Kalastuslaki

Lausunto koskien hallituksen esitystä kalastuslain muuttamisesta (73 § ja 77 a §), 30.3.2009

Tutustuttuaan luonnokseen kalastuslakia koskeviksi muutoksiksi sekä niiden perusteluihin Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää kunnioittaen seuraavaa:

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on Suomen Kalamiesten Keskusliiton, Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliiton ja Suomen Urheilukalastajaliiton perustama, yhteinen valtakunnallinen keskusjärjestö. Mainitut järjestöt ovat nykyisen kalastuslain ja -asetuksen mukaisia virkistyskalastajien eduista huolehtivia järjestöjä, joiden alueellisilla jäsenjärjestöillä on oikeus lähettää edustajansa kalastusalueen kokouksiin.
Vuonna 2005 SVK perusti 13 alueellista vapaa-ajankalastajapiiriä, jotka keskusjärjestön jäseninä huolehtivat alueillaan vapaa-ajankalastajien yhteistoiminnasta ja eduista. Piirien jäseniä ovat alueilla toimivat perustajaliittojen jäsenseurat. Toimintansa vapaa-ajankalastajapiirit aloittivat vuoden 2006 alusta, jolloin aikaisemmat alueelliset järjestöt kävivät tarpeettomiksi. Niiden toimintaa on jouduttu kuitenkin jatkamaan, koska uusilla vapaa-ajankalastajapiireillä ei ollut oikeutta osallistua kalastusaluetoimintaan.
SVK esittää tyytyväisyytensä sen johdosta, että ministeriössä on valmisteltu asiaa koskeva muutosesitys. Keskusjärjestö kannattaa pääosin tehtyä esityksiä ja toivoo, että muutosesitys viedään läpi mahdollisimman nopeasti.

Kalastusalue-edustajien lukumäärä

Kalastuslain 73 §:n 1 momentin muutosesityksellä vapaa-ajankalastajia edustavat järjestöt saisivat oikeuden lähettää kaksi edustajaa kalastusalueen kokoukseen, kun nykyisin vapaa-ajankalastajajärjestöt voivat lähettää yhteensä kolme edustajaa. Muutosesityksen mukaan maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä vahvistettaisiin määräajaksi järjestöt, jotka voisivat lähettää edustajiaan kalastusalueiden kokouksiin.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä vapaa-ajankalastajien edustajien määrä kalastusalueen kokouksessa tulee säilyttää entisen suuruisena seuraavilla perusteilla:
1. Vapaa-ajankalastuksen kannalta tärkeissä kalastusalueissa vapaa-ajankalastajilla on kokouksissa kolme edustajaa. Vaikka kaikkiin kalastusalueisiin ei tulevaisuudessakaan löytyne kolmea kokousedustajaa, on silti tarpeetonta lailla rajoittaa vapaa-ajankalastajien edustusta niillä kalastusalueilla, joilla yhteistoiminnalla on saatu aikaan hyviä tuloksia.
2. Useimpien kalastusalueiden toiminnan perusongelma on toimintaan osallistuvien vähäinen määrä. Parhaimmillaan vapaa-ajankalastajien edustajat ovat voineet merkittävällä tavalla edistää kalastusalueiden toimintaa, tuoneet siihen vapaa-ajankalastuksen asiantuntemusta ja toisaalta myös lisänneet tietämystä kalastusaluetoiminnasta omissa järjestöissään. On tarpeetonta lailla rajata muutenkin vähenevää kalastusaluetoimintaan osallistuvien joukkoa.

Muutosten toteuttamisaikataulu

Esityksen perusteluissa laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2009 syksyllä.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö korostaa asian kiireellisyyttä. Valtaosa kalastusalueiden kokouksista pidetään loka-marraskuun aikana. Mikäli muutosten mahdollinen käsittely ja niistä päättäminen jää loppuvuoteen, merkitsee se käytännössä lisävuotta tarpeettomien päällekkäisorganisaatioiden ylläpidossa. Tästä syystä kalastuslain muutos pykälän 73 osalta tulee saattaa voimaan heti alkusyksystä.
Kuten kalastuslain muutosesityksen perusteluissa todetaan, kyseessä on osin teknisluontoinen muutos, jolla lainsäädäntö saatetaan vastaamaan järjestökentässä tapahtuneita muutoksia. Muutoksen mahdollista liittämistä osaksi kalastuslain kokonaisuudistusta Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö vastustaa, koska se käytännössä merkitsisi muutoksen viivästymistä vähintään neljällä vuodella.

Muuta

Kalastuslain vuoden 1996 lainmuutoksella aikaan saatu hallituksen ja isännöitsijän roolin korostuminen on usein johtanut käytännössä vapaa-ajan- ja ammattikalastajien jäämiseen kalastusaluetoiminnan ulkopuolelle. Tämä on vähentänyt kalastusaluejärjestelmän toimivuutta yhteistoimintaelimenä.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä kalastusalueiden yhteistoimintaluonteen säilyttämiseksi tulee kalastusalueiden hallituksiin saada lakisääteinen vapaa-ajankalastajien ja ammattikalastajien edustus. Keskusjärjestö tulee tekemään tätä koskevat esityksensä kalastuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä.