on kyse kalastushallinnon tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamisesta vastaamaan tehtävien keskittämistä edellä mainittuihin kolmeen ELY -alueeseen.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöllä ei ole huomauttamista hallituksen esitykseen siltä osin, kuin kysymys on lähinnä teknisistä lakimuutoksista.

VAPAA-AJANKALASTUKSEN ASEMA UUDESSA KALASTUSHALLINNOSSA
Keskusjärjestö toivoo, että maa- ja metsätalousvaliokunta kiinnittäisi mietinnössään huomiota seuraaviin, vapaa-ajankalastuksen kannalta tärkeisiin asioihin uudessa kalastushallinnossa.
1. Kullekin kolmesta suuralueesta on annettu keskeisiä tehtäviä, kuten Rannikko-Suomelle elinkeinokalatalouden edistäminen ja Järvi-Suomelle kalakantojen hoito ja kalataloudellisen yrittäjyyden edistäminen. Vapaa-ajankalastuksen edistäminen ei kuulu yhdenkään muodostetun suuralueen keskeisiin tehtäviin.
Vapaa-ajankalastus on kalastushallinnon tärkein osa-alue sekä taloudellisilta vaikutuksiltaan että vaikutuksiltaan ihmisten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Tästä syystä olisi ollut vähintäänkin perusteltua tarkastella vapaa-ajankalastuksen kehittämistä osana kalastushallinnon uudelleenjärjestelyjä.
2. Erityisesti SVK kiinnittää huomiota Rannikko-Suomen toimialueeseen, joka ulottuu Himangalta Virolahdelle. Aluerajausta on perusteltu elinkeinokalatalouden tarpeilla. Kuitenkin Suomenlahdella vapaa-ajankalastuksen tarpeet ja merkitys ovat huomattavasti elinkeinokalataloutta suurempia, asuuhan alueella yli 40 % kaikista vapaa-ajankalastuksen harrastajista.
SVK:n mielestä Suomenlahden rannikkoalueen sisällyttäminen erityisesti elinkeinokalataloutta edistävään Rannikko-Suomen alueeseen on epäonnistunut ratkaisu, joka vaarantaa taloudellisestikin merkittävän vapaa-ajankalastuksen kehittämisen.

Edellä esitetyn perusteella Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää, että
– maa- ja metsätalousvaliokunta mietinnössään edellyttäisi valtioneuvostolta toimia vapaa-ajankalastuksen aseman huomioimiseksi kalastushallinnon alueellisessa järjestämisessä ja että
– valiokunta edellyttäisi valtioneuvostolta toimia, joilla nykyistä paremmin turvattaisiin vapaa-ajankalastuksen kehittäminen kalastushallinnon Rannikko-Suomen suuralueella.