Kalastuslain valvontajaoston väliraportti

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kalastuslain valvontasäännösten muuttamisesta, kalastuslain kokonaisuudistustyöryhmän valvonajaoston väliraportti 2009, 30.11.2009

Tutustuttuaan kalastuslain kokonaisuudistustyöryhmän valvontajaoston väliraporttiin vuodelta 2009 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää lausuntonaan asiasta seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan kalastuslain valvontaa, talteenottoa ja virka-apua koskevien säännösten (KL 13 luku) muuttamista. Esityksen tavoitteena on selkeyttää kalastuksenvalvojan asemaa julkisessa hallintotehtävässä, ajanmukaistaa valvontatoiminnan oikeudellinen sääntely kalastuksenvalvojien ammattitaidon ja valvonnan kohteena olevien oikeusturvan varmistamiseksi sekä toiminnan viranomaisvalvonnan tehostamiseksi.
Esitys on osauudistus ja tarkoitettu väliaikaiseksi erityisesti kalastuksenvalvojia koskevien säännösten kiireellisten uudistamistarpeiden vuoksi. Valvontaa koskevaan kalastuslain 13 lukuun palataan myöhemmin kalastuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö kannattaa tehtyä esitystä seuraavalla varauksella:

Talteenottomenettely
Esityksessä vesialueen omistajan, osakkaan ja kalastusoikeuden haltijan talteenotto-oikeutta on rajattu niin, että talteenotto-oikeus ei koske venettä tai muuta kulkuvälinettä. SVK:n mielestä rajoitus on perusteltu, mutta ei riittävä.
Omistajalta, osakkaalta tai kalastusoikeuden haltijalta ei edellytetä valvontaa varten samaa pätevyyttä ja kalastuslain tuntemusta kuin varsinaisilta kalastuksenvalvojilta.
Käytännössä erityisesti yleiskalastusoikeuksien perusteella kalastavat joutuvat toistuvasti tilanteisiin, joissa heidän kalastustaan perusteettomasti häiritään tai se estetään ilman kalastuslain antamaa perustetta. Mikäli ehdotettu talteenotto-oikeus koskee esimerkiksi läänikohtaisen vieheluvan nojalla kalastavan vapaa-ajankalastajan kalastusvälineitä, johtaa se esityksen 96 a §:n vastaisesti kohtuuttomaa suurempaan haittaan tai vahinkoon, kun kalastuslakia puutteellisesti tunteva kalaveden omistaja, osakas tai kalastusoikeuden haltija ryhtyy ehdotuksen mukaiseen talteenottoon ilman laillista perustetta.
Talteenotto-oikeuden edellytykseksi esityksessä ehdotetaan sitä, että saatavilla ei ole riittävää ja oikea-aikaista poliisin, rajavartiomiehen tai kalastuksenvalvojan apua. Näin lienee asian laita useimmiten eikä säännös siten rajoita talteenotto-oikeutta.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää, että ehdotuksesta poistetaan 101 §:n mukainen omistajan, vesialueen osakkaan ja kalastusoikeuden haltijan talteenotto-oikeus. Mikäli rajattu talteenotto-oikeus katsotaan tarpeelliseksi, sen tulisi koskea vain seisovien pyydysten, kuten verkkojen talteenottoa silloin, kun pyynnin välitön lopettaminen on perusteltua sen kalakannalle aiheuttaman vahingon vuoksi.