Kalastuslain 73 §

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi
kalastuslain muuttamisesta ja siihen liittyvästä luonnoksesta kalastusasetuksen
muuttamiseksi, 13.6.2008

Tutustuttuaan luonnoksiin kalastuslakia ja -asetusta koskeviksi muutoksiksi
sekä niiden perusteluihin Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää
kunnioittaen seuraavaa:

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on Suomen Kalamiesten
Keskusliiton, Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliiton ja Suomen
Urheilukalastajaliiton perustama yhteinen valtakunnallinen keskusjärjestö.
Mainitut järjestöt ovat nykyisen kalastuslain ja -asetuksen mukaisia
virkistyskalastajien eduista huolehtivia järjestöjä, joiden alueellisilla
jäsenjärjestöillä on oikeus lähettää edustajansa kalastusalueen kokouksiin.

Vuonna 2005 SVK perusti 13 alueellista vapaa-ajankalastajapiiriä, jotka
keskusjärjestön jäseninä huolehtivat alueillaan vapaa-ajankalastajien
yhteistoiminnasta ja eduista. Piirien jäseniä ovat alueilla toimivat
perustajaliittojen jäsenseurat. Toimintansa vapaa-ajankalastajapiirit aloittivat
vuoden 2006 alusta, jolloin aikaisemmat alueelliset järjestöt kävivät
tarpeettomiksi. Niiden toimintaa on jouduttu kuitenkin jatkamaan, koska uusilla
vapaa-ajankalastajapiireillä ei ollut oikeutta osallistua
kalastusaluetoimintaan.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on viimeisen kolmen vuoden aikana
toistuvasti esittänyt kalastuslain ja -asetuksen muuttamista niin, että
tarpeeton päällekkäisten alueellisten järjestöjen ylläpitäminen voitaisiin
lopettaa ja vapaa-ajankalastajapiirit saisivat oikeuden lähettää edustajiaan
kalastusalueiden kokouksiin.
SVK esittää tyytyväisyytensä sen johdosta, että
ministeriössä on valmisteltu asiaa koskeva kalastuslain ja -asetuksen
muutosesitys. Keskusjärjestö pääpiirteissään kannattaa tehtyjä esityksiä ja
toivoo, että muutosesitys viedään läpi mahdollisimman nopeasti.


Kalastusalue-edustajien lukumäärä
Kalastuslain 73 §:n 1 momentin
muutosesityksellä kukin vapaa-ajankalastajapiiri saisi oikeuden lähettää kaksi
edustajaa kalastusalueen kokoukseen, kun nykyisin vapaa-ajankalastajajärjestöt
voivat lähettää yhteensä kolme edustajaa.
Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestön mielestä vapaa-ajankalastajien edustus kalastusalueen
kokouksessa tulee säilyttää entisen suuruisena. Useimpien kalastusalueiden
toiminnan perusongelma on toimintaan osallistuvien vähäinen määrä.
Parhaimmillaan vapaa-ajankalastajien edustajat ovat voineet merkittävällä
tavalla edistää kalastusalueiden toimintaa, tuoneet siihen vapaa-ajankalastuksen
asiantuntemusta ja toisaalta myös lisänneet tietämystä kalastusaluetoiminnasta
omissa järjestöissään.
On todennäköistä, että kaikkiin kalastusalueisiin
vapaa-ajankalastajapiireistä ei löydy kolmea aktiivisesti toimivaa edustajaa.
Silti on tarpeetonta lailla rajoittaa vapaa-ajankalastajien edustusta niillä
kalastusalueilla, joilla yhteistoiminnalla on saatu aikaan hyviä tuloksia.


Muutosten toteuttamisaikataulu
Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö korostaa muutosten kiireellisyyttä. Valtaosa kalastusalueiden
kokouksista pidetään loka-marraskuun aikana. Mikäli muutosten mahdollinen
käsittely ja niistä päättäminen jää loppuvuoteen, merkitsee se käytännössä
lisävuotta tarpeettomien päällekkäisorganisaatioiden ylläpidossa. Tästä syystä ?
mikäli mahdollista ? kalastuslain ja kalastusasetuksen muutokset tulee saattaa
voimaan heti alkusyksystä.
Kuten kalastuslain muutosesityksen perusteluissa
todetaan, kyseessä on osin teknisluontoinen muutos, jolla lainsäädäntö saatetaan
vastaamaan järjestökentässä tapahtuneita muutoksia. Muutoksen mahdollista
liittämistä osaksi kalastuslain kokonaisuudistusta Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö vastustaa, koska se käytännössä merkitsisi muutoksen
viivästymistä vähintään neljällä vuodella.


Muuta
Kalastuslain vuoden 1996 lainmuutoksella aikaan saatu
hallituksen ja isännöitsijän roolin korostuminen on usein johtanut käytännössä
vapaa-ajan- ja ammattikalastajien jäämiseen kalastusaluetoiminnan ulkopuolelle.
Tämä on vähentänyt kalastusaluejärjestelmän toimivuutta yhteistoimintaelimenä.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä kalastusalueiden
yhteistoimintaluonteen säilyttämiseksi tulee kalastusalueiden hallituksiin saada
lakisääteinen vapaa-ajankalastajien ja ammattikalastajien edustus.
Keskusjärjestö tulee tekemään tätä koskevat esityksensä kalastuslain
kokonaisuudistuksen yhteydessä.