Kalastuslain muuttaminen

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kalastuslain muuttamisesta, 19.11.2009

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) tutustuttuaan luonnoksen hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta esittää kunnioittaen seuraavaa.

Kalastuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka nojalla valtioneuvosto voi antaa uhanalaisten lajien suojelemiseksi tarpeellisia asetuksia kalastuksen rajoittamiseksi. Lisäksi lakiin esitetään lisättäväksi säännös, jonka mukaan MMM voi asetuksella antaa, uhanalaisten eläinlajien suojelun niin vaatiessa, tarkkarajaisia säännöksiä pyydysten käytöstä.
Esitettyjen muutosten taustalla on erittäin uhanalaisen saimaannorpan suojelu Saimaalla verkkokalastusta rajoittamalla. Verkkokalastusta on toistaiseksi pyritty rajoittamaan vapaaehtoisin sopimuksin, joihin on liittynyt vesialueen omistajalle maksettu korvaus verkkokalastuksen rajoittamisesta vesialueellaan.  Ehdotukseen sisältyy mahdollisuus korvata vesialueen omistajalle tai kalastusoikeuden haltijalle suojelusta aiheutuva merkityksellinen haitta.
Esitetyt muutokset ehdotetaan tehtäviksi kalastuslain 37 pykälään, johon lisättäisiin uudet pykälät 37 a  ja 37 b.Rajoitukset ovat kohdistuneet verkkokalastusta harjoittaviin vapaa-ajankalastajiin, joille korvausta ei ole maksettu.

Ehdotettu muutos on esityksen mukaan tarkoitus saattaa voimaan vuoden keväällä 2010 ennen kalastuskauden alkua.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö kannattaa tehtyä esitystä.

Uhanalaisena eläinlajina esityksen perusteluissa pidetään Euroopan neuvoston luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteessä IV a mainittuja lajeja, kuten saimaannorppa.
SVK pitää tärkeänä, että eläinlajien, joiden uhanalaisuuden perusteella mahdollinen kalastuksen rajoittamispäätös tehdään, uhanalaiseksi luokittelun perusteet tulee selkeästi esittää esityksen perusteluissa.

Esityksen mukaan (37 a) valtioneuvosto ja maa- ja metsätalousministeriö voivat antaa määräajaksi joko kiellon tietynlaisen pyydyksen tai kalastustavan käyttämiseen tietyllä vesialueella (VN) tai yksityiskohtaisia teknisluonteisia säännöksiä pyydysten rakenteesta ja käyttötavasta sekä käyttöajasta tietyllä vesialueella (MMM). Määräajan mahdollisesta kestosta ei ole mainintaa ehdotetussa säännöksessä tai esityksen perusteluissa.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä joko esitettyyn pykälään (37 a) tai esityksen perusteluihin on kirjattava enimmäisaika, jonka annettava kalastusrajoitus voi kerralla kestää. Tällainen maksimiaika voisi olla viisi vuotta.