Kalastusoppaan tutkinto

Lausunto kalastusoppaan ammattitutkinnon perusteista 18.8.2005

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK), jonka jäseniä ovat Suomen Kalamiesten Keskusliitto, Suomen Urheilukalastajain Liitto ja Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitto, esittää omasta ja jäsenliittojensa puolesta lausuntonaan seuraavaa.

SVK pitää erittäin tärkeänä Kalastusoppaan ammattitutkinnon käyttöönottamista. Nykyisin kalastusoppaan nimikkeellä toimii lukuisa joukko eritasoisia opastoimintaa tarjoavia yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä. Näyttötutkintoihin pohjautuvan ammattitutkinnon myötä kalastusopastuksen laatu ja alan kehittymisedellytykset paranevat huomattavasti.

Tutkinnon perusteissa on otettu laajasti huomioon kalastusopastuksessa tarvittavan ammattitaidon vaatimukset. Ammattitutkinnon jakaminen neljään erilliseen tutkinnon osaan on onnistunut ratkaisu. Selkeästi määritellyt tutkinnon osat mahdollistavat ammattitutkinnon tai sen osan suorittamisen koulutettavien henkilökohtaisen lähtötason perusteella. Työelämässä ja aiemmassa koulutuksessa hankittua tietotaitoa voidaan hyödyntää näyttötutkinnoissa. Esitetyt tutkinnon perusteet vastaavat niihin osaamisen tarpeisiin, joita laadukas yrityspohjainen kalastusopastoiminta vaatii.

Ammattitaidon arvioinnissa esitetyt yhteensä yli 40 laajaa asiakokonaisuutta luovat valmiudet erityisesti yrittäjyyteen pohjautuvaan opastoimintaan. Koulutuksessa tulee huomioida myös sellaisten kalastusoppaiden erityistarpeita, jotka toimivat toisen työnantajan palveluksessa. Tällöin oleellisimmat tutkinnon osat ovat 2 luvun 1§ mainitut 1) Toimintaympäristön ja kulttuurin tuntemus, sekä 3) Opastustoiminta. Näistä tutkinnon osista olisi mahdollista muodostaa oma sisällöltään kevyempi koulutuksensa, joka valmistaisi koulutettavan toimimaan työntekijänä kalastusopastusta tarjoavissa yrityksissä.