Kalastuslain 88 §

Lausunto hallituksen esityksestä
laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta, 20.10.2008
 

Hallituksen esityksessä (HE
120/2008 vp) ehdotetaan kalastuslain 88 §:n muuttamista niin, että seitsemän
vuorokauden viehekalastusmaksu korotetaan seitsemään euroon. Suomen
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää lausuntonaan esityksestä
seuraavaa:

Läänikohtainen viehelupa on
osoittautunut hyvin toimivaksi lupajärjestelmäksi. Koko kalenterivuoden kattavan
luvan lisäksi kalastuksen harrastaja on voinut lunastaa lyhyempiaikaisen
seitsemän vuorokauden viehekalastusluvan. Vaikka lyhytaikainen lupa suhteessa
sen antamaan kalastusaikaan (noin 1/20-1/25 kalenterivuoden luvasta) on selvästi
koko kalenterivuoden lupaa kalliimpi, on se ollut koko viehelupajärjestelmän
ajan suosittu. Se on tehnyt lupajärjestelmästä joustavamman ja palvellut hyvin
erityisesti satunnaisia ja/tai matkailevia viehekalastuksen harrastajia, joiden
viikkoluvan käyttö on saattanut rajoittua yhteen kalastuskertaan.

Kalastuslain mukaisesti
viehekalastusmaksu on sidottu elinkustannusindeksiin ja mahdolliset korotukset
sekä kalenterivuoden että seitsemän vuorokauden lupiin tehdään kahden täyden
euron tarkkuudella. Hallitus esittää kalastuslain muuttamista kuitenkin niin,
että vuoden 2009 alussa seitsemän vuorokauden viehekalastusmaksua voitaisiin
korottaa yhdellä eurolla.

Ehdotettua muutosta perustellaan lakialoitteessa esitetyllä
hintasuhteella (viikkoluvan hinta 1/4 kalenterivuoden hinnasta) ja sillä, että
ilman korotusta lyhytaikainen lupa olisi liian houkutteleva suhteessa
kalenterivuoden lupaan.

Suomen
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ei pidä ehdotettua kalastuslain 88 §:n
muutosta tarkoituksenmukaisena
. Kalenterivuoden luvan
hintaa voidaan tarkistaa 29 euroon ilman kalastuslain muutosta. Seitsemän
vuorokauden lupa on kalenterivuosiluvan hinnan korotuksen jälkeenkin 4-5 kertaa
kalliimpi suhteessa saatavaan kalastusaikaan. Kohtuullisesti hinnoitellun
lyhytaikaisemman luvan tarve on ilmeinen, eikä sen toimivuutta ole syytä
heikentää tarpeettomilla hinnankorotuksilla.
Se, että eduskunnan kalastuslakiin
vahvistama tapa tarkistaa viehekalastusmaksujen hintaa kahden täyden euron
tarkkuudella, johtaa toisenlaiseen lopputulokseen kuin lakialoitteessa
mahdollisesti edellytettiin, ei ole riittävä peruste lain muuttamiseen.

Huoli siitä, että lyhytaikaisten
viehekalastuslupien suosio vähentäisi kalenterivuosilupien myyntiä, on aiheeton.
Helposti hankittavat ja lyhytkestoiset viehekalastusluvat lisäävät
kalastusharrastusta ja lupatuloja. Joustava lupajärjestelmä tukee myös
kansalaisten pyrkimystä toimia lainkuuliaisesti kalavesillä.

Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö toivoo, että maa- ja metsätalousvaliokunta lausuman muodossa
kiinnittää valtioneuvoston huomiota kalastuslain 88 §:n muuttamiseen niin, että
viehekalastusta varten voisi lunastaa viikkolupaa lyhyempiä yhden tai kahden
vuorokauden lupia.
Samalla tulisi ottaa käyttöön mahdollisuus luvan lunastamiseen myös
puhelinmaksulla.

Ohjetta tai päätöstä siitä, koska vuosittain
ennen seuraavaa budjettivuotta tarkistetaan kalastuslain 88 §:n mukainen
indeksiehdon mahdollinen toteutuminen, ei tiettävästi ole annettu. Suomen
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä asia tulisi ratkaista niin, että
tarkistus tehdään budjettivuotta edeltävänä keväänä, esimerkiksi toukokuun
loppuun mennessä.


Riittävän ajoissa tehty
tarkistus antaa mm. vapaa-ajankalastajien neuvonnalle paremmat mahdollisuudet
huomioida muutokset omassa tiedotuksessaan, jonka esitemateriaaleista suuri osa
painetaan jo jakeluvuotta edeltävän kesän ja syksyn aikana.